X
تبلیغات
رایتل

اهداف ووظایف صداوسیما وچالش های پیش رو

اهداف ووظایف صداوسیما وچالش های پیش رو

امروزه ودرعصرحاضررسانه ها برابر ظرفیت ها ی خویش می توانند تاثیر گذار بوده ومخاطب بیشماری داشته باشند.درکشورهایی که رسانه های دیداری وشنیداری درکنترل وحمایت کامل دولت است وقانون هم اجازه ی راه اندازی وایجادشبکه ی رادیووتلویزیون رابه بخش خصوصی نمی دهد، {1} بدیهی است که مسئوولیت این قبیل رسانه های سمعی وبصری هم به لحاظ بودجه واعتبارات وهم به لحاظ تنوع برنامه ها برای جذب مخاطب سخت ودشواراست. زیراخواسته ها وسلایق احزاب وگروه های سیاسی ،اجتماعی وفرهنگی متنوع ومختلف است وگردآوردن همه ی نگاه های متفاوت زیریک سقف کمی مشکل است البته برای صداوسیمای ما که با مفاداساسنامه وقانون اداره ی صداوسیما اندکی فاصله گرفت دشوارتراست. اکنون رسانه های دیداری وشنیداری متنوع دولت های گوناگون وبه زبان های مختلف، درمناطق دورونزدیک وجود دارد، مهم ترین هدف آن ها نفوذ و تا ثیر کذاری برافکار عمومی بسیاری از کشورها ازجمله کشورما است. گرداننگان این رسانه ها برای نیل به هد ف در رسانه ها وبرنامه های آن تجدید نظر کرده وآن را از همه ی جهات بروز رسانی نمودند.به نظر می رسد در کشورمان همچنان مدیران ،برنامه سازان وکارشناسان صدا وسیما نتوانستند تاثیر چندانی بر مخاطب خویش بگذارند. عدم جذب مخاطب وتاثیرگذاری ، دلایل فراوانی دارد.یکی از مهم ترین دلایل عدم تاثیر گذاری ویابه عبارت دیگرفرار مخاطب از صداوسیما بی اعتمادی است .بی اعتمادی جنبه های متفاوت ومختلف دارد .یکی از مهم ترین جنبه های بی اعتمادی شکافی است که در جامعه پدید آمده است. این شکاف ودو قطبی شدن جامعه موجب شد عده ای به صداوسیما اعتماد داشته وبه برنامه ها ی آن هرچه که باشد توجه نمایند واز هر رسانه ی دیگر روی گردان باشند عده ای به عکس ، صداوسیما وبرنامه های آن را ناکافی وجانبدارانه به نفع جناحی خاص تلقی کنند وبا همان قاطعیت به آن بی اعتنا باشند. در حال حاضرودر طول سال های اخیر وضع رسانه ی ملی این گونه می باشد. این رسانه ی عریض وطویل نتوانست به مفاد ماده ی {55} قسمت الف به درستی جامع عمل بپوشاند.برخی از کارشناسان براین باورند که رادیو وتلویزیون در چند سال آینده جای خویش را به شبکه های اجتماعی  خواهند داد.آثار ونتایج این دیدگاه امروز در کشور ما مشهود وملموس می باشد.بخشی از مردم متاسفانه به رسانه های برون مرزی روی آورده وبه آن چشم دوخته اند که امکان دست رسی به آن ها از طریق ماهواره واینترنت میسر وآسان است.جمعی دیگر از مردم به شبکه های اجتماعی روی آوردند واز صداوسیما روی گردان شده واز برنامه سازان آن خداحافظی کرده اند .حال باید دید رسانه ی ملی باآن قدوقامت رعنا وطول وعرض گسترده برای جذب مخاطب گام موثری برمی دارد؟. البته تنها صداو سیما ی سراسری مورد انتقاد نیست بلکه شبکه های استانی بسیاری از استان ها با وضعیت مشابهی روبرو هستند. دلیل مهم دیگر افول صداوسیما ومخاطب گریزی آن ، نبود مدیران،برنامه سازان وهنرمندان با سلایق مختلف جامعه است. اگر رسانه ی ملی را نماینگان سلایق واندیشه های همه ی جامعه  اداره نمایند بدون شک اوضاع بهبود خواهد یافت.صدا وسیما زمانی رسانه ی ملی است که بتواند بخش عمده ی مردم جامعه راجذب کرده وآنان رانمایندگی کند {3}.در این صورت رسانه های بیرونی کم مشتری وبه تدریج  به اعتبار ونفوذ آنان لطمه خواهد خورد.رسانه ی ملی هنوز سانسور را به عنوان رکن مهم واساسی در برنامه ها مانند پخش خبر ،برخی امورفرهنگی ورخداد های اجتماعی که ضرورتی ندارد استفاده می کند.صداوسیما به جای برحذر

داشتن مردم از زندگی مصرفی و تجملی، بیشتراوقات خودراصرف پیام  وتبلیغات بازرگانی کرده که گاهی باروح برنامه های آن رسانه مغایرت دارد. دربرخی ازکشورهای جهان تلوزیون که بامالیات مردم اداره می شوند برای آسایش مردم حق پخش پیام بازرگانی را ندارند . رسانه ای که قرار بود روزی دانشگاه باشد امروزبه باوربسیاری ازصاحبنظران از چنین جایگاهی برخوردار نیست {4} .یکی دیگر از دلایل نا کا آمدی رسانه ی ملی یا همان صداوسیمای ما آن است که رقیبی ندارد تا حس پیشی گرفتن ، سبقت گرفتن ،دامن زدن به خلاقیت ، بروز ابتکار ،نوآوری دربرنامه سازی ،پاسخ گویی دربرابرقوانین، مواخذه شدن توسط افکار عمومی ، درچهره ی انبوه نیرو های آن نمایان وآشکار گردد. از آنجایی که قوانین اعتباری است وتغییر درقانون ، حتی در قانون اساسی پیش بینی شده می توان باایجاد تغییرات درقوانین مربوط به صدا وسیما آن را اصلاح کرد تا هم رقیب داشته و هم روح خلاقیت درنیروهای انبوه آن هویدا گردد وازحالت آب را کد به آب جاری تبدیل شود.برای بسیاری از کارشناسان این پرسش مطرح است وآن این که چرا برغم این همه بودجه واعتبار، ابزار وامکانات فراوان ونیروی انسانی بی شمار تاثیر گذاری آن درحد چند روز نامه ی سراسری است .«رسانه ی ملی »عنوان بسیارزیبایی است که بر صداو سیما نهادند امابنا به گفته ی بسیاری ازتحلیل گران حوزه ی فرهنگ وارتباطات رسالت ،فعالیت وتلاش های آن نه تنها ملی وفراگیرنیست بلکه این رسانه بااین نام زیبا حامی تفکر یک جناح وگروه تبدیل شده است {5} .این رسانه می تواند با جذب وتربیت نیرو های بی طرف ، اندیشمند،دلسوز انقلاب وعلاقمند به ایران رسالت ملی را پی بگیرد{6} .این رسانه می تواند در طول سال باگفت وگووفراهم کردن مناظره ، به بحث در باره ی مسایل ومشکلات سیاسی،فرهنگی،اجتماعی ،اقتصادی ،هنری و نحوه ی مقابله باتهاجم فرهنگی ،راه های صحیح ازسقیم را به مسئوولان ودست اندرکاران بنمایاند. وراه حلی در خلال این گفت وگو ها پیدا کند وزمینه ی رشد وتکامل درجامعه رافراهم سازد وقتی که افراد واشخاص مورد گفت وگو ومناظره از سلایق گوناگون باشند آن هنگام مخاطب این رسانه افزایش می یابد واعتماد از دست رفته به دست می آید. {7}                                               .پیدا کردن مخاطب فصلی  مانند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که در آن فرصتی برای مناظره وتبلیغات انتخاباتی پیش بینی شده ،هنر رسانه ی ملی را به نمایش نمی گذارد زیرا مردم از این ابزار صرفا برای آگاهی از برنامه های نامزد ها به طورموقت ازاین رسانه استفاده می کنند وارتباطی به اعتقادآنان نسبت به رسانه ندارد .جمعی از مسئوولان کشور نگران رشد وتاثیر گذاری رسانه های بیرونی برافکار عمومی در داخل هستند . این نگرانی بجا وبحق است چرا که مسئوولان باید از افکار ،اندیشه ،آداب ، رسوم ،فرهنگ وهویت ملت ایران و همه ی اقوام ایرانی حراست وپاسداری کنند. پاسداری از این امور با ابراز نگرانی ، تاسف ،گلایه ،نصیحت ، موعظه امکان پذیر نخواهد بود. برای موفقیت در این امر مهم وخطیر رسانه ی ملی کار آمد ، نیرومند وبه معنی واقعی کلمه ملی را می طلبد که همه ی اقوام  ایرانی وسلایق جامعه را نمایندگی کند.تحقق ودستیابی به چنین امری نیازمند به قانون از سوی مجلس شورای اسلامی است که بتواند این سرمایه ی هنگفت را به سود ملت ایران فعال نماید .وقتی که اکثریت قریب به اتفاق نیرو های موثر در رسانه ی ملی از یک اندیشه وفکر باشند وبرنامه ها را برهمین مبنا تهیه  وتدوین نمایند انتظار فراگیر بودن و ملی بودن تقریبا نا بجا است.شگفت انگیز آن است که نمایندگان مجلس امسال دراطلاعیه ای از برنامه های صدا وسیما در ایام نوروز تمجید کرده اند، این درحالی است  که معلوم نیست رضایت نمایندگان ، شخصی  بوده یا اظهار رضایت مردم ،برابرآمار منتشره حدود 55 میلیون نفر  درایام نوروز  جابجا شده ودر سفر بودند که پیگیری برنامه های صدا وسیما تقریبا مشکل ودشوار است جای این ضرب المثل اینجاست که بایک گل بهارنمی شودبلکه باید به دنبال بهارپرگل بود .موسیقی سنتی ایران بخشی از فرهنگ کهن ایران محسوب می شود برای رشد وپویا نگاه داشتن آن باید تلاش مضاعف می شد ولی رسانه ی ملی به جای پرداختن به ابعاد آن ، به شکلی وسیع وبی سابقه به موسیقی پاپ روی آورد چیزی که منشأ واهدافش چندان روشن ومبرهن نیست .اینان تصور کردند که بااین رویکرد جوان گرا شده و نسل جوان را مخاطب وهمراه خویش ساخته اند.امید می رود این رسانه درآینده مروج موسیقی های نو ظهور ئیگر نگردد. .بهر تقدیر رسانه های بیگانه چه مربوط به دولت های غربی وچه رسانه هایی که باپول آنان اداره می شوند همواره در حال قوی تر شدن وتاثیر گذاری بیشتر هستند برای مقابله با این چالش ها صدا وسیما با «رسانه ی ملی» را از پخش خبر تا برنامه های عادی ازطریق قانون باید اصلاح ،دستخوش تحول و پاسخگوکرد.راهکار دیگراین است که باوضع قانون یا تغییر قانون برای رسانه ی ملی رقیب تراشید تا اعتبارات وامکانات آ ن سازمان دررقابتی سالم بهینه سازی وبه نفع مردم ورشد افکار عمومی مورد بهره برداری قرارگیرد.در این صورت می توان با تهاجم فرهنگی ویا نفوذ در افکار عمومی ممانعت وجلو گیری بعمل آورد .شاید یکی از افتخارات رسانه ی ملی داشتن شبکه های تلویزیونی ورادیو یی گوناگون ومختلف وآن هم در 24ساعته باشد . نفس این دارایی ارزشمند است آیا وجود شبکه های فراوان برای تاثیر گذاری است یا ایجاداشتغال ؟.نمایندگان مردم باید از رسانه ی ملی برنامه طلب نمایند هر عقل واندیشه ای می گوید پنج شبکه ی موثر ،فراگیر وبابرنامه های مردم پسند وجذاب بهتر است تا ده شبکه ی بی برنامه.امید است همان گونه که علی مطهری نایب رئیس مجلس اشاره کرده مجلس بتواند  با وضع قوانین متناسب باامروز جامعه ، صداوسیما رااز وضعیت موجود برهاند وآن را قانون محور،پاسخگو ومسئوول در برابراعمالش سازد. آن چه که گفته شد ارج ننهادن به زحمات هنرمندان ،نویسندگان وکارشناسان رسانه ی ملی نیست بلکه شعری است که ازشوروشعوربرای ساختن برخاست. درایران نیروهای ماهر ،مج رب وکار آمد فراوان وجود دارد که می توانتدباتدوین ،تهیه واجرای برنامه های مناسب مارا از رسانه های بیرونی بی نیاز سازند این نیروها کمتر بکار  گرفته می شوند یا این رسانه به دلایل گوناگون قدرت جذب آنان را ندارد.

 سید محمد حسین دریاباری                              مورخ 20/2/1396

 {1} اصل 175قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و‌ماده 7اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری

اسلامی ایران

{2} ‌قانون خط مشی

کلی و اصول برنامه‌های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران  ماده 55

{3}ماده ی 7- ‌قانون  خط مشی

{4} ماده ی 5- ‌قانون  خط مشی وماده ی 9- اساسنامه این رسانه

{5}‌اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری

اسلامی ایران ‌فصل ششم - مقررات مختلف ‌ماده 29

{6}‌اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری

اسلامی ایران ماده ی 21 بند3

{7} ‌قانون خط مشی

کلی و اصول برنامه‌های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران  ماده 55 

http://gooyeh-qom.com/?p=42&n=444&s=1442


سفر رییس جمهوری به استان کردستان بیانگر اهمیت استان برای دولت است----


سفر رییس جمهوری به استان کردستان بیانگر اهمیت استان برای دولت است

آقای دکتر روحانی فردا به استان کردستان سفر می کند. در این سفر انتظارات وخواسته  های مردم یک بار دیگر به گوش رسیده ودرمقابل چشمان اوگذر خواهدکرد  .مردم ونخبگان استان هم ازتوقع  وهم ازاستراتژی  وی برای آینده آگاه خواهند شد.مشاوران روحانی باید به او بگویند :استان کردستان یکی از ااستان هایی است که می تواند پل ارتباطی بوده و باعراق  ارتباط برقرار کند وایران را درسازندگی آن کشورمشارکت دهد وبازار آن دیار را ازدیگران بگیرد ، البته ان هنگام خود نمی تواند درچنین وضعیتی باشد .نرخ بیکاری دربالاترین سطح ، نخبگان استان هم بدلیل عدم امکانات ایجاداشتغال سرخورده  ومایوس ، نمایندگان وکار گزاران دولت ضعیف وناتوان درپاسخگویی به خواسته های مردم، نمایندگان  مردم  هم به جای روابط مناسب باوزیران ومعاونان جهت حل مشکلات استان با  پر خاش ومقایسه با اینجا  وآنجا سرگرم، شماری ازنهادهای دینی هم بجای کارهای عمیق فرهنگی سرگرم امورغیرضرورو احداث ساختمان وهدر دادن بودجه واعتبارات .امید است دکترروحانی رییس جمهور در این سفر به حل بخشی از  مشکلات عدیده ی استان توفیق یابد.

سید محمد حسین دریاباری

کوله باری از محبت ، صداقت ،صفا ومهربانی کردستانی‌ها را با خود به ارمغان می‌برم

 

کوله باری از محبت ، صداقت ،صفا ومهربانی کردستانی‌ها را با خود به ارمغان می‌برم

روزنامه‌نگار از دیار کوه‌های سربه فلک کشیده البرز؛

کوله باری از محبت ، صداقت ،صفا ومهربانی کردستانی‌ها را با خود به ارمغان می‌برم

سیدمحمد حسین دریاباری مسئول پایگاه‌های اطلاع‌رسانی تبیان، آوای امین و شافعی‌نیوز مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور و سردبیر نشریه تبیان پس از 23 سال فعالیت مطبوعاتی در کردستان به درجه بازنشستگی نائل آمده و به همین مناسبت نشریه کورده‌واری مصاحبه‌ای را با ایشان صورت داده‌است که در ادامه خواهد آمد.

 

کورده‌واری: بیش از دو دهه حضور و فعالیت رسانه ای حضرتعالی در کردستان چگونه گذشت؟

لازم می دانم توضیحی درباره ی نحوه ی آمدنم به استان کردستان بدهم.من چند بار از آذربایجان غربی به کردستان و سنندج آمده وازاینجا به همدان رفتم .از آنجایی که من از سال1364فعالیت خویش را درمطبوعات شروع کردم اطلاعات خوبی درباره ی مناطق گوناگون کشور داشتم.فعالیت مطبوعاتی من در بهمن 1364 باارسال مقاله وچاپ آن درروزنامه ی اطلاعات آغاز گردید .

درآن هنگام روزنامه ها معدود واندک بودند،نوشتن و چاپ مقاله در روزنامه ها نیاز به زحمات زیادی ذاشت .هیچ یک از دوستانم نمی توانستند باور کنند که مقالاتم در روزنامه ی اطلاعات چاپ شود .پس از نگارش سه مقاله وچاپ آن درروزنامه ی اطلاعات وضعیت من تغییر کرد. پس از آن توانستم با مراکز تهیه وتدوین بولتن خبری، همکاری با بنیاد نهج البلاغه درواحد سیاسی آن وبالاخره نگارش مقاله برای روزنامه ی رسالت،فعالیت درحوزه ی مطبوعات را ادامه دهم. سال هفتادویک عزمم را جزم نمودم تا پروانه ی انتشار نشریه ای را درخواست کنم برغم همه ی مشکلات به این امر مبادرت ورزیده وپروانه ی انتشار نشریه گویه را دریافت کردم.درهمین هنگام با فصلنامه ی یاد به مدیر مسوولی معادیخواه همکاری داشتم . مقدمات فوق نشان دهنده ی آگاهی من از مطبوعات بود .به همین دلیل آقای موسوی برای اداره ی نشریه ی تبیان مرا به سنندج دعوت کرد.

مرکز بزرگ اسلامی درگذشته نشریه ای موسوم به بیان داشت. وقتی که در تهران ماهنامه ای به نام بیان  مجوز انتشار گرفت، بیان سنندج که فاقد مجوز بود ناگزیر گردید نامش را به تبیان تغییر دهد وبا دریافت مجوز رسمی فعالیت نماید. تبیان به دوروش علمی وفرهنگی انتشار می یافت .پس از مدتی  باارسال نامه ای به تهران مجوز اجتماعی را دریافت کردیم تا بتوانیم از این رهگذر فعالیت محسوس تری انجام دهیم.شاید بتوان گفت مشکل عمده ی مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور همواره این بود که نهادی بروز نبود،مهم تر از همه این که بروز رسانی آن هم کاری دشوار بود ومتأسفانه برغم پیشرفت علم ودانش الان هم همان است که بود.این تفکرواین نتیجه تنها برای من حاصل نشده بلکه بسیاری ازفرهیختگان استان هم به این هوده رسیده اند.فعالیت درحوزه ی مطبوعات درگذشته جدا دشوار بود اما امروزباامکانات پیشرفته درعرصه ی اطلاعات وارتباطات، تلاش دراین حوزه را سهل وآسان کرده است.اندکی از فعالیت محسوس وملموس خویش رابرای خوانندگان به تصویر می کشم تاعلاقمندان به فعالیت درعرصه ی مطبوعات نهراسند بلکه بااشتیاق وجدیت بیشترجذب این حوزه شوند.امروز با پدیدار شدن امکانات مدرن اطلاع رسانی، روز نامه نگاران،خبر نگاران، نویسندگان وهنرمندان همه وهمه سربازان واقعی حدود وثقور یک کشور بشمار می روند،اصحاب رسانه وپدید آورندگان درحوزه ی فرهنگ می توانند زبان،فرهنگ،آداب،رسوم،اخلاق وهمه ی داشته های مادی ومعنوی یک ملت را از دستبرد بیگانگان محفوظ دارند.من در بیست واندی سال درسنندج توانستم نشریه ی تبیان را اگر چه کم فروغ ولی پا برجا نگاه دارم آخرین شماره ی مسلسل آن 105 می باشد.درکنار شماره ی مسلسل بیش از چهل ویژه نامه بود که درمناسبت های ملی ودینی انتشار یافت.

علاوه براین ، یک حرکت ابتکاری درسال های اخیر به وجود آمد که بسیارموثر وجذاب بود وآن انتشار سالنامه دراستان کردستان است که می تواند با موسسات بزرگ فرهنگی کشور هم قد وهمگام باشد.این سالنامه حدود پنج سال است که مرتب  انتشار می یابد یکی از کارهای مهم که توانستم انجام دهم وباور دارم که توانست روح همدلی ،الفت،مهربانی،وحدت وانسجام را به دنبال داشته باشد تاسیس سایت شافعی نیوز بود. این سایت چنان فعال است که مطالب آن به پنج زبان ترجمه شده ودر اختیار مخاطب قرار می گیرد ومورد استقبال وتوجه  بسیاری قرار گرفت. تلاش در این زمینه موجب شد تا از کشور های اسلامی هم برای آن مطالب ارسال کردند .این سایت اکنون به زبان های فارسی ،عربی،کردی،انگلیسی واندونزیایی فعال وپابرجاست. بسیاری از دوستان دهه ی 80 می دانند که اینجانب علاوه بر فعالیت درحوزه ی خبر،گزارش ومطبوعات مدیر کتابخانه ی عمومی در سنندج بوده ام که 8 هزار نفرعضو داشت همین امر موجب شد که با بسیاری از آداب ،رسوم وسنن این استان نسبت به هرکسی دیگر آشناتر شوم اکنون که می روم کوله باری از محبت ، صداقت ،صفا ومهربانی این مردم خون گرم را با خود می برم وهرگز این خاطرات بیست وسه ساله را فراموش نخواهم کرد.

کورده‌واری: فضای رسانه ای، فرهنگی و اجتماعی کردستان برای فعالیت روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای را چگونه ارزیابی می کنید و حال که پس از سه دهه خدمت به افتخار بازنشستگی نائل آمدید چه پیشنهادی برای هرچه بهتر شدن امور در استان دارید؟

در پاسخ به این سوال یافته های خویش را می نویسم . در این مدت با بسیاری از فرهیخگان،نویسندگان، شعرا وپژوهشگران نشست وبر خاست داشتم واز استعدادهای سرشار بالقوه وبالفعل مطلع هستم. برای این که این استعداد ها در مسیر مناسب هدایت شود لازم است زمینه هاوبستر های قابل قبول فراهم گردد.این امر خود  یک دغدغه است که مسوولان باید برای آن چاره اندیشی کنند. مطبوعات ورسانه ها مهم ترین ابزار اطلاع رسانی هستند ودر دنیای امروز نقش مهمی را ایفا می کنند . بدون شک رسانه ها ومطبوعات برای ایفای نقش  نارسایی وکمبود هایی دارند  که باید مورد توجه قرارگیرد ونسبت به رفع آن ها توجه لازم به عمل  آید.این استان نسبت به شماری از استان ها کمبودها وکاستی های بیشتری دارد که مسوولان باید برای رفع آن اقدام کنند تا اصحاب قلم ومطبوعات بتوانند بدرستی به  وظیفه ی خطیر اطلاع رسانی خود عمل نمایند. استان کردستان بلحاظ آماری موفق بنظر می رسد زیرا دارای 59مجوز رسانه ،10پایگاه خبری ویک خبر گزاری است.اما جان کلام این است که مطبوعات استان به دلیل کمبود اعتبارونبود نیروی انسانی ماهر دراین امررنج می برد . من فکر می کنم مسوولا ن استانی درسخن وشعار فعال وپر حرارتند ولی در عمل  کم کار و بی توجه به این رویداد هستند.وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی بجای حل ریشه ای مشکلات پیوسته مجوز صادر می کند. امروز مشکل مطبوعات صدور مجوز پی درپی نیست بلکه باید بستری را فراهم کرد که مطبوعات دارای مجوز از نفس نیافتاده واز گردونه حذف نشوند. هنگامی  که درآمد مطبوعات صرفا آگهی دستگاه های دولتی شد ومجوز پی درپی هم صادر شدورقابت هم برای پیشرفت نبود روز نامه نگاری هم به سمت وسوی حرفه ای شدن نخواهد رفت. مسوولان استانی باید نگاه خود را نسبت به مطبوعات تغییر دهند وآن را به عنوان یکی از مولفه های توسعه تلقی کنند واز انتقاد نهراسند واز پیشنهادات استقبال کنند. اگر این نگاه برای مقامات استانی پیدا شد بدون شک از موجودیت مطبوعات حمایت خواهند کرد .یکی از دغدغه های اصحاب مطبوعات این است که چرا استان کردستان فاقد روزنامه است. بسیاری از استان ها دارای روزنامه هستند ولی استان کردستان از آن محروم است. مسوولان استان باید در راستای توسعه ی مطبوعات استان گام های مثبتی بردارند، بدون تردید وجود روزنامه درتوسعه ی استان نقش موثری دارد.اگر روزنامه ای دراستان وجود داشته باشدعلاوه بر توسعه دو حرکت مهم  را در پی دارد وآن اطلاع رسانی وقایع، حوادث ومخابره صفا وصمیمیت این استان  به سایر نقاط کشور ودیگر این که بسیاری از شیوه های توطئه آمیز دشمنان را دراین گوشه از ایران اسلامی خنثی می کند. انتشار روز نامه دراستان نیازمند به امکانات وپشتوانه ی مالی است که مسوولان باید آن را تدارک ببینند یا سرمایه گذار قوی پیدا شود وبه سرمایه گذاری مبادرت ورزد

کورده‌واری: مردم کردستان و ویژگی های این استان از لحاظ حضرتعالی دارای چه شاخصه هایی است؟

در پاسخ به این پرسش باید بگویم من در کردستان به کارهایی مشغول بودم که ارتباط تنگاتنگ با اقشار مختلف مردم داشتم و لازمه ی پیشرفت و گسترش کار، هم این ارتباط را می طلبید ،23 سال کار در تبیان و ارتباط با نویسندگان و فرهنگیان اعم از روحانیان و غیر روحانی را می طلبید .از سوی دیگر همزمان با تبیان مدیر کتابخانه ای بودم که بازهم ارتباط مستقیم با مردم بوده است .نکته ی مهم این است که ما با مردم ودرمیان زندگی کرده و می کنیم. در این که مردم استان کردستان خصوصا و مردم ایران عموما خوب و وفادار به ایران اسلامی و مسوولان کشور هستند تردیدی وجود ندارد.همه می دانیم مردم کشورمان بدلایل گوناگون در فشار مضاعف قرار دارند که بسیار محسوس و ملموس است.پرسش اساسی این است که مسوولان این واقعیت را به عنوان یک دغدغه کاری پذیرفته اند .بسیاری از مشکلات امروز مردم به آینده ی فرزندان آنان بر می گردد که موجب اضطراب ، دلهره،فشار روحی و نگرانی فزاینده شده است.در این استان تحصیلات جوانان روبه افزایش رفته و دارای مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد هستند. ولی ار کار خبری نیست .اعتیاد متاسفانه بر جامعه چیره شده ،مبارزه ی کنونی هم جوابگو نیست.سن ازدواج اوج گرفته و روز به روز به پرواز در آمده ،زندگی گرم بسیاری از خانواده ها به دلیل تهاجم فرهنگی در آستانه ی فرو پاشی است.انتظار مردم از مسوولان اجرا و پیگیری این خواسته ها است .مردم ما در اقصی نقاط ایران شجاعانه در برابر سختی ها و فشار زورمندان و تحریم مستکبران ایستادگی کردند. اکنون نوبت مسوولان است که شجاعانه و بی وفقه کار کنند تا پاسخ خوبی های مردم را بدهند .امید است مسوولان استانی بتوانند به دو پدیده ی اقتصادی روی آورند شاید بتوانند گشایشی در کار مردم ایجاد کنند .اول توسعه ی گردشگری که این استان از غنای بسیار بالا یی برخوردار است .دوم دعوت از سرمایه گذاران داخلی و کشورهای خارجی همجوارجهت توسعه ی زیرساخت های استان. بدون شک این دو موضوع می تواند گشایشی در امور مردم بلحاظ اشتغال به وجود آورد .گفته می شود رهبر معظم انقلاب اخبار استان کردستان را همواره دنبال می کند .مسوولان باید بگونه ای عمل کنند که از مشکلات،رنج ها و الام مردم بکاهند.

کورده‌واری: با توجه به اینکه حضرتعالی یکی از روزنامه نگاران باسابقه کشور محسوب می شوید و در استان قم نیز مدیر مسئولی روزنامه ای را برعهده دارید آیا تمایل دارید که ارتباطات و تعاملات خویش را پس از هجرت از کردستان با فعالان رسانه ای مطبوعاتی این استان ادامه دهید؟

درپاسخ به این سؤال باید بگویم تقریبا نزدیک به ربع قرن است که در استان کردستان زندگی کردم و با آداب و رسوم و سنن آنان آشنا و دوستان فراوانی هم دارم که نمی توانم آنان را فراموش کنم پس بدون شک ارتباطات با دوستان فرهیخته ،اندیشمند ،نویسنده ،روزنامه نگار مدام برقرار خواهد بود .اگر چه حوزه های علمی ،فرهنگی، سیاسی ،اقتصادی،هنری و اجتماعی گسترش یافته و یک فرد نمی تواند همه ی آن را دنبال کند ولی می توانیم اخبار مهم ایزان از جمله استان فرهنگی کردستان را دنبال کنیم ،تردیدی نداشته باشید اگر مطبوعات استان اجازه دهند هر ازچند گاهی ستونی از آن را اشغال و به آرایه ی مطلب خواهم پرداخت.نکته ی مهم تز این که اخبار استان را ما در رسانه های مرکزی بیشتر از پیش بازتاب خواهیم دادتا با این تبادل افکار و انظار فاصله ی احتمالی موجود که بین شماری ازاقوام ایران زمین به وجودآمد بکلی از بین برود.

گفت وگوازخبات ساعدی

 

گفت وگوی اختصاصی تبیان وسایت شافعی نیوز با نماینده ی ولی فقیه دراستان کردستان

 

گفت وگوی اختصاصی تبیان وسایت شافعی نیوز با نماینده ی ولی فقیه دراستان کردستان

حجت الاسلام والمسلمین سید محمد حسینی شاهرودی در مصاحبه ای تفضیلی به تشریح فعالیت های دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان کردستان طی شش سال حضور خویش در کردستان پرداخته است که در ادامه خواهد آمد.

سؤال:حکمی که مقام معظم رهبری برای حضرتعالی صادر کردند 12 دی بود وشمادوم بهمن 89به این استان آمدید.لذا بیشترسولات ماازحضرتعالی نیز در همین راستا خواهد بود. اگر امکان دارد بفرمایید کارهایی که در استان کردستان انجام داده اید آیا بخشی از آن توقعاتی  که انتظار می رفت ومردم داشتند را محقق کرده است؟

 ابتدا تشکر می کنم از همکاران دفتر که در این مدت یاری گر بنده بوده اند،در رابطه با این سوال ،باید بگویم که سوال سختی است که باید از کارهایی بگوییم که اصل آن به مقام معظم رهبری و نظام بر می گردد چون کار برای خدا بوده یک سری مسایل را می توان گفت که خدمتی به اسلام و مسلمین و مردم بوده است.

از آنجا که حدودا هفت سال است که از مطرح شدن ما برای نمایندگی از سوی اقا در کردستان می گذرد .در چند جهت باید کارها را مد نظر قرار دهیم 1گر یکی از این جهات،آمدن و مطرح شدن ما در اینجاست که براساس اعتقاداتی آمدیم که خدمت کردن در استان کردستان ویژه است و به فرموده ی امام خمینی (ره)و شهید دستغیب که می فرمایند" زیر این آسمان خدمتی جز خدمت در استان کردستان والاتر نیست و هم بهترین خدمت ها را به این مردم محروم می دانند ."

این افتخار بود که به نمایندگی مقام معظم رهبری به استان کردستان بیایم و در خدمت مردم کردستان باشیم تنها چیزی که کار ما را راحت کرد این بود که راه ما روشن بود  و مقام معظم رهبری در سال 88  در سفرپرخیر و برکتشان به کردستان مسیر را برای ما تبیین کردند.

سخنان آقا در این سفرکار ما را راحت کرد چون در سخنان ایشان درکردستان مشخص می شود که مقام معظم رهبری چه نگاهی به بعد فرهنگی،اقتصادی و اجتماعی و چه نگاهی به قوم کرد و مردم کرد دارند .

ما اگر همان دیدگاه مقام معظم رهبری را پیاده کنیم مسایل حل می شوند اگر کمبودی است ،یعنی به آن مسایل توجه جدی نشده است و نتوانستیم پیدا کنیم.

 بنده قبل از این که بیایم تمامی فرمایشات آقا را مطالعه کردم و بعد از مطرح شدن بنده که بیایم به مقام معظم رهبری  گفتم بنده دیدگاه های شما را در مورد کردستان خواندم اگر موضوع خاص دیگری هم هست بفرمایید که فرمودند نه.

آقا در حکم نیز به برخی موضوعات در خصوص  کردستان و مردم این استان اشاره کرده اند و هم نیاز های این منطقه را بیان کرده اند.

ایشان همچنین وحدت و هم ابعاد موضوع رابیان کردند که کار را برای ما راحت  کردند.

بر اساس نگاه آقا ما به اشتغال توجه کردیم و بیشترین کارهایی که کردیم در حوزه ی اشتغال بود ولی کامل اجرایی نشد اما اگر خودم در کار اجرا بودم کارها بیشتر از این پیش می رفت .

دومین مبحثی که آقا بر آن تأکید داشتند سرمایه گذاری بود که وظیفه ی سازمانی ما نیست که برویم دنبال سرمایه گذارامابارها سرمایه گذارانی را به استان دعوت کردیم.

در این استان امنیت بر قرار است من واقعا تلاش داشتم که امنیت روانی هم حاصل شود که احساس امنیت بالا رود و آرامش بر جامعه حاصل شود و اختلافاتی که بین مسوولینی وجود می آمد زیاد بروز پیدا نکند لذا در بین مسئوولان واسطه می شدیم و اختلافات را حل می کردیم که بین مردم کشیده نشود و جو جامعه بهم نریزد .

همواره از برخی استان ها به کردستان می آمدند و می گفتند خوب وحدتی بین مجموعه ها و مسولین در استان کردستان برقرار است و ما هم  این ها را به طور جدی پیگیری می کردیم.

این ذهنیت هایی که تعریفی از استان کردستان دارند صفا و وفا و صمیمیت واقعا واقعیت دارد که این را حس می کنم و اصلا در این استان احساس غربت نمی کنم و احساس می کنم موطنم است.

فاصله ی زیادی بین مردم ایران و مردم کردستان از نظر نگاهی وجود دارد ،نگاه سنگینی که کردستانی ها فکر می کنند که غیر از آن ها هستند و سایر استان ها هم خود را غیر از کردستان می دانند لذا تلاش کردیم این نگاه را تغییر دهیم و از طریق صدا وسیما و مطبوعات ویژگی های کردستان به دیگر هموطنان منعکس شود.

بحث راهیان نور در کردستان بعد از آمدن ما به اینجا شروع شد و هرسال عید نوروز مسافر بیشتری به کردستان می آمدند البته نمی خواهم بگویم که همه ی کار را بنده انجام دادم اما همه کمک کردند که این مهم هدف گذاری شده و این ارتباطات برقرار شود و ذهنیت ها از بین برود.

در بحث وحدت نیز تلاش کردیم که فاصله‌ها کم شود و پایه‌های وحدت بین شیعه و سنی در منطقه تقویت شود.

کمتر اتفاق افتاده بود که یک روحانی شیعه و سنی کنار هم بنشینند و باهم بحث و گفت و گو داشته باشند، ما سعی کردیم این نشست ها و گفت و گوها عادی شود و هم دیگر را قبول داشته باشند که دو طرف احساس کنند مثل هم هستند و بدانند که تفکر شیعه چیست ؟ و تفکر شافعی  چیست ؟ و از چه نظر با هم مشترک هستند.

وقتی ما آمدیم ماموستا شیخ الاسلام و ماموستاعالی شهید شده بودند اما یک نکته ای از شهید عالی خواندم که هر کدام برای من جرقه ای بود که روی آن کار کنیم.

باید به این مهم توجه کنیم که تفکر این شهیدان به ما خیلی کمک می کند تا بتوانیم بحث وحدت و بهم نزدیک شدن را تقویت کنیم.

شهید عالی در مصاحبه ای می گویند که با مطالعه می گویم که مذهب شافعی و شیعه به هم نزدیکتر است تا مذهب شافعی و دیگر مذاهب اهل سنت .

این مسأله جالبی بود که هم علمای سنی و هم علمای شیعه  باید مطرح کنند تا انس والفت بیشتری ایجاد کند و وحدت بیشتری ایجاد شده و می شود .

من چه در سخنرانی و چه در درس می گفتم که شیعه این گونه است که با سنت خودتان مقایسه کنید که هیچ کدام خلاف دیگری نیست.

دیدگاه امام شافعی را که اهل سنت می گویند ماهم می گوییم که قبول داریم اشتراکات را به شکلی مطرح کردم وباید به جای این که اختلافات را بگوییم از اشترکات سخن بگوییم این نگاه هایی است که از مقام معظم رهبری گرفتیم، چه درخصوص امنیت وچه در خصوص وحدت که فرهنگ ما از یک جا ناشی می شود که آن ،فرهنگ اسلامی است.

متأسفانه دشمنان ذهن ما را جایی بردند که از فرهنگ اصلی خودمان دور شدیم، لذا باید تلاش کنیم به فرهنگ ناب اسلامی برگردیم واین فرهنگ اسلامی همان است که مقام معظم رهبری و امام خمینی(ره)به آن اشاره کرده اند.

یک مورد دیگر که به آن توجه کردم این بود که دشمنان با توطئه افکنی سعی کرده اند که شیعه و سنی را دشمنان همدیگر معرفی کرده و آنان را از دشمن واقعی اسلام دور کنند.

به شیعه می گویند سنی دشمن شما ها است و به اهل سنت می گویند شیعه دشمنتان است ، لذا ما باید روشن باشیم و آگاهی جامعه را بالا ببریم که ما دشمن مشترک داریم که خود را پشت چیزهای دیگر پنهان کرده است و این نظام را هدف قرار داده است . باید بدانیم ان.ها دشمنان ما هستند ما که باهم دشمنی نداریم هر چه قدر بتوانیم دشمن را بشناسیم ، راحت تر زندگی می کنیم .

شاید با هم اختلاف نظر داشته باشیم ، اما دشمن نیستیم. این هم مسأله ای بود که در فرمایشات امام خمینی  (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) وجود دارد. کسانی که خود را به جای دوست جای می دهند و همه ی خیانت هایی که کردند در طول تاریخ و نگذاشتند کردستان آباد شود و رشدی در اینجا اتفاق بیافتد این خود یک مسأله ای است که موجب می شود دوست و دشمن را درست تر بشناسیم و باید با هم برادر باشیم، همکار باشیم که همه ی این ها در فرمایشات حضرت آقا بوده است.

یکی دیگر از تلاش های ما  این بود که تلاش کردیم تااین نکته به باور همه ی مردم تبدیل شود و آن این بود که کردستان ظرفیت های بالایی دارد و با شناخت این ظرفیت ها می تواند رشد کند.

اگر خود را همیشه بازنده بدانیم و بگوییم که ما عقب مانده ایم، ما مشکل داریم و کسی نیست دست ما را بگیرد و کسی نیست ما را کمک کند ،رشد نخواهیم کرد.

سوال : بسیاری از روحانیون و نخبگان معتقدند شرایطی برای پیشرفت نیست و بسیاری از روحانیون کوچ می کنند  و از استان می روند  با توجه به این که شغلی برای این ها نیست و سرمایه گذاری ای نمی شود و تعداد زیادی هستند که به کار گرفته نمی شوند چه راهکاری برای این مبحث اندیشیده اید؟

وقتی آدم خود را بشناسد و همواره تلاش کند اما اگر باور نداشته باشد همیشه عقب می ماند – چاه باید از خود بجوشد.

اگر بگوییم نظام به اینجا توجه کمتری داشته به یقین چنین نیست .دربعضی ازبخش ها، در بعضی از استان ها ،دولت سرمایه گذاری کرد ،اما در اینجا زمینه اش نبود . این گونه مسایل وجود دارد . آقا چه زیبا فرمود که شما یک استان اهل هنر و اهل فرهنگ هستید . مواهب بسیار عالی دارید هوا و طبیعت زیبایی دارید ،

مقام معظم رهبری توجه زیادی به طبیعت و آب و هوای کردستان دارد .

همین امسال از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری  91 میلیارد تومان به کردستان اعتبار اختصاص داده شده است، برای جاده ی مریوان 50 میلیاردتومان ،دارالقرآن بین المللی 6 میلیاردتومان و هر آنچه در دوره ی قبل مصوب بوده اجرا می شود.

 نگاه دولت به کردستان خوب بوده است در استان هر آنچه در مورد آب، گاز و برق بود اجرا شده ولی بیشتر می شود توسعه پیدا کند اما تا از خودمان نجوشد و مشکلات را حل نکنیم و موانع را برنداریم این مشکلات حل نمی شود لذا باید ذهنیت ها درست شود و به فرصت ها توجه شود .

اوایل سال 90 می خواهستند که کارخانه ی ماشین سازی راه اندازی کنند  اصل قضیه این بود که این کارخانه در بیجار احداث شود. بعدا همان دوره ی اقای احمدی نژاد گفتیم که این کار مایه ی اختلاف نشود شما اگر می خواهید احداث کنید یک کارخانه در انجا و یکی در اینجا احداث کنید که قبول کردند اما بعد به نمایندگان کردستان گفتم که این را من مزیت کردستان نمی بینم و بعید می دانم راه بیافتد و اگر هم راه اندازی شود در اخر می گویند از نظر اقتصادی مقرون بصرفه نیست. اما  اگر شما بیایید صنعت  قطعه سازی راه اندازی کنید خیلی بهتر است. چرا که صنعت قطعه سازی تاثیر بیشتری دارد. اشتغال زایی بیشتری ایجاد می کند و هم ورشکستگی ندارد و قطعه همیشه نیاز است. اگر این ماشین نشد ماشین دیگر ،اگر ماشین نشد موتور  و اگر موتور نشد تراکتور ،همگی نیاز به قطعه دارند و بعد گفتم اگر واقعا میخواهید توسعه دهید تراکتور سازی را توسعه دهید که در سال 90 تراکتور سازی می خواست تعطیل شود که من خودم وارد کار شدم و می خواستم بماند اگر همین تراکتور سازی توسعه پیدا می کرد و به هر خانواده ی روستایی یک تراکتور می دادیم کشاورزی رونق پیدا می کرد که حتی روستاییان می توانستند کالسکه به تراکتور ببندند و به سر زمین بروند.

در این حد حتی کشاورزی استان را دنبال می کردم زیرا ظرفیت کشاورزی این استان  بسیار بالاست و بسیار می تواند اشتغال زا باشد و در آمد زا باشد این که چه قدر موفق شدیم و نشدیم موضوع دیگری است .بالاخره این که باید به ظرفیت های داخلی توجه شود مقام معظم رهبری  می فرمایید در اقتصاد مقاومتی باید نگاه به داخل داشته باشید و چشم به دست خارجی ها نداشته باشید که برای شما بسازند.

این استان هم همین مسأله را دارد تا وقتی نگاه به  داخل نکند و ظرفیت های خود را پیدا نکند مشکلات حل نخواهد شد.

خیلی از مواقع موانعی از داخل استان وجود دارد اگر موانعی یا فرصتی وجود دارد در داخل استان است که اگر توجه کنیم مشکل توسعه و اقتصاد بهتر حل می شود و پی گیری هم کردم.

وقتی اقای روحانی می خواستند بیایند وظیفه ی من نیست ونبود که بروم در کارگروه اقتصادی بنشینم وبگویم که این رو بیاورید و یا این کار را انجام دهید یا این کارخانه را احداث کنید .اما بنده رفتم برای این که دلم برای این استان می سوزد و مواردی را مطرح کردم که بعضی از ان ها را قبول کردند و در وزارت کشور برای توسعه ی کردستان در چندین جلسه حضور پیدا کردیم و پی گیری هم کردم اما تا وقتی مسایل در داخل استان حل نشود که خودمان ارزش خودمان را بدانیم که باید چه کار بکنیم، این اتفاق نمی افتد. این هم یکی از مواردی بود که دنبال آن بودیم.

باید بدانیم وقتی یک مشکلی ایجاد می شود یک روزه حل نمی شود.

سوال :باتوجه به گفته ی شما که می گویید استعدادها باید بجوشد موانع را مسوولین می توانند با شناسایی نیروهای کارشناس در گماردن مسوولیت ها حل بکنند ولی به نظر می رسد چنین اتفاقی نمی افتد خیلی ها همین باور را دارند. ما چگونه این باورها را برطرف کنیم، یا بگوییم نیست یا بگوییم هست. اگر بگوییم هست که مردم می گویند چرا دولت انجام نمی دهد اگر بگوییم نیست که ماهم می بینیم که هست ؟

یک سری باید ها هست و یک سری باورها راداریم که ما دنبال آن هستیم  و باید در آن موارد پیشرفت کنیم .

 چندی پیش به نمایندگان هم گفتم که شایسته سالاری، اصلی باشد تا مدیر شایسته باشد. نه این که مدیر از جانب ما باشد نه این که بگوییم مدیر بومی اینجا باشد، هر چی باشد اشکالی ندارد. نه این که ما بگوییم شیعه باشد و از آن سو بگویند سنی باشد  که مشکل ،بزرگ اینجاست . نمی گوییم چه کسی می تواند بهتر مدیریت کند.؟

چندی قبل که به مریوان رفته بودیم، ان ها می گفتند که چرا مدیر کل از ما نیست از سقزی ها هست .به جای این بگوییم ارزش چیست؟ یعنی فردی باشد معتقد، فردی باشد کاردان،لذا باید یکی باشد که کارها را پیش ببرد. هرکسی باشد، اهل هرجایی باشد، فرقی نمی کند؛ مسلمان باشد ایرانی باشد.

 درست است اگر در استان کسی داریم که اولویت دارد که ما شکی نداریم حتی اگر مدیر قوی بیاریم مدیران میانی استان رشد می کنند باید همین قضیه هم باشد که من دنبال کرده و می کنم و حتی می گفتم که مدیران استان های مختلف باید به استان های دیگر بروند و برگردند . وقتی برمی گردند به این استان بهتر کار کنند.

 این غلط است که بگویند دور خود دیوار بکشیم که هیچ کس نیاید و هیچ کس نرود. بحث مدیران هم همین است واقعیت پشت پرده این است هر چه قدر تلاش می کنیم  می گویند این هم حزبی من نیست .ما چه قدر ادم های توانمند کاری داریم که با هیچ حزبی نیستند .

اسلام می گوید شایسته ترین بیاید هرکسی باشد خواه  سنی باشد یا شیعه .

ما اگر بخواهیم استان توسعه پیدا کند نباید مثلا یه سرمایه گزاری که امده در استان اشتغال زایی  کند بگوییم چرا از بیرون نیرو می آوری چرا که این ،حرف درستی نیست .

تمامی مجموعه هایی که ما داشتیم و ساختیم را ببینید، یک نفر نیرو از جای دیگر آورده ایم .؟

دستور دادیم چه پیمانکار، چه نیرو و حتی اجناس را از خود استان تهیه کنید حتی اگر قیمتش هم کمی زیاد باشد کسی حق ندارد جای دیگر بخرد .

اگر همه ،این نگاه را داشته باشیم استان درست می شود من واقعادر این موارد تلاش زیادی کردم وهم به مسوولین وهم به نمایندگان ،این توصیه را کردم .

سوال :درحوزه ی فرهنگی - از طرفی نماینده ی ولی فقیه دراستان و از طرفی مردم به شما اعتماد کردند و  عضو خبرگان رهبری هستید،استان کردستان استان فرهنگی نامیده شد به دلیل همان که شما به ان اشاره کردید یکی ازابزار های مهمی که در  حاکمیت نقش اساسی دارد صدا و سیما است  به هر حال بگو و مگو های زیادی در عرصه های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی در مورد صدا سیما بوده چگونه باید با صداسیما رفتار کرد که بخشی از رضایتمندی حاصل شود که حداقل جمعیت راهپیمایی هر سال بیشتر از سال قبل باشد و همچنین در امور دیگر ؟

یکی از اولین مواردی که دست گذاشتم صدا و سیما بوده ، شاید کمتر از یکماه بود که آمده بودم  صدا و سیما را دیدم به خصوص سیما را که زبان آن فارسی است . بیشتر برنامه ها از شبکه 5 گرفته شده است، برنامه های تولیدی آنچنانی نداشت. لذا همان موقع به اقای علی نژاد مدیرکل وقت صدا و سیمای استان تذکر دادم و از آن ها دو چیز خواستم.

 چون برنامه ها 8 ساعته بود گفتم 24 ساعته شود و دوم این که زبان آن کردی شود، زبان محلی شود و محدودیت زبان برداشته شود.

 در قانون همه ی استان ها این هست که 40درصد می تواند زبان محلی باشد، 60درصد باید فارسی باشد. اما چون همه ی شبکه ها فارسی است، این کار را انجام دهید. گفتم باید برنامه ی تولیدی داشته باشید که گفتند: نمی شود .من گفتم می شود. فقط باید نگاه شما تغییر کند.

گفتم که کردستان را نباید به عنوان یک استان نگاه کنید اقا وقتی آمدند می گویند قوم کرد منظورشان همه ی کردها هستند، چه در ایران و چه در خارج از ایران . ماباید ارتباط با همه ی کردهابرقرار کنیم. در همین راستا نیز گفتیم شبکه ی استان را دیجیتالی کنید .بعدازاین گفتیم شبکه را باید روی ماهواره بیاورید که خوشبختانه در تیرماه90  شبکه ی استان 24 ساعته شد و اولین شبکه ی استانی که 24ساعته شد کردستان بود و گفتیم محدودیت را نادیده بگیرید هرجور که می توانید کردی بخش شود.اولین استانی که هم دیجیتال شد هم روی ماهواره قرار گرفت شبکه ی استانی کردستان بود.

اگر وضعیت مالی خوب بود و یک شبکه ی کردی دیگر راه اندازی می شد بسیار خوب می شد. ما برای این هم تلاش کردیم و در سال 94 شبکه ی کردستان جزء پر بییننده ترین شبکه ها بوده است.

بعضی از مواقع به منزل بعضی از مردم رفتم مثل منازل جانبازان استان ودیگرجاها، خودم به این موضوع توجه کردم که چه شبکه ای را نگاه می کنند که خوشبختانه دیدم شبکه ی کردستان را نگاه می کنند.

آن سال که من به استان آمدم هیچ برنامه ای برای افطاری و سحر نبود که خودم گفتم برنامه ی سحر و افطاری را بگذارید و از آن سال برنامه ها شروع شد . همین نیزتنوعی است درمسایل فرهنگی، مذهبی و اجتماعی . لذا وضعیت شبکه ی کردستان با گذشته قابل مقایسه نیست.

البته نقص هایی وجود دارد که من هم می گویم نقص دارد ،من هم ایراد دارم از صداو سیما که اگر هم بیایند به ان ها می گویم که این مسائل را رعایت نمی کنید.

 کاری که از دست ما بر می آمد انجام دادیم . صداوسیمایی که آن طور بود و بسته عمل می کرد ،

حالاماموستاها را آوردیم و از آن ها استفاده کردیم و اذان عشا و عصر به افق شافعی زیر نویسمی شود.

باید به این توجه کرد که ماناظر قانونی نیستیم بعضی ها لطف دارند سخنان مارا رعایت می کنند .

بحث هایی هست که همه باید کمک کنیم بعضی اوقات این مشکلات پول می خواهد و بعضی اوقات دولت باید تلاش می کرده  است.

سوال : در ماه محرم که درهمه ی شبکه های ایران و شبکه ی کردستان فضای سوگواری حاکم می شوددر دوسال اخیر شبکه های عربی به ویژه امارات، کویت و حتی عربستان اقدام به پخش برنامه های تندورآنه ویژه ی اهل سنت می کنند و با توجه به این که بیش از 90 درصد مردم کردستان را اهل سنت تشکیل داده و آن ها به سوگواری اعتقاد ندارند چه راه کاری را برای صدا و سیما پیشنهاد می کنید؟

شما می بنید که صدا و سیما ی استان کردستان با سایر استان ها فرق می کند وباید به این مهم توجه کرد که به صدا وسیما هم از دو طرف فشار می آید .یک دسته می گویند هم شبکه ای مذهبی و هم شبکه ای سیاسی است و هم شبکه ایی است که برنامه ی مطلوبی را ترویج نمی کند. انواع و اقسام انتقادات را نسبت به این شبکه داریم حال ما باید چه کاری انجام دهیم.؟

من برای راه اندازی دکل های رادیوو تلویزیونی و گسترش پوشش شبکه ی استان  پیش آقای مخبری از مدیران ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)رفتم و ایشان در حضور بنده با آقای عسگری تماس گرفتند که بودجه را جور کنند و همه جا را پوشش دهیم.

  این کارها را هیچ نماینده ی ولی فقیه دنبال نمی کند  . تمام برنامه های صدا وسیمارا می دانم ولی خیلی هم نمی توانیم دخالت کنیم چون هر سازمانی تشکیلات خودش را دارداستعلامات خود رادارد .

آقای علی نژاد  مدیر کل سابق صدا و سیمای استان گفتند: که شما روزی چند سخنرانی دارید ،ما اگربخواهیم در شبکه قرار دهیم تمام ساعات پر می شود. گفتم که شما هر طور می خواهید انجام بدهید. الان گاهی اوقات سخنان ما را اخر پخش می کنند، گاهی اول می گویند که این ها اصلا برای من مهم نیست واصلا یک سری برنامه های ما را نمی گویند . گفتم خودتان می دانید که چگونه قرار دهید .اما یک سری از برنامه ها را که برای جامعه مفید است و دیگران صحبت کرده اند گفته ام  بروید ضبط کنید و برای مردم پخش نمایید.

ما باید مقایسه کنیم که الان در اخر سال 95 که چشم انداز شبکه ی استانی ، بر اساس برنامه های خودشان ، باید 12 ساعته می شد و 60درصد زبان فارسی و 40درصد زبان محلی داشت، تا چند برابر فراتر رفته ایم و این یک موفقیت است.

سوال : در خصوص تاریخچه ی مرکزبزرگ اسلامی غرب کشور اطلاع دقیق دارید که به این عنوان تاسیس شد تا مرکزی باشد که  روحانیون اهل سنت اینجا آموزش ببینند و خودشان هم تدریس کنند و اینجا استادانی پرورش دهند بعد ها اینجا مرکز و دانشگاهی بشود برای کشورهایی که در حوزه ی ما هستند. الان وضعیت روحانیون ما چه طور است و آیا این اهداف محقق شده است؟

در رابطه با روحانیون منطقه باید بگویم ، آنچه که بزرگان زحماتی کشید ند زمان حضرت امام خمینی (ره)و مقام معظم رهبری هم ادامه دادند تا وقتی که ما آمدیم دلایل چه هست و چگونه است، کاری نداریم .اما هم از نظر کمیت و هم کیفیت افتی کرده بودیم . گرچه نسبت به قبل از انقلاب نگاه می کنیم می بینیم که رشد داشته ولی وقتی نسبت به نیاز جامعه نگاه می کنیم یک سری افرادی بودند که خودشان کار کرده بودند. بزرگانی که به جایی رسیده بودند یا شهید شدند یا از دنیا رفتند . این که می گوییم جنگ روی همه چیز اثر می گذارد، روی این بخش هم توجه کمتری شده بود و سطح سواد پایین بود.

الان خیلی از روستاهای استان فاقد ماموستاهستند.

وقتی بررسی کردم که ببینم مشکلات چیست ؟که آن ها را حل کنیم به یک سری مشکلات پی بردیم و برای رفع آن ها اقدام کردیم.

خدماتی که به حوزه های شیعه داده می شود عینا به اهل سنت داده شد.

بحث نظام وظیفه در حوزه های شیعه حل شده بود و ان ها می توانستند به جای سربازی خدمات فرهنگی  انجام دهند . این مورد در اهل سنت نبود که بحمد الله حل شد و الان امام جمعه داریم که طلبه ی وظیفه است ، هم می توانند کارهای فرهنگی انجام دهند و یا روحانی روستا هستند و سربازی هم می گذراند. یا درمورد مدرک که انگیزه ای است که ان ها رشد کنند و بستری می شود که وارد آموزش و پرورش و یا وارد سیستم دولت  شوند اقداماتی انجام شد.

 زمانی مرکز بزرگ گواهی هایی را صادر کرده که مشکلاتی درپیش داشته که گواهی را وقتی به مراکزعلمی و دانشگاهی می بردند با مشکلاتی مواجه می شدند، اما الان این مشکل هم رفع شده است.

مسأله ی دیگری که طلبه ها و روحانیون با آن مواجه بودند مبحث شهریه ها و کمک هزینه ها بود که خوشبختانه الان هر ماه به صورت منظم دریافت می کنند.

به شکل های مختلف، به معشیت ان ها توجه می کنیم و همچنین روی تعاونی مسکن روحانیون وقت گذاشتیم و کار کردیم و الان به مرکز خدمات رفته که ادامه ی کارها در آن جا پیگیری شود.

درکل بحث مسکن که مشکل داشت حل شد و الان می خواهیم فروشگاهی احداث کنیم که جنس ارزان تر به ان ها بدهد و اگر قصد خرید داشتند با همین کارت شهریه خرید کنند.

می خواهیم هزینه های رستوران را یکسان سازی کنیم و مکانی برای ورزش طلاب و روحانیون احداث کنیم وانچه که بتوانیم از خدمات برای آن ها کار بکنیم انجام می دهیم.

یکی دیگر از بحث ها ،زیر ساخت هایی است که باید انجام می شد و ما یک سری مکان ها باید داشته باشیم که سفر مقام معظم رهبری زمینه ای بود که این زیر ساخت ها را آماده کنیم.

این  زیر ساخت ها در برخی شهرهابه بهره برداری رسیدند ودر بعضی هنوز هم کار می کنند.

دیواندره مدرسه ی علوم دینی نداشت اما الان خوشبختانه هم حوزه ی خواهران و هم برادران احداث شده است.

 سقز مدرسه داشت که الان نوسازی می شود،بانه و مریوان ودهگلان حوزه داشتند و الان هم مشغول ساختن هستند و در سنندج هم واحد خواهران و هم برای برادران مرکز تخصصی امام شافعی (رض)ساخته شد.

 زیر ساخت هایی برای پژوهش عملیاتی شد و کتابخانه احداث شد و بر بخش آموزش تاکید داشتیم.

  سعی کردیم از ظرفیت هایی که می توانند انجام دهند استفاده کنیم لذاچند سال پیش صحبت شد که دروه ی آزمون جداگانه برای روحانیون برگذار شود و دوره ای بانام فقه شافعی ومستقل از روحانیون گرفته شود.

کسانی که مدرک می گیرند باید دوره هایی رابگذرانند که همه ی این دوره ها هزینه دارند ما تمام هزینه ی ان ها را می پذیریم و دوره های پودمانی که جامعه نیاز دارد که اموزش ببینند را با حضور اساتید برگزار کرده و می کنیم.

همین چند وقت پیش یک روانشناس طب سنتی امده بود که من گفتم یک کلاس طب سنتی برای روحانیون و طلاب بگذارند.

طی چند سال اخیر جلسات متعددی برگزار شده است که همه ی این ها کمک کرده است در جامعه ی روحانیت حرکت ایجاد شود.

خوشبختانه دوره ی کارشناسی ارشد فقه شافعی را شروع کردیم و دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی را اورده ایم  که زمینه هایی را بگذاریم که ارزش و جایگاه کردستان برگردد و از اینجا روحانی صادر شود.

 برای من سخت است که طلاب از کردستان به سیستان و بلوچستان و بندر عباس برای ادامه ی تحصیل بروند و یک سری به دانشگاه مدینه مراجعه کنند.

 این مرکزی که احداث شده مرکز تخصصی دوره های ارشد به بالا  است و مبحث بورسیه راهم با دانشگاه ادیان شروع کردیم و رشته های مختلفی می آوریم که سطح علمی ان ها بالا برود.

باید در رشته ی کلام ،ادیان،فقه دوره هایی داشته باشیم و رشته هایی می اوردیم که سطح علمی ان ها بالا برود ،لذا از دانشگاه های مختلف کمک گرفتیم.

 جامعه المصطفی از قبل بوده اما الان به صورت جدی تری رشته ی قرانی را پیگیری کردیم  و با دانشگاه ادیان تفاهم نامه بستیم.

در بخش تسهیلات و در بخش تحقیقات نیز کتاب هایی را حمایت کرده ایم و از پایان نامه های علمی و پژوهشی نیز حمایت کرده ایم.

کتابخانه ای که راه اندازی کرده ایم را به سیستم نرم افزاری مجهز کرده ایم که از طریق وب ازسراسر جهان می توان از منابع آن استفاده کرد.

سایت شافعی نیوز با 5 زبان راه اندازی شده است و در این مدت نیز تعدادی از روحانیون برحسته ی استان را به خارج از کشور اعزام کرده ایم که با روحانیون و علمای دینی جهان اسلام ارتباط برقرار کنند.

روحانیون کردستانی رابه مصر و اندونزی و دمشق و  لبنان و اذریبایجان فرستادیم.

 

سوال :یکی از چیزهایی که موجب شده است روحانیون از مرکز دور شوند برنامه های مبهم شورای برنامه ریزی است بنابرین با همه ی تلاشی که شما انجام دادید به هر حال می بینند پرسش های مبهم باعث شده که برخی ازروحانیون از مرکز فاصله بگیرند این چگونه حل می شود؟

این هم بخشی از آن بزرگ کردن قضیه است. یک بخشی هم عدم آگاهی است که شورای برنامه ریزی اصلا چیست؟.

 شورای برنامه ریزی که تصمیم می گیرند 9 نفر از علمای اهل سنت هستند و 6 نفر ما هستیم از مجموعه هایی که ارتباط داریم. در بحث تصمیم گیری برای مدارس و محتوایی آن، خود علمای اهل سنت تصمیم می گیرند  ما بیشتر بحث های اداری را پشتیبانی می کنیم. به طور مثال احداث مرکز تخصصی که کفته شد ،این را هم همان شورای برنامه ریزی تصمیم می گیرد که 9 نفر از علمای اهل سنت درآن هستند. ما دخالتی در محتوا نداریم ،آن ها نظر می دهند و حتی دربعضی چیزها آن ها سخت تر می گیرند و درست هم هست.

 یک بار آزمونی از روحانیون گرفته شده بود که هیچ کس قبول نشده بود . من گفتم سطح نمره را بیاورید پایین که اعضا مخالف بودند، گفتند اگر این طور باشد  طلاب و روحانیون بی سواد بار می آیند. باید دوباره مطالعه کنند و دوباره امتحان دهند . الان در جایی هم حضور داشته باشند پول به حسابشان ریخته می شود. دیگر مثل قبل پول دستی داده نمی شود که لیست واسم می نوشتند بعد پول واریز می شد .

اگر یکی از آن ها مشکلی داشت باید از هر جایی که بود می آمد سنندج و کارهایش را انجام می داد .اما با راه اندازی سیستم یکپارچه چه در سنندج باشند و چه در بانه کارهایشان انجام می شود و خدمات به همه ی ان ها داده می شود .وقتی برنامه می گذاریم سالن پر می شود و همه حضور دارند .اگر کسی اعتراض خاصی دارد بگوید .

سوال: آیا تغییر  مدیریتی  یا نگاه مدیریت مرکز، سطح روابط روحانیون و طلاب را پایین آورده است؟

آقای فراشی مدیر سابق مرکزفردی عاطفی بود و به همین دلیل روحانیون و طلاب دوست داشتند بیشتر به مرکز مراجعه کنند و با ایشان ارتباط داشته باشند .اکثر مسوولین مراکز شهرستان ها اهل سنت هستند .از خود سنندج تا شهرستان های دیگر ،ما کسانی را گذاشتیم که همه راضی باشند .در هیچ جا معاونت اموزش ،اهل سنت نیست .ولی ما در استان کردستان از خود اهل سنت گذاشتیم و خودشان اداره می کنند این موضوعات را تا جایی که شده رعایت کردیم ،که تا هرکس بهتر می تواند کار کند بگذاریم و باید تلاش کنیم نقص ها برطرف شود.

سوال : اخیرا مجمع فقهی درست شده ماهیت و اهدافش روشن  نیست به هر حال شکافی بین روحانیت ایجاد کرده است. شما برای برطرف کردن این شکاف چه کاری انجام می.دهید ؟

 

اعضای شورای افتا 20 هزار نامه را جواب دادند. اعضای شورای افتاء آقایان ملامحمود قربانی، ملا حیدرمصطفوی وسید محمد سعید حسینی هستند این ها عضو شورای روحانیت هم هستند و همه آن ها را می شناسند و ما خیلی وقت است که دنبال بازسازی اعضای شورای روحانیت و پاسخگویی به موقع به مردم بودیم.

اگرطلبه های جوان بیایند و شخص بی تجربه ای را انتخاب کنند که نمی شود و فرد منتخب برای عضویت در شورای روحانیت باید شاخصه ها و شایستگی هایی داشته باشد.

 در نظامی که اولوالامر دارد، وجود تشکیلاتی موازی در نظام حکومتی ایجاد شود، دارای تبعات و مشکلات است و باید به این مهم توجه کرد که هیچ نظامی اجازه نمی دهد که این حرکت ها انجام شود.

ما تحت تأثیر این حرکت ها قرار نمی گیریم که دیگران چه کار می کنند،  حتی عربستان یا ترکیه همچین کاری را اجازه نمی دهند. در این خصوص نباید افرادی بیایند از این آزادی هایی که وجود دارد سوءاستفاده کنند.

محل برگزاری و اقامه ی نماز جمعه باید بر اساس موازین فقه شافعی باشد و تعد د نمازهای جمعه و فعالیت های شرعی را بر اساس فقه شافعی و نظر شورای افتای اهل سنت مدنظر داریم و نظرات این شورا را ابلاغ می کنیم.

اعضای شورای افتا و روحانیت متشکل از 15 نفر از روحانیون برجسته ی استان است و باید نظرات و دیدگاه های آنان که بر اساس فقه امام فقه شافعی است مدنظر قرار گیرد و مرجع تصمیم گیری های حوزه ی فقه شافعی در منطقه است.

باید به این مهم توجه کرد که ما یک وظایفی داریم و دستگاه های امنیتی و نظارتی هم وظایفی دا رند و هر کس باید کار خود را انجام دهد.

همین ماموستاها بودند که به ما رای دادند اگر کاری برای ان ها نشده بود که رای نمی دادند .همه چیز روشن است و ما تا جایی که می توانیم در جهات مختلف خدمت می کنیم.

اگر کسی که متوجه نیست یا نمی خواهد متوجه شود بحث دیگری است.

نگاه آقا و نگاه نظام همین است و نگاه ما هم همین است که در جهات مختلف خدمت کنیم.  وقتی حضور ما اینجا خوب است که بتوانیم خدمت بکنیم. البته موانع هم زیاد است ، یک سری چیزها دست ما نیست . نه پول دست ما است به آن معناکه بعضی ها می گویند« قدرت که دست شما است» بله ما توصیه می کنیم اما هرکس باید کار خود را انجام دهد من نمی گویم شما این کار را نکنید.

هرچند در چارچوب نظام نمی توانیم در امور مجموعه های مختلف دخالت کنیم اما می توانیم راهنمایی هایی را ارایه کنیم.

سوال: همان طوری که مستحضرید دراموزش و پرورش بچه ها رشد و تحصیل می کنند شما به عنوان نماینده مقام معظم رهبری ارتباط تنگا تنگ با روحانیون دارید چه اقدامی برای جنبه های تبلیغی و روان شناختی برای مدارس انجام می دهید؟

بنده ریس شورای همکاری حوزه و اموزش و پرورش هستم که این تفاهم نامه ی رسمی است که  بین حوزه های علمیه و اموزش پرورش بسته شده است، چون حوزه های علمیه هستند، مرکز بزرگ اسلامی هم هست. امام جماعتی که ما می گذاریم در مناطق شیعه نشین، امام جماعت شیعه است و در جایی که سنی نشین باشد امام جماعت اهل  سنت می گذاریم.

برای همه ی این ها برنامه وجلسه گذاشتیم دوره گذاشتیم که بتوانند ارتباط برقرار بکنند علاوه براین گفتمان دینی تصویب شده که اخیرا اساتید ان ها از اهل سنت بودند.

خوشبختانه از 250 گفتمان به 5هزار گفتمان رسیده است که در اموزش پرورش اجرا می شود و سازمان تبلیغات این گفتمان ها را اجرا می کند و این مصوبه ی خود این شورااست.

 مسابقات قرانی و کارها قرانی که انجام می شود باز مصوبات این شورااست.

 گاهی ما از دفتر برای مسابقات قرآنی کمک می کنیم و از اموزش و پرورش غافل نبودیم کاری که می کنیم در مقابل کاری که باید انجام شود خیلی فاصله دارد و باید بیشتر کار کنیم.

سوال:پیش کنگره هایی با نام امام شافعی در شهرهای مختلف برگزار شد با توجه به این که بیش از 10پیش کنگره در شهرهای مختلف از جمله شهرهای عراق برگزار شد ، کنگره ی بین المللی چه زمانی برگزار می شود ؟چطور این پیش کنگره ها بدون حضور دانشگاهیان تشکیل شده  واینان نقش چندانی نداشتند و نیامدند؟

چرا اساتید دانشگاه بودند و حضور داشتند چون بودجه ی کنگره ی اصلی را وزارت ارشاد پذیرفته است برگزاری آن به تعویق افتاده است.

اصل کنگره را آقای جعفری مدیرکل ارشاد قبول کردند که در حال حاضر وزیر عوض شده و باید ببینیم این وزیر جدید این را می پذیرد یا نمی پذیرد.

 یک بخش، این موضوع بود و یک بخش این بود که ما نمی خواستیم این پیش کنگره ها به زودی تمام شود چون در تمام پیش کنگره ها مهمان خارجی حضور داشند از مصر ولبنان و تونس و کشورهای افریقایی و از عراق.

شما می گویید از دانشگاه ها نبودند اما از اساتید دانشگاه ها بودند.

برگزاری این پیش کنگره ها وظایف ما نیست اما برگزار می کنیم چون اگر بین المللی برگزار می شد الان تمام می شد علاوه بر این که در استان انجام دادیم در عسلویه استان بوشهرو در سلیمانیه ی عراق هم برگزار شد و پیش کنگره ی بعد انشالله در اندونزی برگزار می شود که بزرگترین دانشگاه اندونزی میزبان آن خواهد بود و مقدمات آن راداریم فراهم می کنیم و این پیش کنگره ها را رها نکردیم  و بعد در کشورهای دیگر برگزار می شود.

با مجمع  جهانی تقریب بررسی کردیم که یک روز از هفته ی وحدت را اختصاص بدهیم به مهمان های خارجی کنفرانس وحدت  که به کردستان بیایند و یا برنامه ای توسط کردستان در تهران برگزار شود.

اخرین سوال :مرکزبزرگ اسلامی نشریه ی تبیان و سایت هایی به 5 زبان دارد که همه فعال هستند حداقل شافعی نیوز فارسی بیش از 810هزار نفر بازدید دارد برای اینده ی این سایت ها چه برنامه ای دارید و آیا می خواهید فعالیت های آن ها را گسترش دهید ؟

بله گسترش می دهیم، هم سایت های کتابخانه،هم سایت های دفتر خودمان را وهم در فضا های مجازی باید وارد شویم و تلاش می کنیم بتوانیم از ظرفیت های استان استفاده کنیم این سایت ها را به روز نگه داریم و رونق پیدا کنند و نگاه من نگاه گسترده است هم از نظر کمی و هم از نظر کیفیت.

 

گفت وگوازسید محمد حسین دریاباری وخبات ساعدی

 

 

امام خمینی اصلا از احدی غیراز خدا نمی ترسید. از اخلاص فوق العاده ای برخوردار و در زندگی ساده زیست بود

امام خمینی اصلا از احدی غیراز خدا نمی ترسید. از اخلاص فوق العاده ای برخوردار و در زندگی ساده زیست بود

photo_2016-06-01_10-46-22سید محمد حسینی شاهرودی نماینده مقام معظم دراستان کردستان درگفت وگوبا تبیان:
امام خمینی اصلا از احدی غیراز خدا نمی ترسید. از اخلاص فوق العاده ای برخوردار و در زندگی ساده زیست بود
تبیان:مادرآستانه ی ۱۴خرداد سالگرد ارتحال امام خمینی هستیم درصورت امکان توضیحاتی در مورد ویژگی های امام خمینی برای خوانندگان تبیان بفرمایید؟
فرا رسیدن نیمه ی خرداد که یاد اور خاطرات فراوانی است، که گویا همه ی آن ها با نام امام خمینی{ ره } عجین گردیده است گرامی باد. ، قیام پانزده خرداد سال ۴۲ و۱۴خرداد سال ۶۸ رحلت حضرت امام . پانزده خرداد یاد آور خلوص و پاکی نیروهایی است که حاضر شدند برای نهضت امام جان خود را در طبق اخلاص بگذارند ۱۴ خرداد۱۳۶۸ که رحلت امام است برای ما مصیبت بزرگی است وبا یاد و نام امام آمیخته شده و هرسال این یاد آور همه ی خاطراتی است که برای ما از آغاز نهضت تا رحلت حضرت امام پدید آمده است. نیمه ی خردادسال ۶۸ آغاز رهبری مقام معظم رهبری می باشد که این هم یک نقطه ی عطفی در تاریخ کشورمان و انقلاب اسلامی بوده است. خدا را شاکریم که پس از رحلت امام ، خدا مقام معظم رهبری را به عنوان جانشین و خلف صالح ایشان به ملت ایران و مستضعفان جهان ارزانی داشت .
لازم است از دوجهت به شخصیت امام بپردازیم . اول ویژگی شخصی و نحوه ی زندگی حضرت امام و دیگری ابعاد مختلف شخصیت حضرت امام که همه ی آن قابل بررسی و سراسر درس است . نکته ای که خداوند متعال در رابطه با جد امام پیامبر اسلام {ص} فرمود لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَهٌ حَسَنَهٌ لِّمَن کَانَ یَرْجُو اللَّهَ وَالْیَوْمَ الْآخِرَ (۱) کسانی که می خواهند با خدا باشند، کسانی که اعتقاد به قیامت و اخرت دارند، بهترین الگو پیامبر است . طبیعتا الگوهای هر زمانی باید کسانی باشند که با شاخص اصلی سنخیت داشته و به او نزدیک باشند و درهر زمان در دید جامعه باشند. به نظرمن اگر ما بخواهیم بگوییم که آن اسوه و الگو در چه کسی پیاده شده باید بگوییم امام. مانند تعبیری که در رابطه با خود پیامبر گرامی اسلام داشتند که دارای خلق عظیم است اِنَّکَ لَعَلی خُلُقٍ عَظیمٍ (۲)وقتی گفتند این خلق چیست و از کجا بدست آمده گفتند خلق و خوی او« قرآن» است تعبیر درباره ی پیامبر اسلام این است که خلق و اخلاقیاتش از قران گرفته شده است یعنی او قرآن مجسم است . اخلاق پیامبر همین قران است ، به این معنا ،اگرپرسیده می شد که قران در چه کسی تجسم پیدا کرده می گفتند پیامبر. در طول تاریخ هم نسبت به کسانی دیگرمشابه آن نسبت داده شده وگفته شده مثلا در رابطه با حضرت علی اکبر ، امام حسین (ع)فرمودند : کسی به مبارزه با این قوم می ورد که اشبه الناس برسول الله خلقا و خلقا و منطقا می باشد پس بنابرین کسانی در طول تاریخ بودند که از نظر اخلاق و رفتار شبیه پیامبر بودند آن ها فرزندان و ذریه او بودند حضرت علی اکبر بوده و امام هم فرزند پیامبر است . فرزندی که می توانیم بگوییم خلق و خوی پیامبر را دارد اخلاقیات پیامبر را دارد. ویژگی های پیامبر را دارد هم ویژگی های معنوی یعنی ارتباطش با خدا از نظر زهد و پارسایی وهم از نظر تقوا و اخلاص، مثال های زیادی می توان در وجود امام از اخلاقیات پیدا کرد هم از نظر شجاعت چون اصلا سیادت همواره با شجاعت همراه بوده است. پیامبر گرامی اسلام اشجع الناس بود حضرت امیر المومنین می فرماید در جنگ ها وقتی که شدت جنگ زیاد می شد به پیامبر پناه می بردیم اشجع الناس بود. همانطور که از نظر علمی ، اعلم الناس بود. این ویژگی و اخلاق مجموعه ای از صفات زیباست . پس از نظر علمی برجسته است. از نظر بصیرت بصیرترین انسان هاست. در مسائل سیاسی و دشمن شناسی ، یک انسان بصیر است. کسی که آینده را خوب می بیند انسانی که مسائل پشت صحنه برایش باز و روشن است، کسی که همت بالایی دارد برای بشریت دل می سوزاند. پیامبر گرامی اسلام برای امت خود بسیار تلاش می نمود تا هدایت شده و کمتر دچار مشکل و سختی شوند” لَقَدْ جَاءکُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِکُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْکُم بِالْمُؤْمِنِینَ رَؤُوفٌ رَّحِیمٌ ” همه ی کوشش ها وتحمل سختی پیامبر برای آن بود که امت اسلامی در مشکل نباشند. همین ویژگی را ما در امام می بینیم .او هم می توانست راحت زندگی کند و بگوید ما را چه با این کارها . اما می بینیم خود را به مشکل می اندازد و فریاد می زند برای چه؟ ،داد می زند؟ می گوید امت اسلامی چرا باید همواره با مشکل مواجه بوده و با آن دست پنجه نرم کند. برای اسلام دل می سوزاند یعنی برای دین خدا حاضراست جان خود را بدهد این ها ویژگی هایی است که أُسوَهٌ های حَسَنَهٌ دارد. این اسوه ها را در زمان ما هم می بینیم. کسانی هستند که آن ویژگی ها در آن ها متبلور شده یعنی ما می توانیم بگوییم همانطور که خداوند متعال مَثل و نمونه دارد خدا هم می گوید نمونه هایی دارم .هیچ کسی مثل خدا نمی شود خدا مثل ندارد چون شرک است اما مَثَل و نمونه دارد یعنی این صفاتی که خدا دارد در حدی در وجود یک سری اولیا خاص خداوند وجود دارد مَثَلُ نُورِهِ کمِشْکاهٍ فِیهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِی زُجَاجَهٍ الزُّجَاجَهُ کأَنَّهَا کوْکبٌ دُرِّی مثل نور کیست؟،مثل نور خدا، رسول الله است. او مثل نور خدا است پس بنابرین خود پیامبر نور است مثل نور پیامبر کیست؟ علی و اولاد علی هستند این اهل بیت هستند این ها مثل نور پیامبر هستند لذا می گوییم واقعا جا دارد نسبت به امام دید اینگونه داشته باشیم یک انسان جامعی که به همه ی مسائل توجه داشت هم مسائل سیاسی هم مسائل عبادی،وقتی که ماه رمضان می رسید امام ملاقات ها را هم تعطیل می کرد چرا، چون می گفت می خواهم ارتباط با خدا داشته باشم همین کاری که بزرگان دین در ماه رمضان انجام می دادند رختخواب را هم جمع می کردند تا ارتباط ویژه ای با خدا داشته باشد پس بنابرین هرکسی بتواند پا جای پای پیامبربگذارد وپیرواوباشد این نمونه های عینی و مثل است . که الان تازه اتفاق افتاده چون امام پیرو پیامبر است که خواسته مثل او زندگی کند اما در مقیاس پایین تری که در دسترس بوده است. در مورد صفات امام کتاب های زیادی نوشته شده است که دران به چند نکته اشاره گردیده. اول این که او اصلا از احدی غیراز خدا نمی ترسید. دوم این که از اخلاص فوق العاده ای برخورداربود و بالاخره در زندگی ساده زیست بود. این ها ویژگی ها و اخلاقیاتی است که پیامبر اسلام دارد ایشان سعی کرده آن ها را در خود پیاده کند درحدیث آمده که مومن خرج و هزینه اش کم است اما کمک و سود رسانیش زیاد است. امام در زندگی ساده اش یک خانه داشته آن را هم وقف کرده است درگرمای نجف کولر که همه کولر داشتند اونداشت ولی خدا را در سطح جهان مطرح کرد نام خدا را برهمه جا حاکم کرد. تمدن اسلامی را در جهان مطرح کرد. کمیته ی امام را تشکیل داد که محرومین فراموش نشوند. بنیاد مسکن را تشکیل داد که سر پناهی برای ان ها درست کنند مجموعه های بنیاد شهید برای انهایی که سرپرستشان را از دست می دهند در محرومیت نمانند. این ها زندگی شخصی و شخصیت حضرت امام است که جا دارد به ان توجه کنیم.
ویژگی دیگری که امام دارد انقلاب امام است. امام انسان تحول گرا و انسان نترسی است که تاریخ بشریت را تحت تأثیر قرار داد و هدف بلند خود را دنبال کرد امام می فرمایند هدف ما مبارزه با طاغوت است نمی گوید مبارزه با شاه ، طاغوت هرچیز غیر خداست. هر چیزی که در مقابل خدا است می شود طاغوت ومی فرماید دومین هدف ما این است که باید حکومت اسلامی تشکیل بدهیم آن زمان هیچ کس فکر حکومت اسلامی درسر نداشت آن هنگام لیبرالیسم و کمونیسم حاکم بود خدا را از زندگی خارج می دانستند امام وقتی فریاد زد که باید حکومت اسلامی تشکیل گردد و گفت خدا باید بگوید که چگونه جامعه اداره شود فورا تبیعدش می کنند وقتی می گوید ما باید زمینه را برای ظهور اماده کنیم عده ای می گویند ظهور چیست؟ ،یعنی زمینه ای که اسلام بر جهان حاکم شود این اتفاق بیافتد ما باید زمینه را فراهم کنیم که حضرت مهدی بیاید تا اسلام را بر جهان حاکم کند عدالت را بر جهان حاکم کند. سوم ان بود که ظلم و فقررا از بین ببرد و رفاه را بر جهان حاکم کند. برای بشیریت ،این قبیل اهداف را به انجام رساند .
تبیان: با توجه به فرهنگی که امام ارائه کرده مبارزه با استکبار، حمایت از مستضعفین ،عمل کردن به اسلام بود.امورمورداشاره در طول ده سال عمر و ایام حیاتش اعمال گردید این فرهنگی که امام به ما رسانده ، برای نگه داری این تفکر و اندیشه ، ما چه وظیفه ای داریم و چه باید بکنیم تااین دیدگاه و دست اورد هایی که از امام دریافت کردیم پایدار بماند؟
هرچه قران و اسلام بگوید این مهم است نباید چیزی با این مخالف باشد. نباید بگذاریم تفکر امام فراموش بشود. راه امام را نباید غفلت کنیم، باید اندیشه های او درست اجرا شود شاخص های راه امام را باید بدانیم راه امام باید تبیین بشود که کسی سو استفاده نکند. خط و راه امام را بشنایم و امام یک فرد انقلابی بود که همیشه خدا را در نظر می گرفت امام می گوید که پشتیبان ولی فقیه باشید اگر می خواهد انقلابتان را حفظ کنید امریکا هیچ وقت با ما خوب نبوده و نباید اعتماد کنیم امام فرمود امریکا شیطان بزرگ است بعضی بزرگان توصیه می کنند مثل ایت الله نوری همدانی که می گوید همیشه حرف های امام را بخوانید و روحیه ی انقلابی و حماسی را داشته باشید این ها چیزهایی بود که امام ترویج می کرد.
تبیان: بخشی از دست اوردهای مهم امام در بیرون ازمرزهای ایران بود که مستضغفان را بالا آورده بود کسانی که پایین بودند ما برای نگه داری این جوامع وگروه ها که همچنان درفشار هستند اگر روابط ایران به نحوی با کشورهای اروپایی مناسب بهبود یابد ما با این دسته که در حال حاضر به فرهنگ فرهنگ امام متکی هستند ما در نتیجه باید ان ها را تضعیف کنیم یا تقویت . غربی ها طبیعتا با تقویت آن ها موافق نیستند در این مشکل چه راهکاری باید داشته باشیم؟
اشراف به حضرت نوح می گفتند که فقط به ما بها بده نه به مستضعفان. الان امام می گوید ما باید مستضعفین را حمایت کنیم درعین حال ما باید تعامل داشته باشیم و انتظار کمک نداشته باشیم و حمایت از مستضعفین یک عزت است رضایت خداوند است که اگر ان ها را یاری کنیم خدا هم مارا یاری می کند.
تبیان: شما از مردم و مسئوولان استان کردستان برای حفظ دست اوردهای فرهنگی که امام به ارمغان آورده است ، چه توصیه ای دارید ؟
همه ی ما باید شکر گذار این نعمت های الاهی باشیم که این چنین انقلابی به دست امام خمینی (ره) اتفاق افتاد . چرا که تمامی شاخص ها در همین استان ، قبل و بعد از انقلاب قابل مقایسه نیست . درست است که یک سری مشکلات داریم ؛باید خدا را شاکر باشیم راه امام راه عزت و رفاه است راهی که هم دنیا را آبا د می کند هم اخرت را ، لذا انتظار از مردم و مسوولین این است که راه امام را ادامه دهند انشا الله برای این استان هم همه ی مسوولین دست به دست هم بدهند برای بهتر شدن وضع جامعه.

گفت وگوازسید محمد حسین دریاباری
ویژه نامه تبیان به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)،شماره ۱۰۳٫خرداد ماه ۱۳۹۵

دکترصباح برزنجی درگفت وگوبا تبیان

دکترصباح برزنجی درگفت وگوبا تبیان

ایران توانست از حرکت ها و نهضت های آزادی بخش جهان حمایت و در مقابل بی مهری ها و عداوت ها و دشمنی های برادرانش مثل یوسف رفتار کند. من ایران را هر روز بهتر از گذشته می دانم

 اشاره

گفت و گوی حاضر که پیش روی شما است ،خبرنگار و سردبیر نشریه تبیان با دکتر صباح برزنجی انجام داده است. دکتر صباح برزنجی از مهمانان سومین پیش کنگره ی امام شافعی بود که از اقلیم کردستان عراق به ایران دعوت گردید. سومین پیش کنگره ی امام شافعی در سقز برگزار گردید. وی در این گفت و گو اوضاع فعلی و آینده ی عراق و منطقه را تشریح کرده است. او همچنین نقش ایران را در برقراری صلح و امنیت ستوده و افزود ایران هم اکنون ام القرای جهان اسلام است.ایران کشوری است با تنوع قومی، مذهبی، دینی، عمق تاریخی، مدنیت و تمدن چند هزار ساله که خدمات فراوانی به جهان اسلام کرده است و می کند. وی در این گفت و گو اظهار داشت به وحدت مسلمین در آینده خوش بین است و در خاتمه افزود: من ایران را هر روز بهتر از گذشته می دانم

متن کامل گفت و گو به شرح زیر است.

تبیان: آقای دکتربرزنحی من از نشریه ی تبیان ، وب سایت آوای امین و شافعی نیوز به حضور شما رسیدم نخستین سوال این است که ابتدا خودتان را معرفی و بفرمایید که به چه کارهایی مشغول هستید تا خوانندگان ما بیشتر شما را بشناسند

ج: بنام خدا ، من صباح برزنجی هستم دارای دکترای مبانی فقه و حقوق .استاد دانشگاه های کردستان عراق می باشم ودر دانشگاه توسعه ی انسانی در سلیمانیه فعالیت دارم و با دانشکده ی امام اعظم در بغداد درامورگوناگون همکاری می کنم . حدود تقریبا 15 سال در دانشگاه های کردستان تدریس می کردم . بعد ها نماینده ی پارلمان اقلیم کردستان عراق شدم . الان مشغول به کارهای فرهنگی و رییس مرکز ذهاوی برای مطالعات فکری هستم.

تبیان: اگر ممکن است از وضعیت عمومی منطقه که تحولات پی درپی وسریع در آن درحال جریان و وقوع است توضیح داده وآینده راچگونه ارزیابی می کنید؟

ج: متاسفانه منطقه ای که ما در آن زندگی می کنیم در وضع نا مطلوبی به سر می برد . مشکلات سیاسی و مشکلات قومی و مذهبی فراوانی دامنگیر ملت های منطقه شده است . این امر به خاطر سیاست های غلط برخی از حکام منطقه به ویژه حکام کشورهای عربی است . ما در وضعیت خیلی بحرانی زندگی می کنیم بعد از سال 2011 که جریاناتی در دنیای عرب پیش آمد و باعث سرنگونی رژیم تونس و رژیم مبارک و اغتشاشاتی در سوریه شد و نیزباعث وضعیت بسیار اسف بار در یمن شد، وضعیت نابسامان عراق را که هم شما در نظر دارید که تکفیری ها به جان ومال مردم وبه خاته وکاشانه مردم عراق وبالاخره به موجودیت سیاسی و اجتماعی این کشور یورش آورده اند و مردم کردستان عراق را مورد حمله قرار داده اند . اوضاع ترکیه را هم خوب می دانید. دشمنان اسلام در نظر دارند که جنگی فاقد معنی بین شیعه و سنی و جنگ های قومی و قبیله ای و منطقه ای راه بیندازند به خاطر این که منابع طبیعی  به ویژه نفت این ملت ها را به یغما ببرند و در عوض سلاح های از رده خارج شده ی خودشان را با پول هنگفت به ما باز بفروشند تا این که زندگی و ادامه ی حیات اسراییل و مشکلات اقتصادی این غده ی سرطانی را تأمین کنند. این وضعیتی است که واقعا هر مسلمان خردمندی را به لرزه در می آورد .آن هایی که حقیقتا به فکر اسلام و مسلمین هستند این مسایل را درک می کنند و سعی می کنند که امت اسلامی را بیدار کنند. ما در این منطقه جمهوری اسلامی را می بینیم که احساس مسئوولیت می کند نمی خواهد طرفی باشد در این جریان ها، می خواهد فراتر و بالاتر از تعصبات قومی و مذهبی عمل کند ، ایران هم با خویشتن داری وهم سعه ی صدر در مقابل سیاست های غلط حکام عرب عمل می کند. اما ما امیدواریم به وحدت اسلامی و اتحاد مسلمین وبا  هوشیاری علما ، دانشمندان ، اهل قلم و صف واحد مسلمین ، این توطئه ها را خنثی کنیم.

تبیان: شما عضو پارلمان اقلیم کردستان عراق بودید ، علاوه براین استاد دانشگاه های بغدادهم هستید و اشراف به مسایل فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی منطقه دارید . چشم انداز روشنی از وحدت اسلامی در جوامع اسلامی را پیش بینی می کنید احتمال می دهید وحدت موردنظربدست آید ، چون این وحدتی که مورد نظر طراحان و منادیان وحدت بود برای پیشرفت جهان اسلام، چنین اتحاد و دورنمایی از آن رااصلا پیش بینی می کنید؟

ج:  من خوش بین هستم به این که ما زمینه های وحدت و نقاط مشترک زیادی بین مسلمین داریم و الطاف الهی حامی مسلمین و امت اسلامی بوده و هست . هر چند در مقاطعی از تاریخ مشکلات و حتی درگیری هایی را شاهد بودیم باز هم امیدواریم و خوش بین هستیم ، چون زمینه های فرهنگی وحدت بخش و زمینه های سیاسی و اقتصادی وحدت زا که مشترک بین ملت ها و کشورهای اسلامی می باشد، ان قدرزیاد هست که بتواند بر مشکلات و عقده های تاریخی غالب شوند. هر چند عده ای هستند که خیلی نسبت به آینده بدبین می باشند اما ما خوش بین هستیم ،چون ما این اوضاع را همواره گذرا و مقطعی می دانیم. کافی است که اهل خیر به میدان بیایند و خردمندان و سیاستمداران زبده و خبره ی جهان اسلام به ویژه سیاستمداران و دولتمردان ایران اسلامی با عمق تاریخی و عمق اندیشه ای که دارند به میدان بیایند و درهای بسته را باز کنند. درهایی که حتی کشورهای دیگر هم ببندند، این ها قدرت این را دارند که باز کنند ، چون تاثیر تمدن ایرانی در تاریخ اسلام خیلی زیاد بوده، در مقاطعی خیلی سخت تر از این مقطع که ما زندگی می کنیم، توانسته اند درد مسلمین و امت اسلامی را دوا کنند.

تبیان: با توجه به این که ما هر چه فعالیت برای وحدت و تحکیم مبانی آن انجام می دهیم ، از آن طرف دشمنان هم بیکار نیستند و با ابزارهای پیچیده بیشتر در تلاش هستند تا اختلاف ایجاد کنند . ما برای خنثی کردن ابزارهای آن ها و یا پر ثمر کردن تلاش هایمان وتحکیم مبانی وحدت و احرایی ساختن آن چه راه هایی را باید در پیش بگیریم؟.

ج: حقیقتا دشمنان اسلام برای ایجاد مشکلات متعدد، اعم از مشکلات سیاسی، فرهنگی ، نظامی و اقتصادی ساکت نمی نشینند. آن ها به این کشورها و منابع انسانی و منابع طبیعی آن ها  و به این موقعیت ژئوپولوتیکی که جهان اسلام مخصوصا خاورمیانه دارد، طمع دارند ، اما خلوص نیت مسلمین کلید حل این مشکلات و خنثی نمودن توطئه های آن ها می باشد. اولا سیاستمداران ، دولتمردان ، علما و دانشمندان اگر با هم باشند با هم فکری و هماهنگی و وسعت بینش به دور از تعصبات قومی و مذهبی می توانند همه ی این توطئه ها را خنثی کنند. مخصوصا ایران اکنون ام القرای جهان اسلام است. کشوری است با تنوع قومی ، مذهبی ، دینی ،عمق تاریخی، مدنیت و تمدن چند هزار ساله که خدمات فراوانی به جهان اسلام کرده است و می کند و رهبری دور اندیشی که دارد ، من خوش بین هستم که هر چند دشمنان توطئه های زیادی تدارک ببینند ان شاء الله مسلمانان منطقه ، ایران اسلامی و امت های ستم کشیده باز موفق از این توطئه ها بیرون خواهند آمد.

تبیان: اگر مقدور است برای خوانندگان ما از وضعیت داخلی عراق ، چه در منا طقی که اعراب ساکن هستند ، چه درمنا طقی که کردها و یا منا طقی که اقوام دیگری ساکن هستند وبه عبارت دیگر در مجموع ، الان اوضاع عراق را برای آینده چگونه می بینید با توجه به این که محور اصلی توطئه ها در سمت و سوی عراق ، سوریه ولبنان دور می زند، شما وضعیت آنجا را چطورتحلیل می کنید؟

ج: ما معتقدیم که عراق به گذشته نباید باز گردد و هرگز باز نخواهد گشت . چون از بد و تشکیل دولت جدید عراق و از سال 1920 و 1921 تا سال 2003 اقلیتی از برادران عرب سنی در این کشور زمامدار و حاکم بوده اند، و از سال 2003 به بعد پس از تقریبا هشتاد  سال قدرت وحکومت برادران عرب ، نتوانستند با دیگراقوام وطوایف کشور با برابری و برادری عمل کنند، آن ها با تعصب و خودکامگی رفتارکرده وسیاست های نادرستی را در پیش گرفتند. جنگ هشت ساله را به ایران تحمیل کردند، بعد کویت را اشغال کردند. علاوه بر این که در طول این سال ها به شیعیان و کردها ستم های بسیار شدیدی وارد کردند. چهار یا پنج هزار روستای کرد نشین را از نقشه ی سیاسی محو کردند و ده ها هزار نفر از کردهای مبارز را به زندان ها یا جوخه های مرگ فرستادند. علاوه بر این دانشمندانی چون محمد باقر صدر که مجتهدی کم نظیر بود را شهید کردند و علمای ما را به چوب اعدام آویختند. این ها تجربه ی تلخی درکارنامه دارند . وقتی که وضعیت سیاسی عراق تغییر کرد و رژیم فاشیستی بعث سقوط کرد، آن ها نتوانستند تحمل کنند ، یا بفهمند حرکت تاریخ را . وقتی که دولت جدید عراق که ما به آن جمهوری دوم می گوییم در عراق با ساختار و نقشه ی جدید به وجود آمد که در آن کردها و شیعیان در آن شریک شدند، این ها آمدند مشکل تراشی کردند و جنگیدند و حتی تروریست های خارج از مرز را به عراق آوردند و این وضعیتی که الان پیش آمده ما را در وضعیت بسیار بحرانی قرار داد. از نظر سیاسی ، اقتصادی و حتی از نظر اجتماعی الان ما سه میلیون حواله داریم از برادران عرب . این حرکت تنظیم الدوله که خودشان به آن داعش می گویند یا به داعش مشهورند این گروه در عراق مزید بر علت شده است و باعث شده است که وضعیت سیاسی و اقتصادی مردم عراق در معرض تندباد قرار بگیرد . ما فعلا مشکل سیاسی داریم ، چگونگی ساخت این کشورباید بر اساس رضایت همه باشد در کشور مسایل خیلی مهمی است. در کردستان ما مشکل داریم ، مشکل سیاسی داریم بین احزاب حاکم. این ها در این بیست سال که حکومت کردند تاکنون نتوانستند مشکلات سیاسی با داعش و مشکلات سیاسی اقتصادی با حکومت مرکزی و آنچه که مردم ما خواهان آن هستند راحل کنند. ما نیاز داریم با اراده ی خودمان به دور از تلقینات خارجی مخصوصاً غربی ها که چشم طمع به منابع و امکانات ما دوخته اند، به خودمان بیاییم و سیاستی روشن و تدابیر جدی برای حل این مشکلات اتخاذ کنیم. طیف خاصی نمی تواند عراق را اداره کند . ما باید خود را از تمرکز زدایی قدرت دور بیندازیم. شیعیان سهم خود و عرب سنی سهم خود و کردها هم سهم خود را از اداره ی مملکت داشته باشند و یک قانون اساسی ، همه ی ما را جمع کند . عراق را بار دیگر بسازیم و با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای همجوار، روابط اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی داشته باشیم . مخصوصا با ایران که ما حدود 1400 کیلومتر مرز مشترک داریم و هم با کشورهای دیگر روابط داشته باشیم.

تبیان: شما چند بار به ایران سفر کرده اید؟

ج: من خیلی به ایران سفر کرده ام و رابطه ی ما با ایران یک رابطه ی قلبی است و یک رابطه ی صمیمی است و حتی اگر ایران نباشم قلبم در ایران است . چون من جوانی خود را در این جا سپری کرده ام . تحصیلاتم را در دانشگاه تهران به پایان رسانده ام. ما ملت ایران را ملت بزرگی می دانیم که می تواند فایق بر مشکلات باشد. هر مشکلی هر چند سنگین و دشوار باشد ملت ایران ان شاء الله بر آن فایق می آید و غلبه می کند و دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران را یک دولت و نظام مردمی و خیلی قوی و توانمند می دانیم که همه ی دنیا در مرحله ای علیه این نظام بودند و این نظام توانست با تکیه بر اعتقادات ، مردم ، جانبازی ها و جانفشانی ها موفق و منصور باشد. جنگ هشت ساله را پشت سر گذاشت و توانست ایران را همچنان آباد نگاه دارد و همچنین از حرکت ها و نهضت های آزادی بخش جهان حمایت بکند و حتی در مقابل بی مهری ها و حتی عداوت ها و دشمنی های برادرانش مثل یوسف رفتار کند. من ایران را هر روز بهتر از گذشته می دانم ولی مشکل مردم ما این است که زیاد به مناطق دیگر سفر نمی کنند و گر نه نعمت های این جا فراوان است و امکانات زیاد است و باید بیشتر و بهتر از آن استفاده شود.

 

سید محمد حسین دریاباری   

مردم به حرف دوستان گوش فرا دهند و تلاش کنند در مظاهر وحدت شرکت کنند نه مظاهر اختلاف

حجت الاسلام والمسلمین حسینی شاهرودی نماینده ی ولی دراستان کردستان درگفت وگوبا نشریه تبیان

مردم به حرف دوستان گوش فرا دهند و تلاش کنند در مظاهر وحدت شرکت کنند نه مظاهر اختلاف

تبیان: با توجه به فرا رسیدن ماه ربیع، ماه مولود النبی و هفته ی وحدت، وحدت را تعریف کرده و بفرمایید منظور و مقصود از آن چیست و اهمیت آن اکنون برای جامعه ی ما چه می تواند باشد؟

ج : حلول و ورود به ماه ربیع الاول را تبریک عرض می کنیم. ولادت میمون و مبارک پیامبر گرامی اسلام دراین ماه اتفاق افتاده است. پیامبراعظم گل سرسبدعالم بشریت است لذا در ولادت شخصیتی بزرگوار که توانست هدایت بشریت را به عهده بگیرد و مأمور شد بشریت را از ظلمت ها نجات دهد و بشریت را به سوی نور و خدا هدایت کند ما باید در چنین روز و ماهی نسبت به او ارادت بورزیم.

شخصیتی که همواره خدای تبارک و تعالی بر او درود می فرستد. . « آن الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایهاالذین امنوا صلواعلیه و سلموا تسلیما» یصلون فعل مضارع است فعل مضارع دلالت بر استمرار دارد یعنی همواره درود می فرستند. خوب ما هم باید این ارادت رانسبت به این شخصیت بزرگ نشان بدهیم. لذا ماه ربیع المولود این ویژگی را دارد.

پیامبر گرامی اسلام منشأ وحدت امت اسلامی است، یعنی امت اسلامی از هر مذهب یا از هر قوم و زبان و طایفه ای که باشند همه نسبت به پیامبر گرامی اسلام ارادت داشته و نسبت به او حساسیت دارند او را پیامبر خودشان می دانند. او را اشرف مخلوقات می دانند و چون او منشأ وحدت است می شود این ایام را جشن گرفت و شادی کرد. با هم و در کنار هم نشست. بهترین موقعیت ولادت پیامبر گرامی اسلام است. به لحاظ تاریخی هم در اهل سنت و هم تشیع درباره ی ولادت پیامبر دو قول است، منتهی مشهور در شیعه یک چیز است و مشهور در اهل سنت چیز دیگر. درمیان مورخان و علما اهل سنت که 12ربیع را ولادت پیامبر دانسته اند قول مشهور است. ولی درمیان آن ها جمعی هستند که 17 ربیع را ولادت پیامبر دانسته اند اما این قول مشهور نیست. درمیان علما و مورخان شیعه هم هر دو قول یعنی 12ربیع و 17ربیع را ولادت پیامبر بدانند وجود دارد اما مشهور17 ربیع می باشد. لذا ابتکار حضرت امام(ره) این بوده که بیاییم به جای یک روز یک هفته جشن بگیریم برای ولادت پیامبر گرامی اسلام آن هم از 12ربیع تا 17ربیع. اسمش را می گذاریم هفته ی وحدت. چه در میان شیعه و چه اهل سنت اشکالی دیده نمی شود که ما برای پیامبر یک هفته جشن بگیریم. پس منشأ و سر چشمه ی اعلام هفته ی وحدت در جمهوری اسلامی این بود.

هفته ی وحدت در ایران و در بسیاری از کشور های اسلامی پذیرفته شد. این اتفاق، اتفاق مبارکی است. بدون شک این اتفاق منشاء یک امر بزرگتری است وآن این که امت اسلامی، امت واحده است. «ان هذه امتکم امه واحده وانا ربکم فاعبدون » یعنی این که امت اسلامی یک امت واحدی است، هر چند ممکن است در داخل خودش اختلافاتی داشته باشد این امر طبیعی و بدیهی است. یک امت ممکن است یک جور فکر نکند در میان یک امت سلایق مختلف و برداشت های مختلف وجود دارد، این اختلافات هم که وجود دارد از روی هوای نفس نیست، هرکدام از آیه ای از قرآن چیزی می فهمند و دیگری به نحوی دیگر می فهمد.

گاهی حتی یک روایت از پیامبر اسلام همانند قرآن به آن عمل می شود و همه ی ما به آن عمل می کنیم. حدیثی که یقین حاصل شود که از پیامبراسلام است. منتهی گاهی برداشت از آن متفاوت است یا روایاتی که نقل شده را معتبر نمی دانیم چون در وثاقت راوی تردید داریم. یعنی این راویان از کجا معلوم که راست گفته باشند، شاید از خودشان کمی اضافه کرده باشند. این و اموری از این دست باعث خدشه در برخی از احادیث می شود. اگر هر حدیثی معلوم شود از پیامبراسلام است برای همه ی ما معتبر و سند می باشد. باید به آ ن عمل کنیم پس ببینید گاهی اختلافات این جوری است.

یا در مسئوولیت ها یک وقت می گوییم این شخصیت می تواند این حرف را بزند مثلا ما می گوییم ائمه «ع» هر آ نچه که می گویند از پیامبر می گویند و از او نقل می کنند به آن می توانیم عمل کنیم. این اختلافات که در مسائلی ایجاد شد اختلاف در مسائل اصلی نیست. مسائل اصلی ما عبارت است از این که خدایمان واحد است «انا ربکم فاعبدون».

این امت، امت اسلامی و واحد است. بله همه ی ما مسلمانیم. کسی که شهادتین را گفته مسلمان است و احکام اسلامی بر او مترتب می باشد. اندیشه های تکفیری را نگاه نکنید این ها به یک معنا اصلا جزو امت اسلامی نیستند. این ها اصول اسلامی را قبول ندارند یکی از آن اصول این است که هر کس گفت «اشهد آن لا اله الا الله و اشهد آن محمدا رسول الله» می شود مسلمان پس چون مسلمانیم در امت واحده هستیم. همه ی ما قرآن را قبول داریم کتابمان یکی است. این که در گوشه و کنار درباره ی قرآن گفته می شود شیعه اعتقاد به این دارد و سنی اعتقاد به آن دارد غلط است، کتاب خدا تنها قرآن است و سخن خدا قرآن. این کتاب را هم شیعه و هم سنی قبول دارند، یک کلمه ی قرآن شیعه و سنی فرقی ندارد. چنین حرف هایی تبلیغات دشمنان اسلام بود که می خواستند با بیان این که قرآن شیعه و سنی متفاوت است، بین صفوف مسلمانان اختلاف ایجاد کنند. هیچ چیز بر قرآن ترجیح ندارد و یک کلمه ی قرآن شیعه و سنی فرق نمی کند. یک ذره اعتقاد شیعه و سنی نسبت به قرآن فرق نمی کند. نسبت به پیامبر هم همین طور است و حتی نسبت به اهل بیت پیامبر نیز همینطور است. این که این ها اهل بیت پیامبرند و دارای احترام اند، دارای دانش و معنویت هستند، در این خصوص بحثی وجود ندارد. شاید در مصداق اهل بیت بحث شده است. این می گوید مصداق اهل بیت این است، آن یکی می گوید مصداق اهل بیت این است « إِنَّما یُریدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهیرا » این آیه ی قرآن را کسی بحث ندارد. « قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبى » عشق ورزی و محبت به اهل بیت مراد این آیه است، کسی در این باره بحثی ندارد.

پس بنابر این همه ی این ها می شود مظهر وحدت. این که گفتید وحدت به چه معناست؟ وحدت آن است که همه ی مسلمانان با حفظ عقاید خویش در امور کلی که مشترکات آن ها است چه در زمینه ی دینی ، مذهبی و چه مسائل اجتماعی متحد باشند و از نفوذ دیگران و اجانب در امور خویش جلوگیری کنند. وحدت به این معنا که همه ی مسلمانان باید یک جور و یکنواخت فکر کنند نیست.

اسلام از هیچ کس نخواسته که همه یک جور و یک شکل فکر کنند. اما می توانیم به هم نزدیک شویم. یکی از بعد سیاسی و دیگری هم از بعد علمی و مکتبی، از بعد سیاسی می توانیم به هم نزدیک شویم علت آن این است که ما مسلمانان هر شکلی نگاه کنیم یک مجموعه هستیم.

پس باید نسبت به هم الفت داشته باشیم و نسبت به هم برادر باشیم، همان چیزی که قرآن می فرماید تفرقه نداشته و هر کدام دنبال چیزی نباشیم و این که ما منافع مشترک داریم اگر ما دست به دست هم بدهیم اتحاد اتفاق می افتد. « وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا وَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوانا » همه باید به حبل الهی تمسک بجوییم و تفرقه ایجاد نکنیم. ما باید به قول قرآن سراغ دشمنان خدا که دشمن مشترک همه ی مسلمانان است نرویم. مسلمانان نسبت به خودشان باید رحماء باشند نسبت به دشمنان دین خدا و مسلمانان سرسخت. دشمنان خدا و رسول و مجموعه ی مسلمانان، مشرکان، یهودیان و نصارا هستند. باید در مقابل دشمن ایستاد.

پس از آن که اهمیت وحدت و اعتصام به حبل خدا مطرح شد به مذمت از تفرقه پرداخته و نتایج شوم آن را یاد آور گردید سپس به مسلمانان فرمود «واذکروا نعمت الله علیکم» این نعمت خدا را به یاد آورید که شما همه با هم دشمن بودید خداوند در قلوب شما الفت ایجاد کرد. الفت در لغت به معنای چسباندن است وقتی دو شئی با وسیله ای به هم میچسبند گفته می شود «الف» خداوند دل های شما را به هم پیوند داد بالاخره قلب های مسلمانان به هم گره خورده، دشمن در صدد است این گره ها را باز کند.

جدا بودن مسسلمانان نسبت به هم خلاف صراحت قرآن است. مفهوم برادری این است که همه عضو یک خانواده هستند اگر چه نظر، سلیقه و فکر در برخی از جهات مختلف باشد. اگر عزت داشته باشند عزت همه ی خانواده است و اگر ذلت داشته باشند نیز متعلق به همه ی خانواده می باشد. مفهوم برادری و هم خانواده بودن چنین اقتضایی دارد. مشکلات داخلی در جهان اسلام را باید با نشست حل کرد. اگر جهان اسلام و مسلمانان با هم متحد می شدند این سرمایه ای که دارند و این موقعیت جغرافیایی که دارند این قدرتی که در جهان اسلام است و بالاخره این پیشرفت ها به نفع جهان اسلام رقم می خورد، چند میلیون صهییونیست نمی توانستند به این شکل بر مسلمانان تاثیر بگذارند؟ یک کشور قدرتمند مسلمان می توانست با مقاومت در برابر همه ی دشمنان برای مستضعفان در اقصی نقاط جهان دفاع کند. برای این کشور مسلمان بودن مهم است فرقی ندارد که شیعه باشد یا سنی. اگر همه ی کشورهای اسلامی قدرتمند با ایران همصدا می شدند این سرمایه عظیم مسلمانان این گونه به تاراج نمی رفت.

الان ثروت های مسلمانان به عناوین گوناگون در اختیار غرب و دشمنان اسلام قرار می گیرد و به آتش و باروت تبدیل می شود و تحویل این منطقه می گردد و در نتیجه مسلمانان را به خاک وخون می کشد. این نتیجه ی اختلافات است که دربین مسلمانان و سران کشورهای اسلامی وجود دارد.

آنچه گفته شد وحدت در امور سیاسی بود. اتحاد مسلمانان یک نتیجه و اختلافات آن ها نتیجه ی دیگری دارد. اما از لحاظ مذهبی و علمی، در این خصوص هم قرآن مسلمانان را راهنمایی کرده است و می فرماید: وَ لَا تجَُدِلُواْ أَهْلَ الْکِتَابِ إِلَّا بِالَّتىِ هِىَ أَحْسَن) وقتی که شما با دشمنان فکری خویش مجادله می کنید به نحوی مجادله کنید که جدال احسن باشد.

جدال احسن آن است که سخنان شما منطقی و علمی بوده و رعایت ادب همراه آن باشد، با داد و فریاد نباشد وقتی قرار است مسلمان با دیگران به این نحو جدال کند. حال اگر ما در مقابل هم قرار گرفتیم چگونه باید با هم رفتار کنیم ؟ پس سزاوار این است که ما با هم بحث وگفت وگو کنیم بارعایت ضوابط و مقررات مذکور که که خدا و قرآن به ما اموخته است. اسلام توصیه کرده طرفدار حق باشید ما بحث می کنیم وحق هر چه باشد باید پذیرفت اگر چنین ظرفیت وتحمل پدید آید اصلا در زمینه های علمی برای مسلمانان اختلاف و بن بستی وجود ندارد. تقریب هم شاید همین است که ما تلاش کنیم دید گاه های یکدیگر را به هم نزدیک کنیم و یا چیزی که توهم اختلاف در آن است را موشکافانه بررسی نمائیم شاید اختلاف در آن نباشد بلکه برداشت اختلافی از آن شده است. اگر برمبنای قرآن عمل می شد به تقریب دست یافته بودیم باور کنید اگر بحث کنیم در 98 درصد از مسائل اختلاف نداریم و حرف هایمان یکی است. حتی چیزهایی که احساس می شود به ظاهر اختلاف داریم وقتی به فقه مراجعه می کنیم به مدارک این بحث ها مراجعه می کنیم در می یابیم اختلاف نیست می توانیم یک جور عمل کنیم، یک مساله را به عنوان نمونه عرض می کنم. الان این طور برداشت می شود که مهر گذاشتن اختصاصی شیعه است وهابیت یک چیزی را القا کرده که هیچ وقت هم در ذهن شیعه نبوده و نیست. پس این را شرک و کفر می داند. وقتی چنین موضوعی را به ما می گویند می گوییم همه معتقدند سجده بر خاک جایز است ما هم بر خاک سجده می کنیم منتها خاک را نمی شود روی فرش ریخت، خاک به یک شکل در آمد و بر روی آن سجده می کنیم این خاک سفت شده است که بصورت یک قالب درآمد این خاک است و زمین، وقتی که خاک شد. همه ی مذاهب سجده برخاک را ترجیح می دهند اما اشیاء دیگری که می گویند برآن می توان سجده کرد، همان اختلاف داخلی میان مذاهب اسلامی است. آن چیزی که بین همه ی مذاهب مشترک است همان سجده بر خاک است. اگر همه به فقه مذاهب مراجعه کنیم وحدتی این گونه پیدا می کردیم. یک بخشی از موارد وجود دارد که کم هم نیست این مشترک است ولی به حالت اختصاصی در آمده البته این موضوع هم در فقه شیعه و هم در فقه اهل سنت است بخشی از مسائل مورد اختلاف در فقه برخی در بحث کلامی حتی در مباحث تفسیری در میان علمای یک مذهب هم وجود دارد این بحث ها که نیاز به دعوا، درگیری و نزاع ندارد پس تقریب در این گونه مسائل چیست ؟ تقریب یعنی با بحث و گفت وگو در این مسائل تا یک جایی با هم نزدیک شویم آن جایی که نمی شود به هم نزدیک شد هر کدام نظر خودشان را دارند پس بنابراین با این طریق و روش می توان وحدت را کامل کرد. همه ی کشور های اسلامی به عنوان جهان اسلام می توانند وحدت سیاسی وحدت فرهنگی وحدت اجتماعی وحدت اقتصادی و وحدت علمی داشته باشند جهان اسلام سرمایه دارد می تواند خود به خوبی از آن بهره ببرد چرا باید به دامن دشمن اسلام بریزد. اگر مسلمانان در عرصه های گوناگون علمی، فرهنگی، سیاسی و. . . به هم نزدیک شوند می شود تقریب. در این صورت به تدریج می رویم به سمت امت واحده. دراین صورت این مفهوم تداعی می کند امتی که یک خدا دارند، کتاب واحد دارند وخلاصه یک فرمانده دارند و مشترکات فراوان دیگر.

تبیان: بابیانات شما مشخص شد وحدتی که از آن سخن گفته می شود وحدت استراتژیک و راهبردی است نه وحدت تاکتیکی؟

ج: بله همین طور است اصلا همین است آن کسانی که می گویند وحدت تاکتیکی است اصلا نفهمیدند وحدت چیست؟ اسلام و مبانی آن را هم نشناختند این تصور را می کنند که ما اختلافاتی داریم که نمی توانیم باهم کنار بیاییم. مثلا بحث اولی الامر را ببینید مباحث کلامی شیعه وسنی را مطالعه کنید ونظرات را جمع کنید می بینید که همین نظرات در عین این که مختلف هستند ولی قابلیت جمع دارند. تقریب کارش این است بگوید اول بیایید حرف های مذاهب مختلف را بفهمیم که چه می گویند سپس در خواهیم یافت که آن گونه که تصور اختلاف در آن می رفت نیست. گاهی اتفاق افتاده که ما حرف طرف مقابل را درست نفهمیدیم که چه می گو ید؟ تقریب کارش همین است که بیاید حرف ها را ریشه یابی کند و به راه حل منطقی رهنمون سازد وگاهی هم به مشهورات اکتفا کردیم مانند موضوع میلاد پیامبر که به مشهور اکتفا شد. فاصله هایی که بین شیعه و سنی پیدا شد بخشی توسط حکومت ها بود که با اختلاف سود می بردند و گاهی هم اشخاص، آنچه انجام می دادند بیشتر برای منافع مادی بوده است. وحدتی که ما دنبال آن هستیم این است که می خواهیم ببینیم که خدا چه می خواهد و چه می گوید؟ و قرآن چه می گوید؟ پس در نتیجه در مباحث و مسایل کلان به وحدت می رسیم «اختلاف امتی رحمه» شامل مسایل مربوط به داخل هر مذهب است چون این اختلاف موجب تضارب افکار واندیشه می شود و در نتیجه باعث پیشرفت و ترقی می گردد. پیامد این اختلاف اجتهاد و رشد علمی است. پس این اختلاف رحمت است. اختلااف به معنی امد وشد و رفت و امد نیز هست و به عبارتی دیگر با هم ارتباط داشتن است. پس یعنی ما با هم باید ارتباط داشته باشیم.

تبیان: بعد از انقلاب زمینه های وحدت فراهم شد و مردم هم نسبت به فرهنگ هم آشنایی بیشتری پیدا کردند. الان نهادهای متعددی مسوولیت ترویج و تشریح وحدت را بر عهده دارند به نظر شما این نهادها در داخل و خارج آن گونه که شایسته بود برای ترویج فرهنگ وحدت موفق بودند؟

ج: ما در گذشته وضعیت بدی داشتیم انشقاقی که بود دشمنان همواره بر حجم آن دامن می زدند. دشمنان سودجو و نیز دوستان نادان هم در این امر آن ها را کمک می کردند. مبانی افزایش اختلاف را پبدا می کردند و گاهی هم می ساختند. این نهادها باعث شدند خیلی از مسایل امروز در جهان اسلام روشن شود. همین نهادها توانستند شرایط را برای گفت و گوی علمای اسلامی فراهم کنند و مردم هم با فرهنگ مذاهب مختلف آشنا شوند. در نتیجه وحدتی حاصل شد با آگاهی و آشنایی. این نزدیکی دشمنان را مأیوس کرده است. بسیاری از مشکلات و اختلافاتی که بین مسلمانان بوده امروزه با همین مراودات حل شده است. بخشی از این کارها توسط همین نهادها انجام شده است. کلیات مبانی وحدت را امام مطرح کرده و مقام معظم رهبری با تاسیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی آن را گسترش داده و همواره هم بر وحدت همه ی مسلمانان تأکید دارند. اما این که موفق بوده اند یا نه به نسبت امکانات و توانایی موجود موفق بوده اند باید به آن سوی قضیه هم نگاه کرد. دشمنان هم بیکار نیستند آن ها با امکانات بیشتر وحتی چند برابر برای ایجاد اختلاف تلاش می کنند، چون مهمترین خطر برای آن ها این است که امت اسلامی با هم متحد شوند.

تبیان: با توجه به این که حضرتعالی نماینده ی ولی فقیه در استان کردستان هستید و با روحانیون شیعه و سنی و نیز مردم ارتباط تنگاتنگ دارید مهمترین رهنمود شما برای تحکیم وحدت چیست؟

چ: برخی از امور عقلی است نیاز به دلیل قرآنی روایی و امثال آن ندارد. همه می دانند که اگر ما با هم یکی باشیم مشکلاتمان را حل می کنیم و اگر دچار تفرقه شویم برای ما مشکلات و دردسر ایجاد می کنند. الان امنیتی که در ایران داریم چرا داریم ؟ چون متحد هستیم و دنبال رهبری هستیم و اگر خدای ناکرده دچار تفرقه بودیم وضعیت نامعلومی پیش روداشتیم. مردم باید به حرف دوستان گوش فرا دهند و حرف دشمنان را مورد توجه قرار ندهند. مردم تلاش کنند در مظاهر وحدت شرکت کنند نه مظاهر اختلاف.

   سید محمد حسین دریاباری

 چاپ شده درویژه نامه ی تبیان شماره 103سوم دی 1394

 

گفت و گوی سردبیر نشریه ی تبیان با سردار رجبی فرمانده ی لشکر ۲۲ بیت المقدس استان کردستان به مناسبت هفته ی دفاع مقدس

۱۱/۰۷/۱۳۹۴

گفت و گوی سردبیر نشریه ی تبیان با سردار رجبی فرمانده ی لشکر ۲۲ بیت المقدس استان کردستان به مناسبت هفته ی دفاع مقدسسردار رجبی1سیدمحمدحسین دریاباری
اشاره:
نشریه ی تبیان در آستانه ی انتشار ویژه نامه ای به مناسبت هفته ی دفاع مقدس بود که مقرر گردید تا با فرمانده هان ومدافعانی که نقش مؤثری در هشت سال دفاع مقدس داشته و اکنون نیز در راهبردهای دفاعی و امنیت منطقه و کشور نقش ایفا می کنند، مصاحبه و گفت و گو انجام پذیرد. از این رو پرسش های نشریه ی تبیان به حضور سردار محمدحسین رجبی فرمانده ی لشکر ۲۲ بیت المقدس استان کردستان ارسال گردید. متن ذیل پاسخ پرسش هایی است که از سوی سردبیر نشریه مذکور ارسال شده است. متن جوابیه از دفتر فرماندهی قرارگاه استانی شهید شهرامفر به دفتر نشریه ی تبیان ارسال گردید. در این مصاحبه درباره ی دفاع مقدس، امنیت، بازدارندگی و قدرت کشورمان نکات ارزنده ای به چشم می خورد. متن گفت و گو به شرح زیر از نظر می گذرد.
تبیان- ابتدا درباره ی دفاع مقدس و ایثار و فداکاری نیرو های مسلح و بسیج مردمی برای خوانندگان توضیح فرمایید ؟
ج – همانطور که مستحضرید ۳۱ شهریور سالروز شروع جنگ تحمیلی از سوی رژیم بعث عراق علیه جمهوری اسلامی ایران ، به عنوان آغاز هفته ی دفاع مقدس نامگذاری شده است.
دفاع مقدس ما در زمینه های مختلف سیاسی، نظامی، اجتماعی، فرهنگی و … توانست معادلات جهانی معمول را بر هم زند و تحلیل های مادی دنیا پرستان را نقش بر آب سازد این حادثه ی عظیم، بی شک در یاد ملت ایران خواهد ماند و غرور و سرافرازی و حماسه آفرینی را در نسل های بعد بر جای خواهد گذاشت.
دوران هشت ساله ی دفاع مقدس و مشروح امت سلحشور ایران در حفظ و اعتلای نظام مقدس اسلامی و حراست از مرزهای عزت و شرف این مرز و بوم، به مثابه ی یکی از حساس ترین و بارزترین برهه های حیات راستین این ملت، همچون نگینی تابناک تا همیشه زمان، بر تارک تاریخ حماسه و ایثار و پایداری آزدگان جهان می درخشد. این حماسه ی عظیم مملو از فداکاری ها برخاسته از روح وحدت و ایمان بود که در سایه ی هدایت های رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) شکل گرفت و باعث احیای یک مکتب سازنده و نهضت های آرمانگرا و ایدئولوژی جهانگیر شد.
در واقع باید گفت که اگر حضور همه جانبه ی نیروهای بسیج مردمی در جنگ نبود، هرگز ما شاهد پیروزی های بزرگی مثل فتح خرمشهرو باز پس گیری سرزمین های اشغالی از دشمن نمی شدیم . این ادعا با ده ها دلیل قابل اثبات است .
حضور بسیج در کنار سایر نیرو های مسلح ، به عنوان ذخیره ی تمام نشدنی نیروهای مردمی، آنچنان در این جنگ نابرابر که تمام دنیا در مقابل جمهوری اسلامی قرار گرفته بود، موثر واقع شد که تمام معادلات نظامی و سیاسی دشمنان اسلام را به شدت برهم زد، و این در حالی بود که نیروهای مسلح جمهوری ایران با اتکا به قدرت الهی و پشتیبانی خالصانه ی مردم، با کمترین امکانات توانستند با پیروزی در این جنگ، برگ زرین دیگری را بر صفحات زرین تاریخ انقلاب اسلامی بیافزایند.
تبیان – چرا استکبار جهانی و ایادی آنان در منطقه، اندیشه ی جنگ با ایران را در سر پروراندند؟
ج – ملت ایران پس از سال ها مبارزه با پیروزی انقلاب اسلامی توانست استقلال خود را بدست آورد. با این وضعیت معلوم است که استکبار جهانی برای نابودی کشوری که از حلقه واسارت او خارج می شود، بسیج می شود، کما این که در جنگ تحمیلی، آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر در کنار عراق برای نابودی ایران ایستادند .
در این میان صدام نیز براساس فرصت طلبی و خصلت دست نشاندگی خود بر آن شد که به مطامع و خواسته های جاه طلبانه ی خود از طریق تحمیل جنگی ظالمانه بر ایران و مردم آن دست یابد .
تبیان – مهمترین دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس چه بوده است ؟ تشریح فرمایید؟
ج – ما در دفاع مقدسمان دستاوردهای بیشماری داشتیم که می توان آن ها را در دو سطح داخلی و منطقه ای و بین المللی دسته بندی کرد که بطور خلاصه و اجمال مهم ترین دستاورد های داخلی دفاع مقدس عبارتند از :
۱- تقویت اعتماد به نفس و خود باوری
ما در دوران دفاع مقدس به این نتیجه رسیدیم که باید خود را باور کنیم و با تکیه بر توانمندی های خود ، به ویژه جوانان خداجو، کشور را اداره نماییم. تاثیر این خود باوری، بعد از جنگ در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فناوری های نوین دفاعی نمود فزاینده ای داشت.
۲- شکوفایی استعداد و خلاقیت
از جمله چیزهایی که در جنگ طولانی هشت ساله رخ داد. بروز خلاقیت ها، نوآوری ها و اعمال بدیعی بود که درابعاد مختلف صورت گرفت. از ابتکار عمل های داعیانه ی رهبر فقید انقلاب اسلامی در مسایل و تصمیمات استراژیکی جنگ گرفته، تا ابتکارات و نو آوری های نیروهای بی ادعا و خالص بسیجی خلاقیت های بی شمار در زمینه ی تدارک تجهیزات جنگی و لجستیکی، مانند ایجاد پل های خیبر و اروند رود، نقش ویژه ای در پیروزی عملیات ها ایفا نمود.
۳- رشد باور های دینی
رشد باور های دینی در دوران دفاع مقدس بسیار چمشگیر بود. همه چیز ما در جبهه و پشت جبهه، رنگ و صبغه ی الهی به خود گرفته بود. میادین نبرد و سنگر های رزمندگان، آکنده از حضور خدا و اهل بیت (علیهم السلام) فضای کشور را به عطر ایمان و معنویت معطر کرده بود و روح عبودیت در مردم موج می زد؛ حتی بی تفاوت های جامعه در این فضای معنوی به خود آمده، تحول عمیق درونی در آن ها ایجاد شد.
۴- تولد تفکر بسیجی
تفکر بسیجی که ایدئولوژی کار آمد دفاع مقدس بود، در مدرسه ی عشق امام راحل (رحمت الله علیه ) عینیت یافت و تربیت یافتگان این مدرسه ،زیبا ترین حماسه ها را در تاریخ رقم زدند و امروز قداست و طهارت بسیج مرهون ایثار و شهادت طلبی های بسیجیان دوران دفاع مقدس است، که هرگز نباید مورد مصرف سیاسی و صنفی قرار گیرد.
و اما مهمترین دستاوردهای بین المللی و منطقه ای دفاع مقدس عبارتند از :
۱- تثبیت اقتدار جمهوری اسلامی ایران
جمهوری اسلامی ایران ناخود آگاه به جنگی تمام عیار خوانده شده که بر اساس پیش بینی کارشناسان نظامی و سیاسی، توان مقابله ی ایران سه روزه بود. اما پس از گذشت هشت سال دفاع دلیرانه ی رزمندگان، نه تنها دشمن نتوانست یک وجب از خاک کشورمان را اشغال کند، بلکه در اوج درماندگی و عجز قرار گرفت، و همگان به عظمت ، پایداری و اقتدار جمهوری اسلامی ایران اعتراف نمودند. امام راحل (ره) در این باره فرمودند: ما در جنگ ریشه های انقلاب پر بار اسلامی مان را محکم کردیم.
۲- تضمین استقلال کشور
کشوری که مقتدر است، استقلال دارد. دشمن بعثی طی هشت سال، استقلال و آزادی ما را به چالش کشاند، اما با اثبات اقتدار نظام توسط رزمندگان ، استقلال کشور نیز تضمین شد .
۳- تولد استراتژی نوین دفاعی امروزه استراتژی های دفاعی و تهاجمی بر اساس مبانی کلاسیک و علوم نظامی تعریف می شوند؛ اما در دفاع مقدس، دنیا با شکلی از دفاع مواجه شد که نیروی انسانی واراده ی درونی او نقش اول را در دفاع داشت. عنصر ایمان و عشق به خدای متعال، امروزه مقوله ای است که در محافل علمی و نظامی جهان به عنوان یک استراتژی نوین مورد مطالعه است .
۴- ایجاد الگوی مبارزه با قدرت های بزرگ
از برکات هشت سال دفاع مقدس، اریه ی الگویی از مبارزه برای کشورهای اسلامی و مستضعفان جهان است. امام راحل(ره ) یکی از برکات جنگ را الگو گیری کشو.رهایی چون فلسطین، افغانستان و … در مبارزه علیه ستمگران و سلطه گران دانسته اند .
۵- اثبات مظلومیت ایران در جهان
جمهوری اسلامی ایران که مورد هجوم ناجوانمردانه ی دشمن قرار گرفته بود، فریاد مظلومیت خود را به گوش جهانیان و مجامع بین المللی رسانده بود، ولی توجه جدی به خواسته های ایران نمی شد؛ گویی همه می خواستن صدام پیروز میدان شود، اما صدور قطعنامه ی ۵۹۸ و اعلامیه ی دبیر کل وقت سازمان ملل و نیز تجاوز عراق به کویت که اعتراف رسا نه ها و کشور های مختلف مبنی بر متجاوز بودن عراق را در پی داشت، سند مظلومیت جمهوری اسلامی ایران را امضا نمود و همگان به حقانیت ایران اعتراف کردند.
تبیان – قدرت چیست و عوامل قدرت ساز چه چیزمی تواند باشد ؟
به طور بسیار خلاصه می توان گفت که قدرت، توان تاثیر گذاری است. که به بخش هایی از جمله قدرت سخت که ریشه در اقتصاد – ابزار نظامی – جمعیت – ثروت و منابع طبیعی و … دارد و قدرت نرم که منابع آن دین – ارزش ها – باورها ایدئولوژی و دانش هستند تقسیم می شود. امروزه در عرصه ی رقابتها ی کنونی در سطح جهانی، تعریف جدید ی از قدرت که از آن به نام قدرت هوشمند به معنای ترکیب دو قدرت نرم و سخت یاد می کنند، موضوعیت جدی پیدا کرده است. قدرت های استکباری با بازخوانی مبانی قدرت نرم خویش، در پی باز سازی این بخش غیر قابل اغماض از قدرت هستند. اکنون نظریه پردازان بر تقدم قدرت نرم بروجوه دیگر قدرت کمترین تردیدی ندارند و هر روز در پی معنا بخشی به آن هستند. محاسن قدرت نرم از جمله: کم هزینه و پراثر بودن، اجتماعی بودن، اقناعی بودن و توان ایجاد خود انگیختگی در جامعه ی هدف برای تعقیب صاحبان قدرت، نظر سیاستمداران را به خود جلب کرده است.
انقلاب اسلامی ایران که با تکیه بر ایمان به خدا و روحیه ی شهادت طلبی بر قدرتمند ترین رژیم منطقه و آمریکا پیروز شد، عالی ترین شکل قدرت نرم را رقم زد.
تبیان – ایران در منطقه یک کشور قدرتمند شناخته می شود. چرا و چگونه؟
ج – بدلیل این که
۱- متکی به خداوند متعال و مردم کشور خود می باشد.
۲- متکی به هیچ قدرت به اصطلاح جهانی نیست.
۳- انقلاب اسلامی برای مردم دنیا پیام دارد، پیامی همراه با منطق
این روند را مردم دنیا به ویژه مردم آزاده ی دنیا و ستمدیدگان جهان بخوبی می فهمند به همین خاطر است که روز به روز به مردمی که علاقمند به انقلاب اسلامی است افزوده می شود.
تبیان – درباره ی مقوله ی امنیت و بازدارندگی توضیح بفرمایید؟
ج – مسأله ی امنیت یکی از موضوعاتی است که ذهن بشر را در تمامی اقشار به خود مشغول داشته و عدم وجود آن موجبات نگرانی وی را فراهم آورده است. اما ارتباط چندین جنبه ی این مفهوم با مسائل اقتصاد، سیاست، اجتماع عملا درک این واژه را دشوار ساخته است. بنابراین ایجاد امنیت در جامعه و فراهم نمودن بسترهای مورد نیاز جهت برقراری امنیت در محیط زندگی عمومی افراد در جامعه وابسته به عواملی از قبیل حفظ وحدت و انسجام ملی و قانون گرایی و … می باشد.
نظام مقدس جمهوری اسلامی به لحاظ استکبار ستیزی بیش از ۳۰ سال است که از جانب استکبار جهانی و در راس آن آمریکا در زمینه های متعدد که بارزترین آن، زمینه های نظامی است مورد تهدید واقع می شود.
امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشارکت سیاسی، تامین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و بر آوردن استعدادها هم کشیده شده است. مقوله ی امنیت قدمتی به وسعت تاریخ بشری دارد در تاریخ ما جامعه ای سراغ نداریم که دیر زمانی فارغ از دغدغه و معضلات امنیتی، روزگار را سپری کرده باشد. باز دارندگی یعنی اتخاذ تدابیر گوناگون و اقدام معمول از سوی یک دولت برای مایوس کردن دولت یا دولت های دیگر از پیگیری سیاست های تهدید آمیز با اقدام تجاوز کارانه و یا استراتژی جنگ محدود در صورت وقوع و یا تدابیری که از بروز جنگ یا تهدید ممانعت می کند. بازدارندگی به عنوان عنصری از دیپلماسی یا راهبرد ملی مفهوم نوظهوری نیست بلکه روش های قدیمی و عادی است که از آغاز تمدن بشری تاکنون افراد گروه ها و دولت ها آنرا اجرا کرده اند.
تبیان – این که رسانه های غربی می گویند ایران از امنیت برخوردار است، برچه اساس است و عوامل امنیت ساز چییست؟
ج – این که ایران دارای امنیت است در آن شکی نیست، اما این موضوعی که آن ها می گویند تنها اعتراف به یک واقعیت نیست بلکه آن ها هدف دیگری را در پس بیان این واقعیت دنبال می کنند و آن این است که می گویند ایران امنیت دارد و در جهان به عنوان یک کشور قدرتمند محسوب می شود دیگر چه لزومی دارد که از نهضت های آزادی بخش حمایت کند؟
عوامل امنیت ساز: ۱- مردم علاقمند به نظام و رهبری ۲- نیرو های مسلح با ایمان و فداکار
تبیان – قدرت بازدارندگی را تشریح و عوامل این قدرت را بیان فرمایید ؟
ج – باز دارندگی یعنی اتخاذ تدابیری گوناگون و اقدام معمول از سوی یک دولت برای مایوس کردن دولت یا دولت های دیگر از پیگیری سیاست های تهدید آمیز یا اقدام تجاوزکارانه و یا استراتژی جنگ محدود در صورت وقوع و یا تدابیری که از بروز جنگ یا تهدید ممانعت کند. که عوامل متعدد و مختلفی دارد که ازجمله ی آن آمادگی و توان نظامی است .
راهبرد بازدارندگی در معنای نظامی آن از طریق نیروهای مسلح تامین خواهد شد
ایران در راهبرد بازدارندگی خویش کوشیده تا متناسب با تهدیدات، راهکارهای جدیدی در پیش گیرد. دفاع مسطح یا موزائیکی که در اصطلاح نظامی با نام اجبار دشمن به جنگ زمینی شناخته می شود، جنگ نامتقارن، و غیره از جمله ی این راهکارها هستند. یکی دیگر از جنبه های بازدارندگی نظام ایران تهدید کشورهای همسایه به تلافی همکاری با امریکا در حمله به ایران می باشد.
هدف از این سیاست در درجه ی اول فرستادن این پیام برای کشور های همسایه است که ایران به دنبال تجاوز به خاک هیچ کشوری نمی باشد، اما نمیتواند بپذیرد که خاک کشور همسایه اش به مأمنی برای دشمنانش در حمله به ایران تبدیل شده است. بنابراین، در صورتی که این کشورها با ایالات متحده همکاری نمایند. باید انتظار پاسخی قاطع و سریع از جانب ایران را داشته باشند.
تبیان – توان داعش در چه حدی می باشد که ارتش چند کشور نمی توانند باآن مقابله کنند؟
ج – توان داعش توان بالایی است و در آن شکی نیست و اما این که ارتش چند کشور نمی توانند با آن مقابله کنند واقعیت چیز دیگری است از جمله ۱- اعتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا یک اعتلاف دروغین است چاقو دسته ی خود را نمی برد ۲- داعش در هر جا که استقرار پیدا می کند از مردم آنجا بعنوان سپر انسانی استفاده می کند و این شیوه حوزه ی عمل را برای برخورد با او محدود می کند.
تبیان – سیاست غرب در منطقه و ایجاد گروه هایی چون طالبان و داعش را تشریح و انگیزه های آنان را بیان فرمایید؟
ج – انگیزه ی اصلی آنان در بوجود آوردن این گروه ها مقابله با روس ها و نیز خدشه دار کردن چهره ی اسلام و حفظ امنیت رژیم صهیونیستی بوده است و در کنار این انگیزه ی اصلی انگیزه های دیگری مطرح است.
شما توجه کنید می بینید که ریشه ی این گروه ها ی تروریستی به عربستان سعودی بر می گردد که در دهه های گذشته وقتی آمریکا در افغانستان با روس ها در افتاده بود از ظرفیت عربستان استفاده کرد ، هم برای مبارزه با نظام طرفدار روسیه و هم مقابله با سرباز های روسی …
مسلما آمریکایی ها از فرهنگ طالبان خوششان نمی آمد و نمی خواستند آن ها در کشورشان رشد کنند اما برای تامین منافعشان در منطقه مفید بودند.
اما در خصوص داعش باید گفت که براساس منابع اطلاعاتی اسنودن، حامیان رژیم صهیونیستی به این نتیجه رسیدند که بهترین راه حمایت از رژیم صهیونیستی ساختن دشمنی در نزدیک این رژیم است که سلاح این دشمن به جای جهت گیری به سمت رژیم صهیونیستی، به سمت کشور های اسلامی نشانه برود. در نتیجه سازمان جاسوسی سیا با همکاری سازمان اطلاعاتی انگلیس ۱۶m و موساد مقدمات تاسیس داعش را فراهم کردند تا عملیات «لانه زنبور» را در منطقه را ه بیندازند. این عملیات برای حفظ امنیت اسرائیل انجام شد و عوامل خود در گروه های تندرو اسلامی که برخورد حذفی با سایر مذاهب اسلامی دارند انتخاب کردند تا هدف آن ها بجای مقابله با اسراییل، تسویه میان مذاهب اسلامی باشد.
بر اساس اطلاعات موجود البغدادی توسط عناصر موساد به مدت یک سال آموزش نظامی دیده و در این مدت، علوم دینی و فن سخنوری آموخته است.
با این اقدامات آن ها هم سعی در ایجاد تفرقه و چند دستگی در بین فرق و ملل مختلف اسلامی را داشته و هم در صددند که کانون توجهات را از رژیم صیونیستی به مسائل دیگر منحرف کرده و این رژیم در حاشیه امنیت قرار گیرد.
تبیان – به نظر شما دستاوردهای دفاع مقدس باید با چه ابزار و امکاناتی به نسل آینده منتقل شود؟
دوران هشت ساله ی دفاع مقدس به فرموده ی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) اوج افتخارات ملت ایران است. لذا برای حفظ و انتقال ارزش های دفاع مقدس و فرهنگ ایثار و شهادت به نسل آینده باید با جدیت در برنامه ریزی های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور مد نظر قرار گیرد.
برای نیل به این مهم لازم است در همه ی زمینه ها از جمله در بعد فرهنگی و هنری اقداماتی صورت پذیرد که اهم این اقدامات در زمینه ی فرهنگی را می توان چنین برشمرد.
۱- سفر های راهیان نور: اصلی ترین حرکت فرهنگ ساز و همت آفرین در باز تولید فرهنگی و ترو.یج ارزش ها و بالا بردن روحیه ی معنوی و تداوم حرکت انبیاء (ص)، ائمه (ع) و ولایت فقیه اردوهای راهیان نور است. این مسأله مورد اعتراف قاطبه آشنایان با این فرهنگ می باشد که راهیان نور را درک کرده اند. سفر به سرزمین هایی که از حضور بهترین مردمان زمان شرف یافته و با قیمت خون آنان کربلایی در طول کربلای سال ۶۱ هجری آفریده، بیشترین اثر و زمینه سازی را برای ترویج فرهنگ دفاع مقدس دارد.
۲- تولید آثار سینمایی: آثار سینمایی و تلویزیئنی چه در حد حوزه ی مستند و چه در سایر حوزه ها و سوق دادن گونه ها ی سینمایی چون سینمایی دینی، سینمای داستانی و … به حوزه ی دفاع مقدس و بهره گیری از آثار مکتوبی که در حوزه ی دفاع مقدس تهیه شده برای تولید فیلم نامه مناسب جهت این منظور. البته به دور از شعارزدگی و سطحی نگری .
۳- تولید آثار سمعی و بصری: تولیداتی همچون نماهنگ ها، سرود ها، نوآهنگ ها، نمایشگاه های عکس و پوستر، و ایجاد پایگاه های مرجع اینترنتی با کیفیت خدمات دهی مناسب برای نشر این آثار.
۴- تولید آثار مکتوب: با توجه به آن که تاریخ سازی در هر تمدن متوجه بخشی از آن است که به رشته ی تحریر در آمده و بخشی که تاریخ شفاهی نام دارد، عموماً دچار تحریف شده و قابل اعتنا نیست و ماندگاری یک مسأله منوط به مکتوب شدن و مستند شدن آن است، باید هم و غم زیادی را در مکتوب کردن لحظه لحظه های دفاع مقدس داشت. چرا که هر لحظه که از آن تاریخ می گذارد امکان فراموشی یا فقدان صاحب خاطرات بیشتر شده و بخشی از واقعیت های تاریخ ایران و اسلام به آیندگان منتقل نمی شود که خود خطری عظیم است . تولید این آثار باید در قالب های مختلف اعم از کتب مرجع و کتب داستانی و … باشد.
۵- یادواره ها و محفل های خاطره: برگزاری یادواره ی شهدا و به ویژه توزیع بسته های فرهنگی – محصولاتی که در بند های دیگر اشاره به آن رفته – از بهترین نوع فعالیت های عمومی و فرهنگ ساز در زمینه ی ترویج فرهنگ دفاع مقدس و بالا بردن روحیه معنوی جامعه است که البته در این مقوله هم باید از ابزارها و فناوری های جدید بهره برد. ۶- تولیدات هنری: از آنجا که هنر روح یک تمدن که فرهنک است را شاداب نگه می دارد و به ماندگاری آن کمک می کند و به فرموده حضرت روح الله (ره) روح تعهد را در انسان می دمد، تولید آثار هنری با گرایش دفاع مقدس لازم و ضروری است.

درس هایی ازسیره ی ششمین آفتاب تشیع امام جعفرصادق {ع}

درس هایی ازسیره ی ششمین آفتاب تشیع امام جعفرصادق {ع}

جهان تشیع بیست وپنجم شوال را همواره بخاطر از دست دادن آفتاب درخشانش بدست دژخیمان ومستبدان عباسی درسوگ می نشیند.این سوگ همان تقویت اراده وپایداری برای پیمودن راه امام جعفرصادق {ع} است.راهی که آن حضرت بابیان رسا،سیره وعمل مستمر برای جهان اسلام ترسیم کرده است . امام ششم شیعیان درهفدهم ماه ربیع الاول سال83هجری قمری درمدینه ودرزمان حکمرانی عبدالملک ابن مروان ابن حکم دیده به جهان گشود.کاشف الحقایق امام جعفر صادق (ع)12 یا15 سال باجد بزرگوارش امام زین العابدین (ع) زیسته است و19سال دیگر رادرکنار پدرش امام باقر (ع)زندگی کرده است . او ازوجوددوامام قبل از نایل شدن به امامت بهره جست.امام جعفر صادق {ع} پس از شهادت پدرش امام باقر{ع} درسال 114 هجری قمری درسن31سالگی به امامت نایل گردید.مدت امامت آن حضرت 34 سال به طول انجامید که 18 سال آن دردوره ی امویان و16 سال دیگر دردوره ی عباسیان بوده است. کنیه ی اوابو عبدالله والقابش عبارتند از صادق وکاشف الحقایق .امام صادق (ع) هنگام شهادت 65 سال داشته است به عبارت دیگر درسال 148هجری قمری به دست منصور دوانیقی دومین خلیفه ی عباسی به شهادت نایل گشت.دوران امامت امام صادق (ع) از جهات گوناگون متفاوت بوده است از یک نگاه دوران امام صادق (ع)نسبت به دوران امامان معصوم دیگر منحصر به فرد بود . شرایط اجتماعی وفرهنگی عصر امام صادق {ع} درزمان هیچ یک از امامان وجود نداشته است. علت این امر هم آن است که دو سلسله اموی و عباسی دررقابت وجابجایی بودند.سلسله اموی که به پایان خویش نزدیک بود روز بروز رو به ضعف وناتوانی می رفت وعباسیان قوت وقدرت پیدا می کردند.این دوسلسله مدت ها درحال مبارزه با یکدیگر بودند.این مبارزه وکشمکش درسال129 هجری قمری به جنگ مسلحانه وعملیات نظامی تبدیل شده است.این کشمکش ها موجب گردید که توجه امویان وعباسیان کمتر به فعالیت امام باقر وامام صادق (ع)معطوف گردد.از این رواین دوران دوران مناسبی برای امام صا دق (ع)وپیروان او بوده است.این مقطع  از زمان فرصت بسیار خوبی برای فعالیت فرهنگی وعلمی آنان به شمار می رفت.درنتیجه دوران امامت او مصادف ومقارن با اواخر حکومت بنی امیه که در سال 132 پایان یافته وآغازحکومت بنی عباس  بوده است. ازسوی دیگر جامعه نیز دستخوش تغییر وتحول گردید. بدین معنا که جنگ وتضارب عقاید درزمان امام صادق (ع) پا به پای حوادث سیاسی واجتماعی رو به رونق وگسترش بوده است .درهمین زمان سلسله حوادث فکری وروحی باپیچیدگی وابهام خاص پیدا شد که اسلام را مورد تهدید  قرار داده بود.از این رو عصر امام صادق(ع) راعصر جنبش فکری وفرهنگی ورویارویی فرق ومذاهب گوناگون  بایکدیگر یاد می کنند در این جا نگاهی اجمالی به نحله های آن عصر می افکنیم تاحساسیت آن عصر هویدا وآشکارگردد.

1- متکلمان:اینان گروهی بودند که بحث های داغ درحوزه ی اصول عقاید به عمل می آورند .محورهای بحث عبارت بود از خداوند ، صفات او ،آیات مربوط به خدا،نبوت وحقیقت وحی ، ماهیت شیطان،توحید،ثنویت،قضاوقدرودرنتیجه جبر واختیار.جبریه ،مشبهه،تناسخیه و...از جمله مکاتب آن عصربودند.

2- صوفیه :این گروه مقدس مآبان جامعه را رهبری می کرد . گروه صوفیه مخالف اسلام نبود ودرمقابل اسلام هم قرار نگرفت ولی بدون شک  خطر طیف هایی مانند صوفیه کمتر از گروه های تردیدسازوشبه انداز نیست.

3- زنادقه:زندیق ها از خطرناک ترین طبقه ی این عصر بودند. زندیق ها غالبا ازطبقات واقشار متجدد وتحصیل کرده آن عصر بودند که بازبان های زنده ی آن روز آشنا بودند زبان های زنده ی آن

هنگام عبارت بود از هندی ،یونانی وفارسی .

4- مکاتب فقیهان:مکاتب ونحله های فقهی درمدینه ،کوفه ،بصره وحتی اندلس مرکزیت داشتند وبه ترویج تفکر خویش مبادرت می ورزیدند.

امام جعفر صادق (ع) ازفرصت پیش آمده ی سیاسی بهره جسته وباارزیابی نیاز جامعه ضرورت ها واولویت ها رافهرست کرده ودر صدد پاسخگویی شبهات وگسترش فرهنگ ناب اسلامی برآمده ونهضت علمی وفرهنگی  که امام باقر (ع)پی ریزی نمود  راباجدیت تداوم بخشید . نتیجه ی تلاش امام تأسیس حوزه ودانشگاه بزرگ  ووسیع دررشته های مختلف علمی بود که شاگردان بزرگی تربیت شد.شاگردان امام صادق (ع) براساس نقل های گوناگون بویژه اشاره شیخ مفید 4هزار نفر بودند.اسامی شماری از شاگردان که در کتب رجال شیعه ونیز منابع دیگر تشیع آمده بقرار زیر است.

هشام ابن حکم،مفضل ابن عمر،محمد ابن مسلم ثقفی،ابان ابن تغلب،هشام ابن سالم، مومن طاق وجابر ابن حیان.شاگردان نامدار در منابع اهل سنت عبارتند از مالک ابن انس،ابوضمره مدنی،حاتم ابن اسماعیل حارثی،مسلم ابن خالد زنجی،سفیان ثوری،ابراهیم ابن طهمان،روح ابن قاسم ابن عنبری وابو حنیفه.

ابو حنیفه یکی ازپیشوایان مذاهب اسلامی است که از شاگرد امام صادق (ع)بوده است.مدت شاگردی اورا دوسال ذکر کرده اند.آلوسی از ابوحنیفه  نقل می کند که اگر این دو سال نبودنعمان «ابوحنیفه» هلاک می گشت.امام جعفر صادق (ع)از هرفرصتی برای دفاع از دین وحقانیت تشیع ونثرمعارف اسلامی ناب استفاده می برد. مناظرات زیادی نیز در موضوعات گوناگون میان ایشان وسران فرق مختلف انجام پذیرفت که طی آن بااستدلال های متین واستوار بی پایگی اندیشه ی آنان  وبرتری اسلام را اثبات کرد.این شرایط پدید آمده موجب گشت تامعارف اسلامی بیش از هر وقت دیگر منتشر گردد. همین شرایط سبب شد که بیشترین احادیث شیعه در تمام زمینه ها از امام صادق (ع) نقل شودومذهب تشیع  به نام مذهب جعفری وفقه آن هم به فقه جعفری خوانده شود.امام صادق (ع)بین دو دوره اموی وعباسی که دوران گذاراز امویان به عباسیان بوده است می زیست درنتیجه باشماری از خلفای اموی وعباسی معاصر بوده است

1- هشام ابن عبدالملک از سال 105 تا125 هجری قمری 2-ولیدابن یزید ابن عبدالملک ازسال125 تا126 هجری قمری 3-یزید ابن ولید ابن عبدالملک126 هجری قمری 4- ابراهیم ابن ولید ابن عبدالملک 70روز سال126 هجری قمری خلفای عباسی که با او معاصر بودندعبارتند از 1-عبدالله  ابن محمد مشهور به سفاح از سال132 تا137 هجری قمری 2-ابوجعفر مشهور به منصور دوانیقی ازسال 137 تا158 هجری قمری  بنی العباس  سال132هجری قمری قدرت وحکومت را بدست گرفتند وتا سال656 هجری قمری  حکومت کردند.پس از به قدرت رسیدن عباسیان  فشار بر شیعیان افزایش یافت  وباروی کار آمدن منصور دوانیقی به اوج خود رسید امام صادق (ع) نیز از این فشارها مستثنی نبود.سال های اخر عمر امام برخلاف دوران اولیه امامتشان ، دوره سختی های امام وتشیع بوده است .درهمین دوره فشار وسرکوب وکنترل نزدیکان وپیروان شدت یافت. نباید تصور کرد که امام صادق (ع) خود رااز جریانات روز وامور سیاسی دور نگاه داشت بلکه همواره از فرصت های مناسب برای ترویج حقانیت خود وبطلان هیأت حاکمه بهره می برد. اگر حضور امام در جامعه  وفعالیت های او وارتباط ایشان با مردم موثر نبود و حاکمیت را دچار مشکل نمی ساخت ، ،خلفای عباسی به تعقیب ،فشاروکنترل ایشان وپیروان او اصرار نمی ورزیدند. منصور دوانیقی دومین خلیفه ی عباسی است که به خلافت رسید وتاسال 158 هجری حکومت کرد. دوران منصور  یکی از پر اختناق ترین دوران های تاریخ اسلام است.حکومت سرشار از ارعاب وترور. حکومتی که نفس های مردم رادر سینه حبس می کرد.از سوی دیگر وجود علویان ودر راس همه امام صادق (ع) منصور  را به رنج وزحمت فراوان واداشت از روز به قدرت  رسیدن منصور تاروز شهادت امام صادق (ع) 12سال طول کشید .سرانجام امام صادق (ع)درسن 65 سالگی در سال 148 هجری قمری به شهادت رسید ودر بقیع مدفون گردید.

سید محمد حسین دریاباری 

نشریه گویه شماره 601

سالم سازی فضای نقد ورابطه ی آن باتوسعه

 سالم سازی فضای نقد ورابطه ی آن باتوسعه 

هنگامی که اخباروگزارش های استان مان را مرورمی کنیم به چند کلید واژه برخورد می کنیم که همه ی آن حیاتی واساسی است.غالب این گزارش ها از مسئوولان وکارشناسان ارشد ملی واستانی است.این واژگان کلیدی عبارت است از:سالم سازی ،فضای نقد ،توسعه،رسانه ی نیرومند،نقدپذیری، قانونمندی وبالاخره گفت وگوو تضارب افکار.این واژگان درصورت تحقق درجامعه می توانند جامعه را متحول کنند وتوسعه متوازن رانوید دهند.دراستان قم روزنامه نگاران بافضلاء واندیشمندان ارتباط تنگاتنگ دارند بازتاب وانعکاس نظرات ودیدگاهای نوومتنوع آنان درخصوص مسایل گوناگون اجتماعی،سیاسی،فرهنگی،اقتصادی،فقهی،حقوق بشر،رسانه وابعاد دیگر زندگی مردم موجب رشد وشکوفایی جامعه شده وسطح ومقبولیت رسانه های استانی را افزایش می دهد.بدون تردید گفت وگوی غنی کارشناسان ورسانه های منتقد وپرسشگر مشکلات کشور راکمتر وکمتر خواهند کرد.بسیاری می پرسند باوجود همه ی امکانات نظیر اندیشه های نو،رسانه های متنوع،نیروی انسانی کار آمددراستان چرا وبه چه دلیل آهنگ توسعه درقم کندوبطیع است ؟ کارشناسان وصاحبنظران علوم سیاسی واجتماعی معتقدند هنگامی که چند عامل اساسی در جامعه حضور پررنگ پیدا کند دموکراسی پایداروواقعی می شود.این همان جامعه ی مردم سالاری دینی

است.تاریخ مطبوعات کشور نشان می دهد که رسانه نقش مهم وکلیدی درسعادت کشور بر عهده دارند رسانه ومطبوعات کشوری واستانی برای تأثیر گذاری باید تحلیل واقعی از شرائط جامعه داشته وبرای تحقق چنین امری الزاماباید خبرنگار ،نویسنده وپژوهشگرماهر وچیره دست داشته باشد تابتواند تاثیر خوبی بر جامعه بگذارند بسیاری از مسئوولان مشکلات قم رامحدود به آب،قطار سریع السیر،مترو،بیمارستان های مجهز،تکمیل طرح های نیمه تمام وبالاخره منوریل کرده اند ، به یقین مشکلات قم فراتر از این مقوله ها می باشد.آیا رسانه های استان فرصت کافی  وامکانات لازم ودسترسی آسان به مسئوولان رادارند تامسائل ومشکلات پیش رورا کنکاش کرده وبه بررسی عوامل ظهور وبروز آن بپردازند؟آیا نظرات کارشناسان وصاحبنظران پس از اانتشار مورد توجه مدیران ومسئوولان قرارمی گیرد؟آیاانتشار اخبار وگزارش های  هشدار دهنده ازسوی مطبوعات موجب فشاربر صاحبان رسانه ها نمی شود؟درصورتی که همه ی طرفیت های مورد اشاره درجامعه تحقق یابد مشکلات یکی پس از دیگری حل می شود .قلم یکی از نعمت های الهی است همان گونه که بیان از آموخته های الهی به بشر است این قلم بود که توانست حوادث ووقایع تاریخی چه تلخ وچه شیرین ان رابه امتها ونسل های بعدی واگذارکند .قلم انتقال دهنده ی الام ومشکلات مردم به مسوولان است.اصحاب رسانه خودراموظف می دانند مسایل راتجزیه وموشکافی کنند،ومعضلات جامعه را با نقد سازنده به مدیران ومجریان امر انتقال  ودر حل آ ن به آنان یاری رسانند. آیادرقم فضای نقد فراهم است تامردم درچار چوب قانون نسبت به ارایه انتقادات اقدام کنند ؟ رسانه هنگامی قوی ونیرومند است که بتواند ساده ترین  تاپیچیده ترین مشکل مردم را به مسئوولان که از انجام آن خودداری می ورزند بازتاب دهند.مطبوعات به لحاظ حقوقی حامی نیرومندی ندارند تادرصورت بروز مشکلات ازسوی برخی از مسئوولان ومدیران واحیاناشخصیت های قدرتمند ومتنفذ ازآنان دفاع به عمل آورد. چرا مطبوعات نباید بتواند از طریق کار شناسان خود وصاحبنظران مستقل به بررسی محیط زیست پرداخته وابعاد آن رابرای افکار  عمومی تشریح کند . مطبوعات موضوع امر به معروف ونهی از منکر رامطرح می کند  وبه ابعاد گسترده ی آ ن می پردازد که نقد به مسئوولان ،مدیران ومجریان امور از جمله ی ان است. اما مسئوولان ، امر به معروف ونهی از منکر راتنهادر خطاها واشتباهات مردم می پندارند بدون شک ابتدا نگاه ها ورویکردها باید اصلاح شود.رسانه ها از پروژه ای تحقیق کرده وگزارش تهیه می کنند وتخلفات آن را بازتاب می دهند متنفذان به حمایت از متخلفان علیه مطبوعات اقدام می کنند ، جان کلام و نتیجه این خواهد شد که ، تادستگاه قضایی ،اجرایی وقانون گذار همگی به شکار متخلفان وقانون شکنان برنخیزند تیغ اصلاح کند ومتخلفان مصرتر از گذشته به روش  خویش تداوم خواهند بخشید . درنهایت رسانه به جای  پرداختن به حقایق وپی گیری  سوژه های سازنده  به بازارپخش آگهی تبدیل می شود . بدون شک وتردید مطبوعات آزاد ، صاحبنظران دلسوز، رسانه های منتقد ،فضای سالم نقد،افکار عمومی پرسشگر،مسئوولان پاسخگو می توانند توسعه ی متوازن را درجامعه تحقق وعینیت بخشند.مدیران کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان مانند رسایی ، استاد وایزدپناه در چند  سال اخیر نتوانستند چهره ی مطبوعات راکه در شأن این استان باشد باز سازی کنند. امید است دانشی مدیرکل جدید فرهنگ وارشاداسلامی استان  بتواند گام های  موثرتری دراین خصوص بردارد.

سید محمد حسین دریاباری


گفت و گوی سردبیر نشریه تبیان با دکتر احمد محمود کریمه از اساتید دانشگاه الازهرا مصر

گفت و گوی سردبیر نشریه تبیان با دکتر احمد محمود کریمه از اساتید دانشگاه الازهرا مصر 

این گفت و گو که یک شاعت و ده دقیقه به طول انجامید وی به چندین پرسش سردبیر نشریه تبیان پاسخ داد.
وی ابتدا خویش بلحاظ تحصیل و تدریس و تجربه سفر به کشورهای اسلامی و غیر اسلامی و نیز بلحاظ آثار و تالیفات معرفی کرده است. او خویش و اندیشه اش را اعتدالی خوانده و خواسته همه ی مسلمانان از رویه اوپیروی واستفاده کنند وی این شیوه رابرای مسلمانان لازم به ترویج و توصیه می داند . احمد محمود کریمه بر این باور است که احکام اسلامی در همه جا و همه ی امکنه قابل اجرانیست این استاد می گوید : در دانشگاه الازهرا فلسفه و عرفان تدریس نمی شود وقتی از او پرسیدم آراء ملا صدرا و سهروردی در آنجا بحث و بررسی می شود ؟ در پاسخ گفت :نه کسی آن را به اینجا نیاورده است. وی ضمن حمله شدید به اخوان المسلمین از سیاست ایران در نام گذاری خیابانی به نام خالد اسلامبولی به شدت انتقاد کرده است. این پژوهشگر مصری در این مصاحبه همواره خلیج را بدون پسوند و یا با واژه العربی پیوند می زد از وی پرسیدم اسناد و مدارک تاریخی آن را خلیج فارس می خوانند در جواب گفت منظور من شبه جزیره عرب و کشورهای منطقه می باشد. او در این گفت و گو ایران و مصررا دو بال پیشرفت جهان اسلام خواند. وی ضمن حمله شدید به وهابیت و اندیشه های آنان از قرضاوی و آراء او بشدت انتقاد کرد. وی در پایان مهمان نوازی مقامات ایران صلح طلبی و تلاش برای ایجاد وحدت در میان مسلمانان را بشدت ستود و برگزاری کنفرانس وحدت و همایش های وحدت آمیز را مایه مسرت و خوشحالی جهان اسلام ارزیابی کرده است. متن گفت و گو به فارسی و 

درصورت بحرانی شدن خلیج فارس بازنده کیست ؟

درصورت بحرانی شدن خلیج فارس بازنده کیست ؟

مورخ 27 تیر 1366 چاپ ومنتشر شده است

شمال غربی اقیانوس هند که شامل خلیج فارس تاآسیای جنوبی ونیز شاخ آفریقامی شود منطقه ای بسیار مهم واستراژیکی تلقی می شود، از این روقدرت های بزرگ و سلطه گراز دیر زمان تا کنون همواره در تکاپوو تلاشند تا حضوروسلطه نظامی خویش رادر منطقه استوارو پابرجا وخودرابعنوان بازوان  قدرتمند وعامل تصمیم گیرنده درمنطقه مزبور معرفی نمایند.وجود منابع نفتی ودرآمدسرشارحاصل از آن ونیز امکانات فراوان بالقوه وبرخی ویژه گی های دیگر منطقه، مهمترین علل برای ایجاد پایگاه های عظیم دریایی درپیرامون واطراف این منطقه وگسترش حضور نظامی وتاریک ساختن فضای این اقیانوس بیکران  بویژه شمال غربی آن بشمار می رود. مضافابراین در منطقه خلیج فارس که اکثر آن تحت حاکمیت ایران است ونسبت  به سایر مناطق بمراتب حساستر  واز استراتژی خاصی برخوردار است دو قدرت شرق وغرب  برای حضور  دراین منطقه تلاش فراوانی مبذول داشته اند ولی به علت گرایش وافر شیوخ منطقه به غرب تلاش شوروی بی نتیجه مانده وشانس پیروزی دراین مسابقه ومدال مربوط به آن به غرب تعلق گرفت. استعمار گران غربی طرح ها وشیوه های گوناگونی راجهت بهره جویی وچپاول اموال وامکانات مسلمانان بویژه ساکنان خاورمیانه بمورد اجرا گذاردند تا از این رهگذر  سود کلانی  توشه راه خویش سازند .از جمله آن ایجاد شکاف واختلاف درمیان مسلمانان وهموارساختن زمینه های تشتت وپراکندگی وگماردن عناصر نامطلوب برای مسلمانان جهت حکمرانی  را می توان عنوان نمود.  با همین  شیوه هاتوانسته اند منافع دراز مدت  خویش راپیش بینی کنند.تجزیه  جهان اسلام  صرفا برای نیل به این اهداف صورت گرفت مگر منطقه ی خلیج فارس مستثنا از آن است.ویژگی وارزش خاص خلیج فارس درشمال غربی  اقیانوس هند برای کسی پوشیده نیست  حضور نظامی قدرت های بزرگ بمنظور نظارت بیشتر  بر آبراه تنگه هرمزکه گلوگاه حیاتی عرب تلقی می شود، صورت می پذیرد. این اقدامات قبل از بروز وپیدایش انقلاب اسلامی درایران به منظور جلو گیری از نفوذ شرق وعدم دسترسی وی به این منطقه صورت می گرفت  ولی اکنون غرب صرفاشرق را هدف قرار نمی دهد بلکه انقلاب اسلامی وقدرت مردمی رادر پشاپیش چشمانش مجسم می بیند.  ناگفته نماند  که این اقدامات  تجاوز کارانه  قدرت های جنایت  پیشه همیشه علی رغم میل باطنی مردم منطقه تحقق می یافت. اکنون  برای آشنایی وتوجیه بیشتر منطقه ودرک ارزش فوق العاده آن ضروری است وضعیت جغرافیایی خلیج فارس وکشورهایی که درحاشیه آن قرار دارند . توضیح فشرده ای داده شود.مجموع کشورهایی که می توانند در امنیت ویاناامن ساختن  خلیج فارس سهیم باشنداز قرار زیر هستند.

1- امارات متحده عربی درشبه جزیره عربستان  وجنوب شرقی خلیج فارس قرار دارد. این کشور از هفت امیر نشین تشکیل یافته است.  

2- بحرین درجنوب خلیج فارس  واقع است این کشور  ازیک جزیره اصلی  وچند جزیره کوچک تشکیل شده است.

3- عراق درجنوب غربی آسیا واز کشور های خاور میانه  به شمار می رود ودرغرب ایران واقع است.

4-عربستان سعودی در آسیای جنوب غربی  ودر شمارکشورهای خاورمیانه قراردارد.

5- عمان درجنوب غربی آسیا واز سوی دیگر درجنوب شرقی شبه جزیره عربستان قرار گرفت .

6-قطر شبه جزیره کوچکی است که متصل به شبه جزیره عربستان است ودرآسیای جنوب غربی  واقع ودرشمار کشور های  خاورمیانه  قرار دارد واز سوی دیگردرجنوب خلیج فارس واقع شده است.

7- کویت درآسیای جنوب غربی وشمال شرقی شبه جزیره عربستان قرار داردواز سوی دیگر درشمال غربی خلیج فارس واز کشورهای خاور میانه  بشمار می رود .

 بااین  توضیح فشرده ، روشن شد که ایران دارای قدرتی فوق العاده در منطقه می باشد مع ذالک خواهان حسن هم جواری با این کشور ها است .ولی بدون شک کشورهای  حوزه خلیج فارس درصورت بروزجنگ وآغاز درگیری ابرقدرت ها با ایران دروضعیت بسیار دشوارونا مناسبی قرار خواهند داشت ، بطوری که یافتن هرگونه مفری ناممکن  بنظر می رسد.عراق این جنگ زیانبار راکه منجر به تلفات  فراوان  نیروهای انسانی ودیگر امکانات دو ملت شده است  بمنظور انهدام  وسر نگونی نظام جمهوری اسلامی آغاز کرده وبا اشغال بخش وسیعی  از خاک ایران به اهداف  شوم خویش نائل نگردید بلکه طعم تلخ شکست رادرکلیه جبه ها چشیدولی برای جبران شکست وسرپوش گذاردن این رسوایی سیاست حملات  به تاسیسات اقتصادی وصنعتی راآغاز کرده تا بتواندجنگ را به منطقه خلیج فارس گسترش دهدوزمینه ی بین المللی ساختن آن را فراهم سازد .کشور های حاشیه ی خلیج فارس بجای فرونشاندن آتش جنگ  باکمک های سخاوتمندانه خویش شعله های آن راافروخته تر ساخته اند.از آن هنگامی که هواپیمای سوپر اتاندارد وموشک های ضد کشتی اگزوسه از جانب  فرانسه به عراق  تحویل شد بحران درخلیج فارس آغاز گردید واین احتمال  که ایران بجای مقابله با حملات عراقی به تاسیسات  نفتی ، تنگه هرمز را مسدود خواهد کرد، بین المللی شدن جنگ ومداخله ابر قدرت ها قویا محتمل  شد. باتوجه به اینکه عراق وکشورهای  حامی وی کرارا  از قدرت های بزرگ در خواست  میانجی گری  کردند مقامات آمریکایی ودیگر  قدرت ها بعلت عدم وجودرابطه و نفوذ درایران از پذیرش  این امر خودداری کردند.دراین مقطع ردپاو روز نه ی امید برای نفوذ کردن ویافتن مکانی درخلیج فارس  برای شوروی هاکه دقیقا بعد از  پیدایش  انقلاب اسلامی بوده بازگردید زیراقبل ازآن بعلت حضور فوق العاده آمریکا دراین منطقه این ذهنیت برای شوروی هابوده که خلیج فارس  درکام آمریکا بوده ومتعلق به آنان است . گر چه  تلاش از جانب شوروی ها برای نفوذ دراین  منطقه پیوسته ادامه داشت. اینک  به بررسی اوضاع فعلی  منطقه وکیفیت تلاش مشترک شرق وغرب برای پایان دادن جنگ عراق وایران وعلل حضور قدرت های  بزرگ بویژه شوروی درخلیج فارس ونیز سفر حافظ اسد وانعکاس آن به شوروی واحتمال ملاقات وی با صدام حسین وپذیرش بی قید وشرط روسیه از درخواست کویت مبنی برحضور این کشور درخلیج فارس ودلائل سفر ریچاردمورفی به این منطقه می پردازیم .

جمهوری اسلامی هرگزخواهان گسترش جنگ وتوسعه ی آن درخلیج فارس نبوده بلکه رژیم عراق بعلت عدم تواناییش درجبه های جنگ، سعی دربین المللی نمودن آن دارد وکشورهای خلیج فارس بدون توجه به سرنوشت وعواقب خویش اقدام به حمایت از این رژیم متجاوزنمودند .زیرادرصورت بروز جنگ درمنطقه  حامیان بغداد سریع تر از همه دچار حریق خواهند  گشت .از یک سو تلاش دیپلماتیک برای خاتمه وپایان یافتن جنگ درجریان است  وازسوی دیگرتهدیدات و حضورروز افزون دو قدرت  خرس سفید وببر کاغذی برای ترسانیدن جمهوری اسلامی از عواقبی که خود آنان در اذهانشان ترسیم می کنند. مقامات  بلند پایه ایران ضمن  هشدار به این کشور از حضور قدرت های  بیگانه  گفتند امنیت وثبات منطقه  بعهده ما وشما  که ساکن درآن هستیم  خواهد بود ولی برخی ازاین کشورهانظیر  کویت که از ابتدای جنگ تا کنون از عراق  حمایت  کرده سخنان منطقی مقامات ایرانی را نپذیرفته  واز قدرت های  بزرگ  درخواست ورود به منطقه راکرده است . ابتدا پیشنهاد حقیرانه ای  مبنی برثبت کشتی های  نفتی  این کشور  به کشتی های آمریکایی رانموده  ولی  پیشنهاد خفت بار وذلیلانه مزبور  بابحث وبررسی مقامات آمریکایی مردود اعلام گردید وریگان درپیشنهاد ی متقابل  خواری  کویت  رامضاعف  برآن دانست وگفت ایالات متحده انتساب  پرچمش را بر کشتی های کویت  مجاز وبلا مانع  می داند . از سوی دیگر آمریکا بعلت  قدرت فوق العاده  ایران در منطقه  وپیروزی  قریب الوقوع این کشور درجنگ با عراق  تلاش  برای برقراری  روابط  سیاسی  با ایران را آغاز  کرده که منجر به شکست  گردید وهمین  امر تاثیر  منفی  بر روحیه دوستان  آمریکا در منطقه  گذارده ودرنتیجه اعتماد  خویش را از دست داده اند. سفر ریچارد مورفی  به منطقه خلیج فارس  که فرستاده ویژه ریگان  محسوب  می شود  بمنظور  دلجویی وتفقد از دوستان  خویش  درمنطقه واعلام علاقمندی ریگان  نسبت  به آنان ونیز ترمیم ساختمان فرو پاشیده ومخدومش سیاسی وی صورت  گرفت . بی اعتمادی کویت نسبت به شیوه های  مقامات آمریکایی موجب  گردید تا این کشور از شوروی دعوت  به حضور  در منطقه  واجاره  کشتی های  نفتی این کشور اقدام نماید مقامات کرملین بدون مطالعه وتوجه  به شرائط حاضر  با افسار گسیختگی وسراسیمگی  کامل اظهار داشتند این کشور  بدون  هیچ قید وشرط  ومحدودیتی به دعوت کشورهای حاشیه  خلیج فارس پاسخ خواهد گفت براساس  پاره ای  از گزارشات یک نفت کش  شوروی درآب های کویت  مورد حمله قرار  گرفت  بازرسی کشتی های تجاری  انگلیس  وآمریکا  درسال گذشته توسط  ایران وحمله به نفت کش شوروی بیانگر این واقعیت است که حضور قدرت های بزذرگ جریانات منطقه راتشدید  می کند  و امکان  گشودن گره از جانب  آنان  بعید بنظر می رسد . از سوی دیگر  ظرف چند ماه گذشته  مقامات شوروی  تلاش وسیعی  را جهت پایان  دادن جنگ  عراق وایران آغاز  کرده اند در همین  حال  مقامات آمریکایی با اعلام  این مطلب  که اگر  ایران  به مصوبات  شورای امنیت  گردن ننهد  اقدام موثری  علیه این کشور صورت  خواهد گرفت  بیانگر  این واقعیت  است  که دو قدرت  شرق وغرب  تلاش  مشترک جهت حفظ  رژیم عراق  ودر نتیجه  اجبار، جمهوری اسلامی به مذاکره  را  آغاز  کرده اند. اگر تا کنون  در همدستی  ومداخله ی دو قدرت  در جنگ  سهامی وجود داشت اکنون بااین اقدامات  این پرده  برچیده  شده واتحاد  کفر علیه اسلام  آشکار گردید.اکنون  که خلیج فارس  باورود شوروی  مرکزی  برای رقابت شرق وغرب  مبدل گردید مع ذالک امکان واحتمال عملیات نظامی آمریکا علیه ایران وجود دارد ؟ وآیاایران اقدام به بستن آبراه  تنگه هرمز  خواهد کرد ؟ پاسخ به سوالات فوق هرگز دشوار  بنظر نمی رسد .زیرا منطقه تابع  جریانات وجو سیاسی  خواهد بود  که براساس آن مقامات جمهوری اسلامی تصمیم اتخاذ می نمایند . اقدامات آمریکا وشوروی  درواقع به منظور تصلی خاطر کشورهای متحد ومیزبان خویش درمنطقه ورژیم بعثی عراق  صورت پذیرفت وسفر  ریچارد مورفی  نیز به دلیل قوت بخشیدن سیاست شان درمنطقه وکنترل  نفوذ  شرق درآن انجام گرفت . شواهد وقرائن حاکی از آن است که آمریکا از ابتدای جنگ عراق علیه ایران ومتشنج شدن اوضاع درخلیج فارس موضوع  انفعالی اتخاذ کرده است. ولی این کشور  درتقویت متحدان خویش  بعنوان نمونه ژاندارم منطقه تعلل وکوتاهی  نورزیده است . بعنوان نمونه دولت  ریگان توانست نظر کنگره را برای فروش چند فروند سیتم کنترل واخطار هوایی (ایواکس ) بمنظور نظارت بیشتر  درمنطقه خلیج فارس وجنگ ایران وعراق جلب کند . مشکل سریع انتقال نیرو  واعزام آن به منطقه  موجب گردید تاآمریکا  به احداث تاسیسات  نظامی درمنطقه  وتقویت  متحدانش دست زند وهمین امر تاحدودی  امکان عملیات نظامی آمریکا علیه ایران را کاهش خواهد داد. کارشناسان اروپا  معتقدند که جمهوری اسلامی  بعلت نیاز  شدید به تنگه هرمز  وحمل ونقل  نفت وکالای اساسی از آن طریق هرگز  مبادرت به بستن آن نخواهد کرد  اما اینکه ایران اسلامی  به این آبراه نیازمند است  سخن تازه ای نیست زیرا کشور های منطقه  ونیز اروپا  به این آبراه نیازمند خواهند بود . ولی  اگر امکان استفاده از این آبراه برای ایران  صلب گردد امکان استفاده  وبهره برداری برای دیگران نیز نخواهد بود . مضافا براین منطقه تابع شرایطی خواهد بود که پدید می آید . اگر بموجب شرائط اضطرار وضرورت ، مسدود بودن  تکلیف  فهمیده شود ، نیاز واحتیاج  به فراموشی سپرده شد خواهد شد .زیرا جنگ،دفاع،شکست وپیروزی درنظام اسلامی  براساس تکلیف است .همین امر موجب گردید تانتوانند مواضع ودیدگاه  سیاسی امام را دقیقا پی ببرند . اکنون ضروری است  به بحث وبررسی درپیرامون این نکته پرداخت که آیادرصورت  تهدید ات قدرت های بزرگ ایران  از مواضع  خویش  عقب خواهد نشست ؟ مواضع ایران درقبال  کشورهای حاشیه  خلیج فارس حسن هم جواری وزیست مسالمت آمیز است.؟ یااینکه پرسش های فوق مشروط بر این است که این کشور ها  به حمایت مالی  واطلاعاتی  ونیز فضایی وتبلیغاتی خاتمه دهند . مواضع اعلام شده ایران درخصوص منطقه ی خلیج فارس ،عدم گسترش  جنگ  وعدم حضور قدرت های  بزرگ  ومداخله ی آنان درمنطقه  فوق است ودرصورت عدم امنیت منطقه  برای ایران  نا امنی برای همه خواهدبود وبالاخره سیاست ایران رعایت حسن همجواری با این کشورها بوده وهست. ولی کشورهای  منطقه به  تقویت بنیه ی  نظامی  خویش پرداخته  واحتمالا ایران  مورد هدف آنان است .آمارواطلاعات منتشره  از جانب نشریه ( موازنه  نظامی ) آمریکا  خرید  تسلیحاتی  ازغرب وشرق  توسط  این کشورها افزایش یافته است .اگر قدرت های بیگانه خلیج فارس رامرزهای مانند ایران با عراق  هنگام پیروزی انقلاب  تلقی کرده  وآن رافاقد  امکانات می پندارند درصورت  ورود  به این منطقه  با این پندار ، خویش رادرکام  خطری عظیم  فرو خواهند برد .عدم  انعطاف  وشک وتردید در مواضع  ایران  وحتی  تهدید  این کشور  بیانگر  توان  ومقاومت وی در برابر هر گونه حوادث  احتمالی است .  

سید محمد حسین دریاباری

این مقاله در بولتن خبری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (موسوم به گزارش)

شماره 49چاپ گردید

علاوه برآن مقاله فوق در هفته نامه  بشیر مازندران  شمارهای28و29 مورخ 27 تیر 1366 چاپ ومنتشر شده است .

متن کامل مصاحبه ی سردبیر نشریه تبیان با تاج الدین حامد الهلالی

متن کامل  مصاحبه  ی سردبیر نشریه تبیان با تاج الدین حامد الهلالی

س: لطفا خودتان را برای خوانندگان مجله ی تبیان معرفی نمایید؟

ج: من خدمت گذار دعوت اسلامی تاج الدین حامد الهلالی از مصر هستم، تابعیت استرالیا هم دارم. فارغ التحصیل دانشگاه الازهر مصر هستم و به سخنرانی و ارشاد مردم و صدور فتوا می پردازم. به برخی از کشورهای عربی اسلامی مسافرت نمودم تا این که سرانجام به استرالیا رفتم و در آنجا از سال 1989، حدود 17 سال ریاست مفتیان را بر عهده داشتم. در این مدت عضو مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و عضو مجلس بیداری جهان اسلام بودم. همچنین تمام تلاش خودم را برای مبارزه با خطر اندیشه ی تکفیری به کار گرفته و اصول و قواعد مبارزه با این خطر را که امت اسلامی با آن روبروست تهیه و تدوین نمودم.

س: به نظر شما چه خطری جهان اسلام را تهدید می کند؟

ج: شدیدترین و بزرگترین خطری که جهان اسلام را تهدید می کند سلاح کشتار جمعی است که در قالب تفکر تکفیری خود را نشان می دهد. این تفکر بمب های بشری ساعتی با مواد منفجره را تهیه و بر اساس برنامه آن را در هر زمان و مکانی منفجر می کنند. علت تفکر تکفیری نادیده گرفتن قانون شناختن یکدیگر است و مردم دشمن چیزی هستند که نمی شناسند و لذا مسلمانان نیازمندند که یکدیگر را بشناسند و برای این شناختن تلاش و کوشش کنند. شناختن یکدیگر یک حالت انسانی است . خداوند تبارک و تعالی می فرماید:«ای مردم ما شما را از یک زن و مردم آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید.» چون شناختن در میان مسلمانان و مردم مطلوب است این است که خداوند می فرماید:« ای مسلمانان با یکدیگر جنگ و نزاع نکنید که ضعیف و ناتوان می شوید و قدرت و قوت شما از میان می رود. » جنگ و درگیری علت ضعف و ناتوانی و اساس ضرر و زیان است. من معتقد هستم روند ولایت عهدی موجود در میان حکومت های دیکتاتوری حاکم با وحدت اسلامی و قرآن کریم و سنت رسول الله (ص) سر جنگ و ناسازگاری دارد. زیرا آن ها از به قدرت رسیدن وحدت اسلامی می ترسد.

س: متاسفانه اختلاف زیادی میان مسلمانان وجود دارد آیا ممکن است این اختلاف را کم کرد؟

ج: بله می شود. اول این که اسلام یک برنامه انسانی و یک برنامه اسلامی دارد. برنامه انسانی اسلام حاکمیت انسان و حاکمیت صلح و آرامش را در میان همه بشریت بنا می نهد. وقتی که اسلام می تواند تفاهم ، همزیستی، سازگاری و مهربانی با سایر مردمان را محقق سازد، عملی شدن این رویکرد در میان مسلمانان امکان پذیر است. جهل و آگاه نبودن از اصول دین و کلیات آن علت اساسی اختلاف میان مسلمانان است. دوم این که اسلام عقیده و شریعت است و عقیده همیشه ثابت و تغییر و تحول نمی پذیرد و از میان نمی رود و مسلمانان در این خصوص با یکدیگر اختلاف ندارند و همگی معتقدند: خداوند یگانه است. آیا می شود گفت خدای سنی و خدای شیعی؟! خیر؛ پیامبر ما نیز یکی است. آیا می شود گفت پیامبر سنی و پیامبر شیعی؟! خیر. اصل و اساس اسلام بر این دو رکن بنا نهاده شده است. البته مسلمانان می توانند در شریعت با یکدیگر اختلاف داشته باشند. زیرا شریعت مجموعه ای از احکام عملی است که بخشی از آن رابطه میان پروردگار و انسان مومن را تنظیم می کند و این بخش از شریعت فقه عبادت نامیده می شود و بخش دیگر آن رابطه میان برادران مسلمان را با یکدیگر سروسامان می دهد که فقه معاملات نامیده می شود. در شریعت ما می توانیم با یکدیگر اختلاف داشته باشیم ، ولی نمی توانیم این اختلاف را که در فروع دین است اصل قرار دهیم و بر مبنای آن یکدیگر را تکفیر کنیم. ما شدیدا نیازمند آن هستیم که اصول دین خود را بفهمیم و بدانیم آنچه که مسلمان را مسلمان می کند عبارت است از خداپرستی، نبوت و معاد . البته برخی از فقهای دین تنها به دو اصل اکتفا کرده اند . ما نباید از فروع دین اصولی بسازیم و با آن برخی از ما برخی دیگر را تکفیر نماید.

س: برخی از متفکران معتقدند که احکام شریعت دو گونه است: برخی ثابت و برخی متغیر نظر شما در این خصوص چیست؟

ج: اصول دین همیشه ثابت است و تا قیامت دستخوش تغییر و تحول نمی شود. این اصول بر اساس آموزه های قرآن کریم و احادیث نبوی شریف تدوین شده است. برخی از فقها گفته اند آنچه باعث می شود مسلمان مسلمان باشد عبارت است از : توحید و یگانگی خداوند، اقرار به نبوت رسول الله(ص) و ایمان به معاد و متعلقات آن از قبیل ایمان به زنده شدن، حساب و کتاب و بهشت و جهنم. برخی دیگر دو اصل را ذکر کرده اند، یعنی توحید و معاد. این اصول، چه سه اصل باشد یا دو اصل ، هیچ گاه تغییر نمی کنند. اما آنچه که خارج از این اصول است در دایره و حیطه امور متغیر قرار می گیرد. همه ی شریعت و همه ی احکام آن مصلحت بندگان را تامین می کند. این سخن همان چیزی است که مذهب شریف شیعه دوازده امامی بدان معترف و معتقد است که باب اجتهاد تا قیامت باز است، در حالی که دیگران این باب را بسته اند و کلیه آن را در اقیانوس اصلس و اقیانوس هند انداخته اند.

س: لطفا درباره ی اوضاع مصر و آنچه در آن اتفاق افتاده است برایمان توضیح دهید؟

ج: متاسفانه در مصر برای اسلام گراها فرصتی پیش آمد که شاید تکرار نشود. حکومت در دست آنها بود ولی آنها در عملی کردن تجربه های خود شکست خوردند. متاسفانه اسلام گراها در مصر می خواستند رضایت آمریکا و سکوت اسرائیل را در قبال جریانات داخل مصر به دست آورند و می خواستند به قطب بندی بسان تکفیری ها و تعیین خوب و بد آن بپردازند. آن ها در این کار ضرر کردند و در عمل تلاش ننمودند تا راهی بیابند که رضایت و خوشنودی خداوند تبارک و تعالی در آن باشد. نتیجه این سیاست اشتباه آن شد که ارتش علیه آن ها توطئه نمود و اندک اندک آن ها را ضعیف و در دام انداختند و از حکومت بیرون راندند و زندانی نمودند. این آن مصیبتی است که امروز در مصر شاهد آن هستیم. امام علی(ع) در سخنی می فرماید: هر کس بخواهد چیزی را پیش از فرا رسیدن زمانش با شتاب و عجله به دست آورد دچار ناکامی می شود. اسلام گراها می خواستند قدرت و دولت را پیش از فرا رسیدن زمان و شرایط آن به دست آورند که در نتیجه آن را از دست دادند و مجازات شدند.

س: آیا قطر و اخوان المسلمین با هم رابطه دارند؟

ج: اسلام گراها در مصر به طور کلی، با کشورهای اسلامی ارتباط دارند، بعضی از آن ها با قطر و برخی دیگر با عربستان سعودی ارتباط دارند. قطر با هر سازی بازی می کند و با هر یک از دستگاه های موسیقی هماهنگ می شود و برخی از اخوانی ها با قطر رابطه دارند.

س: آیا بین کشورهای اسلامی و غرب دشمن وجود دارد؟ اگر وجود دارد علت آن چیست؟

ج: آنچه من از تعالیم دینی می فهمم این است که تمدن ها بارور می شوند و رو به کمال می روند و هماهنگ و هم آوا هر یک به مسیر خود ادامه می دهند. چنین نیست که تمدنی تمدن دیگر را کامل نماید. این که گفته اند تمدن ها باید با هم بجنگند همان گونه که حیوانات با هم می جنگند و یا این که گفته اند تمدن ها باید در رینگ بوکس با هم به مبارزه بپردازند تا یکی دیگری را از گود خارج سازد- آن طور که هانتینگتون گفته است صحیح نیست. ما پنهان نمی کنیم که از غرب و مردمان آن بیزار هستیم . زیرا غرب ما را تجزیه کرد و ضعیف نمود و ثروت ما مسلمانان را غارت کرد. این غرب است که مسلمانان را تقسیم و تجزیه کرده و شورای امنیت و سازمان ملل متحد را به دو مزرعه مطیع خواسته غرب و خواسته آمریکا تبدیل کرد و به این طریق علیه ما ، مسلمانان را در تنگنا و فشار قرار می دهد. ما مسلمان هستیم و به مهربانی و صلح و صفا و دوستی دعوت می کنیم و خوبی همه ملت های غرب را می خواهیم و غرب را معادل غرب نمی دانیم ، بلکه غرب را معادل سلطه، دیکتاتوری و کینه توزی به اسلام و مسلمین می دانیم.

س: آیا قرضاوی با اخوان المسلمین ارتباط دارد؟ اگر رابطه ای هست چگونه است؟

ج: قرضاوی فرزند اخوان است و در دامن اخوان رشد کرده و پرورش یافته است و در زمان جمال عبد الناصر هم مدتی زندان رفته است. پس از رهایی از زندان به قطر رفت و در آنجا تابعیت قطری گرفت. قرضاوی در آغاز در متن اخوان رشد کرد ولی بعد از آن که او با اخوان اختلاف نظر پیدا کرد آن ها او را از خود راندند. او در فتواهای اخیرش خطا کرده است. بخش غلط فتواهای او آن است که به کشت و کشتار و خشونت و ترور تشویق کرده است. قرضاوی را دوست داریم و او را بزرگ می شماریم ، با این وجود حق را بیشتر دوست داریم، زیرا قرضاوی در فتواهایش به خطا رفته و به شهرت خود و شهرت مسلمانان آسیب و زیان رسانده است.

س: از نظر سیاسی و عمل کرد و منش سیاسی مردم ایران را چگونه می بینید؟

ج: این سوال مهمی است و پاسخ به آن نیز مهم است.من پاسخ خودم را خطاب به همه جوانان در جمهوری اسلامی ایران چنین می دهم؛ من نژاد پرستی، قوم گرایی، تفاخر به حَسَب و نَسَب و تابعیت جایی داشتن را تایید نمی کنم. با این وجود به جوانان ایرانی می گویم: ای جوان ایرانی تو حق داری با سربلندی بگویی من مسلمان و ایرانی ام . چرا؟ زیرا انقلاب جمهوری اسلامی ایران انقلاب هایی را که در دل امت اسلامی فراموش شده و مرده بودند زنده کرد و ایمان اسلامی - قرآنی مهدوی را به گوش جهانیان رساند . این مهم زمانی رخ داد که امام خمینی(ره) فرمود: امروز تهران فردا فلسطین.

مردم ایران باید به خود و جوانانش افتخار کند و بگوید: من مسلمان و ایرانی ام . چرا؟ زیرا ایران طرح و نقشه وحدت اسلامی را بنا نهاد و آن را آشکار و به ظهور رساند. این طرح یک فریضه قرآنی و قطعی و حیاتی برای همه مسلمانان است. جوان ایرانی به ایران افتخار می کنند زیرا ایران فرهنگ عزت و شرافت و اندیشه مقاومت، بزرگی و سربلندی را ارائه داد و موضوع فلسطین را که خائنان آن را به بازی و بازیچه گرفته بودند و قبله اول مسلمانان را به فراموشی سپرده بودند. جوان ایرانی می گوید: من افتخار می کنم که یک مسلمان ایرانی هستم. اولین سخن را از اعماق وجودش می گوید. زیرا سرزمین و کشور و ایران تکیه گاه مهمی را در بنای این جهان پی ریزی کرده است. وصف حال ایران و جوانانش چنان است که قرآن کریم می فرماید: «و تا می توانید در برابر آن ها نیرو و اسب های آماده بسیج کنید تا با آن ، دشمن خدا و دشمن خودتان و دیگر دشمنان را که آن ها را نمی شناسید و خدا می شناسد بترسانید.»

منظور از بسیج کردن در این آیه ی شریفه قدرت فکری، قدرت ایمانی، قدرت اعتقادی و قدرت هسته ای و قدرت اقتصادی است؛ قدرت ناشناخته ای که همه از آن بهره می برند. با این طرح و برنامه ای که ایران عملی نموده است باید هر مسلمانی به خود افتخار کند و به خود ببالد و مردم ایران و انقلاب اسلامی مبارک آن را دوست بدارد.

س: رابطه میان ایران و مصر و مردم این دو کشور را با یکدیگر چگونه می بینید؟

ج: شکی نیست که مردم مصر تمدنی به قدمت هفت هزار سال پیش از میلاد دارد. مردم مصر مردمی هستندکه از هفت هزار سال پیش به رشد و بلوغ خود رسیده اند . نظیر تمدن مصر تمدن ایران زمین است. این دو تمدن از قدیمی ترین تمدن های روی زمین هستند. وقتی که دو تمدن مصر و ایران دست به دست هم دهند، هماهنگی و اتحاد میان دو تمدن قدیمی، قوی و نیرومند در روی زمین به وجود خواهد آمد، سایر ملت ها از جمله ملت های اروپا همگی ملت های جدیدی هستند. تمدن یا تمدن هایی ندارند که با دو تمدن ایران و مصر رقابت نمایند. از جهت تمدن مصر و ایران چنین هستند.اما از جهت دیگر مصر دانشگاه الازهر را دارد. الازهر به نوبه خود نقش حلقه واسطه و میانی را در ارتباط میان مصر و ایران بازی می کند. لذا مردم مصر در هویت و عواطف و علاقه شیعه هستند.

مردم مصر می گویند: مایه افتخار ما کانال سوئز ، رود نیل و اهرام فراعنه نیستند بلکه مایه عزت و افتخار ما این است که مصر پیکر چهل نفر از اهل بیت(ع) را در خود جای داده است که آرامگاه و زیارتگاه آن ها در آن وجود دارد. مصر به اهل بیت افتخار می کند و آن ها را دوست دارد. از این جاست که استکبار و عمال منافق آن ها دوست ندارند و نمی خواهند که مصر و ایران به هم نزدیک شوند. لذا به وسیله تفکر تکفیری و نقشه های آمریکایی سعی می کنند وحدت این دولت را تعدیل و تضعیف نمایند. ولی من کاملا اطمینان دارم که نقشه تکفیر و تقسیم ملت های مسلمان به پایان می رسد. نقشه های آمریکایی در منطقه ناکام می ماند و طرح و برنامه اسلامی که خیرخواه هم است پیروز خواهد شد و به یاری خدا به زودی شاهد نزدیکی ، پیوستگی و تفاهم میان مردم مصر و ایران خواهیم بود.

س: درباره ی تقریب میان مذاهب اسلامی و ریشه های این تقریب برایمان سخن بگویید؟

ج: شکی نیست که اندیشه تقریب میان مذاهب اسلامی در مصر از زمان حضرت آیت الله بروجردی و شیخ محمود شلتوت شکل گرفت و دارالتقریب در آغاز در مصر به وجود آمد تا این که بلاهای سیاسی در مصر موجب گردید تشکیلات این جماعت از مصر به ایران بیاید و در پایتخت ایران، تهران مستقر شود. به فضل خداوند بزرگ در ایران تلاش های مبارکی انجام شده و می شود، با این وجود می گویم متاسفانه روند تقریب موفقیت مطلوبی نداشته و ناکام مانده است. بدین جهت نیازمند آن هستند که روند و برنامه اندیشه تقریب را بازسازی کنیم. صحیح نیست که اندیشه تقریب را بازسازی کنیم. صحیح نیست که اندیشه در میان علمای مسلمان در داخل یک اتاق یا یک سالن معتمر و رسمی باشد و وقتی که سالن را ترک کردند اندیشه تقریب داخل آن مدفون شود. باید ساز و کار فعال سازی تقریب و آشنایی جوانان با آن فراهم شود. زیرا در سال های اخیر سرو صدای کشت و کشتار و تکفیر علیه ندای خرد و خردورزی و اندیشه و تقریب میان مسلمانان اوج گرفته است.

س: اندیشه تکفیر از کجا در میان مسلمانان به وجود آمده است؟

ج: اردوگاه طرد کنندگان که از پیروان حنابله هستند خواستگاه و منشا تفکر تکفیری است. ابن تیمیه این اندیشه را پایه گذاری کرد و محمد بن الوهاب این اندیشه را در عصر جدید دوباره زنده کرد . تکفیری ها سخنان و گفته های اهل سنت را به سرقت بردند و گفتند اهل سنت و جماعت ما هستیم، پیشگامان اهل نجات ما هستیم، مردم برگزیده خداوند ما هستیم و تنها ما مسلمان و موحد هستیم. در نظر آن ها همه سرزمین ها دیگر سرزمین شرک است. مصر، پاکستان، تونس، ایران و همه سرزمین هایی که در آن ها قبور و زیارتگاه صالحان و اهل بیت وجود دارد سرزمین شرک هستند. اندیشه تکفیری بعد ها اشاعرها ، شافعی ها ، مالکی ها، ماتریدی ها، حنفی ها و شیعه را هم تکفیر کرد و خارج از اسلام دانست.

پیامبر (ص) می فرماید امت من بر اساس خطا و گمراهی دور هم جمع نمی شوند و با هم متحد نمی گردند، بر شما باد که با هم باشید و وحدت را رعایت نمایید. اگر مسلمان برادر مسلمانش را تکفیر نماید مال و خون و آبروی او را برای خود حلال می شمارد. آن ها نه تنها شیعه بلکه ما و همه اهل سنت را تکفیر می کنند. می گویند عقیده مالکی ها، شافعی ها و حنفی ها بی اساس است. به هر حال تکفیری ها بمب های ساعتی با مواد منفجره و کنترل از راه دور را تهیه و به عراق، سوریه، مصر و ایران روانه می کنند. لازم است که مردم ایران مواظب تفکر تکفیری باشند زیرا ابن تفکر از طریق مرزهای پاکستان و افغانستان به سرزمین آن ها گسیل می شود.

س: لطفا نمونه هایی از آیات و روایات که افکار و عقاید تکفیری ها را رد می کند و مردود می شمارد برایمان ذکر کنید؟

ج: به این سخن خداوند تبارک و تعالی استناد می کنیم و بسنده می نماییم که می فرماید:« هر که مومنی را عمداً بکشد، جایگاهش برای همیشه جهنم است و خداوند بر او خشم گیرد و لعنتش کند و برای او عذابی بزرگ مهیا کرده است.» در این آیه ی شریفه خداوند تبارک و تعالی نفس بشری را معادل همه انسانیت می داند. همان گونه که در سوره ی مائده می فرماید«به همین جهت بر بنی اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس دیگری را جز به انتقام قتل یا فساد در روی زمین بکشد، چنان است که همه مردم را کشته است و هر که شخصی را از مرگ نجات دهد گویی همه مردم را زنده کرده است.» در احادیث نبوی نیز آمده است که آن حضرت (ص) فرمود: مسلمان همواره در دینش در آسایش و فراخی زندگی می کند تا مادامی که خونی نریزد . خون، مال و آبروی مسلمان بر مسلمانان دیگر حرام است.

به همه جوانان اهل سنت که اهل ایمانند و با آنان که موافق با تفکر تکفیری هستند می گویم: اگر تو مسلمان سنی و پیرو سنت پیامبر(ص) هستی تو را به حدیث صحیحی از مسلم و بخاری ارجاع می دهم که؛ شخصی از رسول الله (ص) پرسید با رسول الله(ص) اگر من با مشرکی جنگیدم و او نیز با من و او دست مرا برید و گریخت و به درختی پناه برد و من او را گرفتم و گفت ایمان آوردم ، آیا او را به قتل برسانم ؟ نظر شما در این باره چیست؟ حضرت فرمود: او را مکش. پس گفت: ای رسول خدا(ص) او مشرک و با من جنگیده است و دست مرا بریده . فرمود: او را مکش . آن شخص پرسید یا رسول الله(ص) چرا او را به قتل نرسانم؟ حضرت فرمود: پس از این که او ایمان آورد و کلمه لا اله الا الله را بر زبان آورد اگر او را به قتل برسانی ، تو به جای او و او به جای تو خواهد بود. اگر او را به قتل برسانی تو به منزله قبل از شهادت او خواهی بود و او به منزله تو و وقتی که کلمه شهادت یعنی لا اله الا الله را بر زبان آورده است. پس فرمود: کلمه لا اله الا الله دژ استوار من است و کسی که وارد این دژ شود از عذاب در امان است.

به این جوانان می گویم: آیات قرآن کریم قتل نفس را حرام دانسته است. منافق را ولو نفاق ورزد یا دروغ بگوید یا حیله نماید به قتل نرسانید. زیرا شما قدرت آن را ندارید که مردم را بر اساس دل ها و قلوبشان محاسبه نمایید و بسنجید. به همه کسانی که فتوای باطل می دهند و می گویند وقتی به کشتن مسلمان ها اقدام می کنید و خودشان را در میان امتی که می گویند: لا اله الا الله و محمد رسول الله منفجر می کنید به دیدار حورالعین می روند می گویم به خدا قسم این جهاد نیست، به خدا سوگند این شهادت نیست، این نوعی ضرر و زیان آشکار است./

والسلام

تهیه وتنظیم سیدمحمد حسین دریاباری

مترجم محسن پیشوایی

استخراج متن وتایپ

ثریارحیمی وهایده ابادیان

هذا النص مقابلة اجراها رییس تحریر مجلة تبیان مع تاج الدین حامد الهلالی.

س: عرّف نفسک لقراء مجلة تبیان و موقعها الانترنتیه ؟

ج: أنا خادم الدعوة الاسلامیة ، تاج الدین حامد الهلالی ، مصریّ استرالیّ الجنسیّة ، من أصل مصریّ و أحمل جنسیّة استرالیّة . خریج جامعة الأزهر الشریف و عملتُ بالوعظ و الارشاد و الامامة و الخطابة و القضاء الشرعی و عملت ببعض البلاد العربیة الاسلامیة إلی أن سافرت إلی استرالیا فتولّیت منصب الافتاء العام لاسترالیا من عام 89 حتی قرابة 17عاما بمنصب الافتاء و عضو المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیة و عضو مجلس الاسلامی العالمی للصحوة الاسلامیة کما أننی أصبحت متفرّغا لمواجهة خطر التکفیر بوضع قواعد للتفکیر لمواجهة هذا الخطر علی أمتنا الاسلامیة .

س: ما هو الخطر الذی یتهدد البلاد الاسلامیة ؟

ج: الخطر الذی یتهدد البلاد الاسلامیة ، أخطره و أشدّه هو سلاح الدمار الشامل و سلاح الدمار الشامل یتمثل فی الفکر التکفیری ، هذا الفکر التکفیری الذی یعدّ القنابل البشریة الموقوتة الملغومة المفخّخة التی تبرمج من أجل أن تفجّر فی أی زمان و مکان .

الفکر التکفیری مردّه إلی إهمال قانون التعارف ، فالناس أعداء لما جهلوا . المسلمون بحاجة إلی التعارف و التعرف و الاعتراف . قال الله التبارک و التعالی : «یا أیها الناس إنا خلقناکم من ذکر و أنثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا» و الله التبارک و التعالی یقول : «و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم» ،فالتنازع هو سبب الفشل ، هو أساس الفشل ، أساس الخسران و أساس الضیاع و أنا أأکّد أن مشروع ولایة العهد ، مشروع الأنظمة الدکتاتوریة المتسلطة التی تحارب الوحدة الاسلامیة ، تحارب القرآن و تحارب نهج النبی محمد صلی الله علیه و سلّم ، لأنهم یخافون علی عروش من الوحدة الاسلامیة .

س: مع الأسف ، توجد خلافات کثیرة بین المسلمین ، هل یمکن أن نخّف من هذه الخلافات ؟

ج: أولا الإسلام له مشروع انسانی و مشروع اسلامی ؛ فالمشروع الانسانی یُعنی ببناء دولة الإنسان ، ببناء دولة السلام و الأمن بین البشریة کلها ، فالخلافات بین المسلمین مردّها إلی الجهل بالاصول و بالکلیات . أولا الاسلام عقیدة و شریعة ، و العقیدة ثابتة لا تحول و لا تزول و لا اختلاف بین المسلمین فیها ؛ الله واحد ، أ هناک إله سنیّ و إله شیعیّ ؟نبیّنا واحد ، أ هناک نبیّ سنیّ و نبیّ شیعیّ ؟ هذان أصلان : الله و محمد ، فأصل الاسلام قائم علی هذین الأصلین .

ثم بعد ذلک الشریعة ، الشریعة لنا الحق أن نختلف فیها ؛ هی مجموعة الاحکام العملیة التی تنظّم العلاقة ما بینی و بین ربّی و تسمّی بفقه العبادات ، ما بینی و بین أخی و تسمّی فقه المعاملات ، فهذا یجوز أن نختلف فیها ، لکن لا یجوز لنا أن نجعل من الخلاف فی الفروع نجعله اصولا یکفر بعضنا بعضا . فما أحوجنا إلی أن نفهم أصول دیننا و أن نعلم أنما یکون المسلم به مسلما هو الألوهیة ، النبوة و المعاد ، و بعض الفقهاء قصر علی اثنین فقط ، فلا یجوز لنا أن نجعل من هذه الفروع اصولا لیکفّر الناس بعضهم بعضا .

س: بعض المفکرین یقولون أن احکام الشریعة بعضها ثابتة و بعضها متغیرة ، کیف تری و تبیّن هذا القول ؟

ج: اصول الدین ثابتة لا تحول و لا تزول و لا یعتریها التغیّر إلی یوم القیامة و هذه الاصول معقّدة بالقرآن و بحدیث النبیّ صلی الله علیه و سلّم . و قالوا ما یکون المسلم به مسلما توحیده لله و اعترافه بنبوة رسول الله و ثالثا ما یتعلق منه بالمعاد و بالموت و البعث و النشر و الحساب و الجنة و النار ، و منهم من قال الاثنین ، هذا هو الذی لا یحول و لا یزول ، و أما ما عدا ذلک فکلّه فی دائرة المتغیّرات ، کل الشریعة ، کل أحکام الشریعة ما یحقّق مصلحة العباد و هذا الذی ما ذهب إلیه مذهب السادة الامامیة الجعفریة الاثنا عشریة بأن باب الاجتهاد مفتوح إلی یوم القیامة ، بینما غیرهم أغلقه و أوسده و ألقی المفتاح فی المحیط الأطلسی أو المحیط الهندی .

س: یمکن أن تبیّن لنا ما وقع فی مصر ؟

ج: مع الاسف الاسلامیون فی مصر جاءتهم فرصة لا تعوّد و کان الحکم بین أیدیهم و لکنّهم أخفقوا و فشلوا فی تقدیم تجربتهم . الاسلامیون فی مصر مع الاسف أرادوا الحصول علی رضی أمریکا و علی سکوت اسرائیل و علی استقطاب التکفیریین ، فخسروا و لم یبحثوا عن الطریق الذی یرضی الله التبارک و التعالی ، فکانت النتیجة أن تَآمر علیهم العسکر و استدرجوهم ، ثم فی الفخ أوقعوهم و من الحکم أخرجوهم و بالسجون أدخلوهم و المصیبة التی نراها  . و فی کلمة عن أمیر المؤمنین علیه اسلام یقول : من استعجل الشیء قبل أوانه ، عوقب بحرمانه ، فهم استعجلوا الشیء قبل أوانه فعوقبوا بفقده و حرمانه .

س: هل توجد علاقة سیاسیة بین قطر و الإخوانیین ؟

ج: کل العلاقات بین الاسلامیین مع بعض البلاد الاسلامیة بعضهم مع قطر من جهة و مع السعودیة من جهة ، هذا لا تنکر ، فقطر تأکل علی جمیع المواعد و تلعب علی جمیع الأوتار السیک و البیات و النهاوند ، فقطر تلعب علی کل أوتار النغم و الاخوان بعض منهم یبنون علاقات مع قطر .

س: هل توجد عداوة بین البلاد الإسلامیة و بین الغرب ؟ إن توجد ، ما هی أسبابها و دوافعها ؟

ج: الذی اعرفه من التعالیم الدینیة ، أن الحضارات تتلاقح و تتکامل و تتواءم و تتناغم و لیست الحضارات یکمل بعضها بعضا ، فالقول بأن الحضارات یجب أن تتصارع کما تتصارع الحیوانات أو علی حلبة الملاکمة ، تصرع إحداه الأخری کما قال سموئیل هینکتون ، هذا کلام غیر صحیح نحن لا نعتبر أننا نکره الغرب و الشعوب الغربیة ، الغرب هو الذی قسّمنا و هو الذی ضمّرنا و استمتع خیراتنا و هو الذی یقسّم بین أمتنا و هو الذی حوّل مجلس الأمن و الأمم المتحدة إلی مزرعتین تابعتین لإرادة الغرب و إرادة أمریکا و یمارس الضغوط السیاسیة ضدنا .

فنحن المسلمون و نحن دعاة الرحمة و الخیر و السلام و نتمنی الخیر لکل الشعوب العربیة و لا نعادل الغرب کالغرب و انما نعادل الغرب علی تسلطه و علی دکتاتوریته و علی کرهه للإسلام و المسلمین .

س: هل توجد علاقة سیاسیة بین الشیخ قرضاوی و إخوان المسلمین ؟ إن توجد ، ما هی کیفیة هذه العلاقة ؟

ج: الشیخ قرضاوی هو ابن الإخوان و نشأ فی أحضان الإخوان و تربّی فی أحضان الإخوان و سجن أیام عبدالناصر ، ثم بعد ذلک هاجر إلی قطر و أخذ الجنسیة القطریة . هو من صلب الإخوان فی البدایة و لکنّهم فصلوه بعد أن اختلف معهم فی الرأی ، هو فی الفتاوی الأخیرة لم یکن مصیبا جانبه الصواب فی کثیر من الفتاوی التی حرّض فیها علی القتل ، و حرّض فیها علی العنف و حرّض فیها علی الأعمال الإرهابیة . نحن نحبّه و نجلّه و نقدّره و لکنّنا نحب الحق أکثر لأنه فی هذه الفتاوی أخطأ و أضرّ بسمعته و بسمعة أمته .

س: کیف تری الشعب الإیرانی فی مجال السیاسة و فی مواجهة المسائل السیاسیة ؟

ج: هذا سؤال هام و إجابته هامة جدا . أتوجّه بهذا الجواب إلی جمیع شباب الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة ، أنا لا أأیّد العنصریة و لا العرقیة و لا التفاخر بالأحساب و الأنساب و الجنسیات و لکنّنی أقول للشباب الإیرانی : لک الحق أن ترفع رأسک و تقول أنا مسلم إیرانیّ ، لماذا ؟ لأن الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة بثورتها قد أحیت موات الثورات التی أخمدت فی قلوب الأمة الإسلامیة و أعلنت الإسلام القرآنی المهدوی الإیمانی الکامل ، عندما أعلنها الیوم الإمام القائد (طیب الله ثراه) : الیوم طهران و غدا فلسطین .

الشعب الإیرانی علیه أن یفخر بنفسه و شبابه یقول : أنا مسلم إیرانی ، لماذا ؟ لأن إیران تبنّت مشروع الوحدة الإسلامیة المغیّب المهیئ و هی فریضة قرآنیة و حتمیّة حیاتیة لکل المسلمین ، الشباب الإیرانی یفخر أیضا بإیران لأن إیران تبنّت ثقافة العزّة و فقه المقاومة و فکر الإستعلاء و أحیت القضیة الفلسطینیة التی کعبعها الخونة و یتخلّوا عن قبلتهم الأولی .

و الشاب الإیرانی یقول : أنا فخور ، أنا مسلم إیرانی ، یقولها من أعماق قلبه لأن بلده و وطنه إیران یتبنّی رکیزة هامة فی مقومات العالم هذا ، و أعدّوا لهم فالعداد القوة و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم من قوة فکریة ، من قوة إیمانیة ، من قوة‌عقائدیة ، من قوة نوویة ، من قوة اقتصادیة ، قوة نکرة تفید العموم ، فإیران بهذا المشروع یجب علی کل مسلم أن یفخر ، أن یعتزّ و أن یحبّ الشعب الإیرانی و ثورتها الإسلامیة المبارکة .

س: کیف تری العلاقات ما بین دولتین إیران و مصر و شعبهما فی المستقبل ؟

ج: مما لا شک فیه أن الشعب المصری یملک حضارة لها سبعة آلاف سنة قبل المیلاد ، فالشعب المصری شعب بلغ رشده منذ أکثر من سبعة آلاف عام و نظیره فی الحضارة ، الحضارة الفرعونیة فی مصر و الحضارة الفارسیة فی بلاد الفارس ، فهما أقدم الحضارتین علی وجه الأرض ، فعندما تعانق الشعب المصری و الشعب الإیرانی فإنه التعانق و التلاعم بین الأقدم و الأقوی و أعزّ الحضارتین علی وجه الأرض ، و أما بقیّة الأمم بما فیها أروبا ، فهذه دول ناشئة جدیدة لا تملک من الحضارة و من الحضارات ما ینافس هاتین الحضارتین . هذا من جهة الحضارة ، من الجهة الثانیة : مصر تملک الأزهر و الأزهر بنفسه یمثل الوسطیة و الاعتدال و بالتالی فإن الشعب المصری هو شیعیّ فی هویته و فی عواطفه و فی محبته .

الشعب المصری یقول : فخرنا لیس فی قناة سوئیس و لیس فی نهر نیل و لیس فی أهرام فراعنة ، انّما فخرنا و عزّنا أن مصر احتوت أربعین من أهل البیت علیهم السلام ، یعیشون علی أرض مصر و لهم مزاراتهم و مشاهدهم .و المصر تعتزّ بأهل البیت و تحبّهم ، و من هنا فإن الإستکبار و أعوانهم المنافقین لا یریدون و لا یقبلون أن یکون التقارب ما بین المصر و بین إیران و یحاولون عن طریق الفکر التکفیری و المشروع الأمریکی تعدیل هذه الوحدة ، و لکنّنی واثق کلّ الثقة أن مشروع التکفیر سینتهی ، مشروع التقسیم سینتهی ، المشروع الأمریکی فی المنطقة سینتهی و سینتصر مشروع الوعظ الإسلامی و سنری إن شاء الله التبارک و التعالی مزیدا من التقارب و التلاحم و التفاهم ما بین الشعبین المصری و الإیرانی .

س: تحدثلنا عن فکرة التقریب بین المذاهب الإسلامیة و جذور هذا التقریب ؟

ج: مما لا شک فیه أن فکرة التقریب بین المذاهب الإسلامیة نشأت فی مصر أیام آیة الله البروجردی و شیخ شلتوت و أسست جماعة التقریب فی مصر إلی أن جاءت سیاسة و بلاء السیاسة ، سافر هذا المشروع و انتقلت من مصر و من القاهرة إلی طهران عاصمة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة ، و بفضل الله عزّوجلّ هناک جهود محمودة بذلت و تبذل ، ولکن مع الأسف نقول إن المشروع التقریبی لم ینجح علی نحو المطلوب و أخفق و لذلک نحن بحاجة إلی اعادة برمجة الفکر التقریبی و لا یجوز أن یکون الفکر التقریبی داخل غرفة فی قاعة معتبر بین العلماء یقبّرون بعدهم ، لابدّ أن یکون هناک عمل آلیات لتفعیل التقریب و وصوله إلی الشباب ، لأن فی هذه السنوات الأخیرة ارتفع صوت القتل و التکفیر علی صوت الحکمة و التفکیر و التقریب .

س: من أین نشأ الفکر التکفیری بین المسلمین ؟

ج: الفکر التکفیری منشأه و بیئته فی معسکر الإقصاء و الإلغاء و معسکر الإقصاء و الإلغاء من ولاة الحنابلة حیث تبنی هذا المنهج ابن تیمیة ثم محمد بن عبدالوهاب و أخذوا و سرقوا کلم أهل السنة و قالوا نحن أهل السنة و الجماعة و نحن سبقة ناجیة و نحن شعب الله المختار و نحن المسلون الموحّدون ، و کل البلاد عندهم دار الشرک ، مصر دار الشرک ، باکستان أیضا دار الشرک ، لیبیا و تونس دار الشرک ، إیران دار الشرک و کل بلاد فیها مزارات و قبور للصالحین و أهل البیت الطاهرین ، یعتبرونه دار الشرک و بالتالی فهم کفروا الأشاعرة و کفروا الشافعیة و المالکیة و کفروا ما تریدیة یعنی کفروا الحنفیة و کفروا الجعفریة .

النبیّ صلی الله علیه و سلّم یقول : لا تجتمع أمتی علی الضلالة . علیکم بالجماعة و العامة و المزج . هذه البیئة التی تحتضن التکفیر قائمة علی ثقافة التکفیر ، إذا کفّر مسلم أخاه استحل ماله و دمه و عرضه ، فهم أولا یکفرونناو لیس تکفیرهم للشیعة بل تکفیرهم لجمهور أهل السنة الکبار ، فهم یقولون أن الشافعیة و المالکیة عقیدتهم فاشلة و الحنفیة عقیدتهم فاشلة .علی أیتها الحال ، التکفیریین یعدّون القنابل الموقوتة المفخخة ثم یبرمجونها برنامج الکنترل و یبعثونها إلی عراق ،إلی سوریا ، إلی مصر و إلی إیران و علی شعب إیران أن یحذر الفکر التکفیری لأنه قادم لهم و هو یتسلل عن طریق حدود باکستان و أفغانستان .

س: یمکن أن تذکر لنا نموذجا من الآیات و الروایات فی ردّ الفکرة التکفیریة و آراء التکفیریین و أفکارهم ؟

ج: حسبنا قول الله التبارک و التعالی : «و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و أعد له عذابا عظیما»

و الله التبارک و التعالی یجعل النفس البشریة مقابل الإنسانیة کلها ، کما یأتی فی سورة المائدة : «من أجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من أحیاها فکأنما أحیا الناس جمیعا»

أما فی الحدیث النبوی ، النبی صلی الله علیه و سلّم یقول : لا یزال المسلم فی فسحة من دینه ما لم یصب دما . کلّ المسلم علی المسلم حرام دمه و ماله و عرضه .

أسوق الشباب ، کل شباب السنة الذین یؤمنون أو یعتقدون أو یتاقفون مع الفکر التکفیری ، أقول لکم : إذا کنت مسلما سنیّا تابعا لسنة النبیّ صلی الله علیه و سلّم ، فإننی أحیلک إلی شیخ البخاری و مسلم :حدیث الصحیح: لما سأل النبی صل الله علیه و آله و سلّم قَالَ: یا رسول الله أرأیت إن قاتلنی مشرک فقاتلت ، فقطع یدی ثم هرب و لاذ بشجرة و قال أسلمت لله ، ثم ما إن أدرکته أأقتله ؟ قال : لا تقتل ، قال : یا رسول الله إنه قاتلنی و هو مشرک و قطع یدی ، قال : لا تقتل ، قال : لماذا یا رسول الله؟ قال :إن قتلته فهو بمنزلتک فأنت بمنزلته بعد أن قال کلمة لا إله إلا الله ، إن قتلته فأنت بمنزلته قبل أن یقول کلمته و هو بمنزلتک بعد أن قال الکلمة التی قال ، بمعنی قال لا إله إلا الله ، لا إله إلا الله حصنی، قال دخل حصنی و من دخل حصنی أمن عذابی .

نقول لهم آیات القرآن تحرم قتل النفس ، لا تملک أن تدرک المنافق حتی لو قال نفاقا أو کذبا أو خداعا ، أنت لا تملک أن تحاسب الناس علی قلوبهم . نقول هؤلاء الذین یفتون الناس بأن لهم حور العین و بالفتایا الباطلة أنهم سیدخلون الجنة عندما تقربون بقتل المسلمین و بتفجیر أنفسهم فی أمة یقولون لا إله إلا الله ، محمد رسول الله . والله ما هذا بجهاد ، والله ما هذا بالشهادة ، بل هو الخسران المبین .

نشکر لکم لقبول هذه المقابلة مع مجلة تبیان و موقعها الانترنتیة.ه

محورهای مهم گفت وگوی تبیان باتاج الدین حامد الهلالی

محورهای مهم گفت وگوی تبیان باتاج الدین حامد الهلالی

گفت و گوی سید محمد حسین دریاباری ازنشریه تبیان با آقای تاج الدین حامد الهلا لی که دیشب مورخ 14/12/1392 در مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور صورت پذیرفت . آقای الهلا لی در پاسخ به این پرسش که خود و کارهای خویش را برای خوانندگان تبیان معرفی کنید؟، خود را مصری الاصل و تابع استرالیا معرفی کرد . او به دیگر پرسش های مطرح شده ازسوی تبیان هم پاسخ داده است که عبارتند از تشریح نحوه اتفاقات بوجود آمده در مصر و آینده ی آن، علل حمایت قطر از اخوان المسلمین ، چرا ایی حمایت شیخ قرضاوی از اخوان المسلمین، نحوه شکل گیری، پیدایش و علل گسترش فکر تفکیری، در منطقه، روابط ملت ایران و مصر در آینده ، رد اندیشه ها تکفیری با آیات و روایات . حامد الهلا لی به همه پرسش فوق پاسخ داده است به محض مهیا شدن متن کامل مصاحبه، ترجمه فارسی ، متن عربی و فایل صوتی و تصویری آن در اختیار همگان قرار خواهد گرفت .شایان ذکراست که این مصاحبه درسنندج مرکزاستان کردستان انجام گرفت

گفت گوی تبیان با علیرضا شهباری استاندار کردستان درباره مسائل مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان

گفت گوی تبیان با علیرضا شهباری استاندار کردستان درباره مسائل مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان

قسمت اول:

1-     مهمترین فعالیت های انجام شده ی محسوس و ملموس در بخش اقتصادی چیست ؟ عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و تشکر می کنم از اینکه زحمت کشیدید و تشریف آوردید . همان طور که مستحضر هستید یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری در زمانی که در سال 88 به استان کردستان تشریف آوردند و بعد هم همواره تاْکیددارند همین مباحث اقتصادی و اشتغال است. مستحضر هستید که در همان سفر به ما توصیه کردند که در بخش اشتغال ومسائل اقتصادی در استان تلاش کنیم. دشمنان ما سعی می کنند که این استان را یک استان امنیتی قلمداد کنند ، شما سعی کنید این اتفاق ها پیش نیاید ، در واقع در راستای رفع مشکلات و محرومیت های منطقه تلاش کنید. به همین منظور از زمانی که آمدیم ، در راستای دغدغه های مقام معظم رهبری و توصیه های خود ریاست محترم جمهوری سعی کردیم که این دو مشکل را در استان برطرف کنیم ،جلب و جذب مشارکت سرمایه گذاران و در نهایت ایجاد اشتغال ! با در نظر گرفتن وضعیت معیشتی مردم ، بحمدالله در این جهت اقدامات خوبی صورت گرفته است. در واقع سازمان ها ، نهادها و ارگان هایی که تصمیم داشتنددر استان سرمایه گذاری کنند آن هارا بسیج کردیم. و حمایت و کمکشان کردیم از جمله ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ، بنیاد مستضعفان و مجموعه های دیگر مثمرثمر هستند ودر سطح استان در حال حاضر اقدامات خوبی را شروع کرده اند. بخش خصوصی ، با مشارکت عزیزان طرح های خوبی را دردست اجرا و اقدام دارد، در واقع مقدمات کار در سطح استان فراهم شده ، امیدواریم که با راه اندازی طرح های مهم اقتصادی ، هم زمان با کارها و پروژه های کوچک- که در استان در حال اجرااست- در امر اشتغال زایی موفق باشیم و به مسؤولین نظام جواب مثبت بدهیم و با این حرکت تا حدودی بیکاری را برطرف کنیم. از جمله طرح هایی را که ما دنبال می کنیم و امیدواریم ان شاءِالله بزودی نتیجه بدهد راه اندازی و استفاده از معدن طلای قروه است که با مشارکت ستاد اجرایی و یکی از شرکت های قزاقستان کارش بزودی انجام می گیرد. امیدواریم که این روزها شاهد کلنگ زنی و افتتاح این پروژه های عظیم باشیم . پروژه ای مثل پتروشیمی رجال که از ابتدا بخش خصوصی تمایل داشته در استان راه اندازی کند با استفاده از گاز طبیعی که این کار در حال پیگیری است و کارهای مقدماتی اش انجام شده است. تکمیل و راه اندازی پتروشیمی کردستان از دیگر طرح ها است که یک مقداری سرعت کارش کند بود، موانع بانکی اش همه برطرف شده است. طرح های مهمی دیگر مانند سایپا را داریم پیگیری می کنیم، اختلافی بین نمایندگان استان وجود داردامیدواریم که تصمیمی به نفع استان اتخاذ نمایند و این پروژه ی عظیم اجرایی شود. طرح بتن آماده و یا گازی بنیاد مسکن است که در منطقه ی بیجار کارهای مقدماتی و بانکیش انجام شده اکنون در حال گشایشLCاز طریق یکی از بانکهای خارجی هستند، با توجه به تحریمی که استکبار برعلیه واقع شروع کرده و روز به روزدارد تشدید می کند، ما دنبال این هستیم که یک راه پیدا کنیم و گشایش LCشروع شود. کارخانه ی روکش mdf را در دست اقدام داریم که ماشین آلات آن وارد بنادر کشور شده این کارخانه در منطقه ی دهگلان راه اندازی خواهد شد. کار پیگیری کارخانه ی سیمان مریوان و سیمان سقز در دست اقدام است که کارهای مقدماتیش انجام شده و به دنبال جذب مشارکت بانک ها هستیم. امیدواریم که با راه اندازی این واحدهای تولیدی و اقتصادی در سطح استان بتوانیم وضعیت اشتغال را سامان دهیم. درزمینه های اقتصادی، بازرگانی، تجاری و تجارت خارجی ،بخصوص استفاده از امکاناتی که در استان وجود دارد، کارهای خوبی صورت گرفته است. در خصوص بازارچه های مرزی رسمی و غیر رسمی استان باید بگویم که بحمدالله بازارچه ی سیران بند بانه هم جزو بازارچه های رسمی خواهد شد و در سفری که به شمال عراق داشتیم طرف عراقی نیز موافقت کرد که این مرز به صورت رسمی فعال شود. در بازارچه ی باشماق اقداماتی را انجام داده ایم تا در زمینه های صادرات، واردات وترانزیت موجب رونق اقتصادی و توسعه ی همه جانبه و در کل ایجاد اشتغال درسطح استان شود .

2-       یکی از کارهای بزرگی که قبلا حداقل جرقه زد و در مردم امید ایجاد کرد، ذوب آهن کردستان بود که چندین بار افتتاح شد این پروژه اکنون در چه وضعیتی قرار دارد ؟ پروژه ی ذوب آهن کردستان راه افتاد امّا پروژه ها و مجموعه های بعدی که تکمیل کننده ی آن است انجام نشده است که در حال پیگیری آن هستیم تا با تعداد اشتغال بیشتری که ایجاد می کند افزایش پیدا کند. امیدواریم با پیگیری و کمک دوستان و مدیران کشور که کمک می کنند انشاءالله بتوانیم آن را تکمیل کنیم و در کنار آن مجوز دو کارخانه ی فولاد دیگر را گرفته ایم که یکی در سریش آباد قروه و دیگری در شهرستان کامیاران احداث می شود. که ان شاءِالله آن هم به چرخه ی اقتصادی استان کمک کرده ، به مرحله پایانی برسد. پیش بینی ما این است که این واحد ها بتوانند محصولات و تولیدات خود را به استان های دیگر و بخصوص شمال عراق صادر کنند و در مناطق دیگر کشور هم از تولیدات این واحدها استفاده شود. در حال حاضر به دنبال مجوز یک واحد صنعتی دیگر از مرحله ی تولید و استخراج سنگ آهن تا مرحله ی تولید آهن هستیم که انشاءِالله آن هم با پیگیری به بهره برداری می رسد .

3-     آمار اشتغال در استان چگونه بوده و میزان بیکاری چقدر است ؟

من به این معتقدم که این آمارها زیاد محکم نیست، آماری که واقعی باشد و بشود به آن استناد کرد چیزدیگری است. این یک واقعیت است که ما در استان کردستان بیکار زیاد داریم و شاهد هستیم که آمار بیکاری بیشتر از آن چیزی است که انتظارش می رود و هست. امیدواریم که این آمار را در سطح استان کاهش دهیم به طور دقیق آمار خاصی در دسترس نیست، بنابراین آن چیزی که نشان می دهد و داریم لمس می کنیم وضعیت بیکاری در استان متاْسفانه آمار بالایی را به خودش اختصاص داده است.

4-      با توجه به تعریفی که از اشتغال می کنندو می گویند: که هر کسی دو روز در هفته کار کند شاغل محسوب می شود شما این را قبول دارید؟

من احساس می کنم و معتقد هستم که آمار بیکاری بالاست ،ما اعتقاد داریم اگر بخواهیم بحث اشتغال را حل کنیم، باید روی مشاغلی تاکید کنیم که دائم وثابت باشد این شغل می تواند در راستای طرح های عظیم و بزرگ تولیدی وضعیتی در زمینه ی کشاورزی، صنعتی و معدن باشد که در واقع بتواند ایجاد شغل کند و یا مشاغلی که در قالب مشاغل خانگی یا صنایع دستی وجودداردو مردم می توانند به آن مشغول باشند و بتوانند هزینه ی زندگیشان را تاْمین کنند. کارگری که در ماه 4 یا 5 روز کار می کند نمی توان اورا به عنوان شاغل محسوب کرد . ان شاءٍِِِلله بتوانیم در راستای شغل های ثابت و پایدار قدم برداریم و اشتغال را در سطح استان افزایش دهیم .

5-     بعضی از منتقدان، انتقادی که از بحث اقتصادی دارند این است که اقتصاد استان به سمت تولید نمی رود بلکه بیشتر راکد هستند این پروژه هایی که هست چقدر زمینه های تولیدرافراهم می کند یعنی اقتصاد را به سمت سوی تولید پیش می برد ؟ منظورمان از اشتغال، شغل هایی است که در زمینه های تولید و افزایش بهبود وضعیت معیشتی مردم است و این شغل هایی که مردم به آن اشاره می کنند شغل هایی است که باز به عینه   می توانیم ببینیم. می توانیم واحد تولیدی خرم دشت را مثال بزنیم که از واحدهای تولیدی صنایع تبدیلی است که محصولات کشاورزی را تبدیل به رب گوجه و یا پودر و پوره ی میوه جات می کند و در زمینه ی کشاورزی حداقل برای بیش از 600 الی 700 نفر شغل ایجاد می کند. احداث سدهایی که اکنون در سطح استان در حال انجام شدن و به بهره برداری رسیدن است، امکانات خوبی است که آینده ی استان را متحول می کند، مثل سد آزاد وسد ژاوه رود که با انتقال آب این دو سد به دشت دهگلان و قروه- که بیشترین کشت دیمی استان را در خود جای داده است- می توانیم موجب تحول کشاورزی استان و در نهایت ایجاد اشتغال پایدار در استان شویم.

6-     شرکت های خارجی و داخلی در استان تا چه حدی در زمینه های اقتصادی سرمایه گذاری کرده اند؟شرکت های خارجی قزاقستان را داریم که طلای قروه را با مشارکت بخش خصوصی در داخل اجرا و پیاده می کنند که نشان دهنده ی مشارکت آنهاست و سایر واحدهایی را هم که در استان داریم سرمایه گذاری می کنند، تعداد و عدد و رقم آنها هم قابل توجه است. امیدواریم در طی ماه ها و سال های آینده ،خودشان را نشان داده ، باعث رفع بیکاری در استان شوند .

7-     با توجه به اینکه مقام معظم رهبری کردستان را یک استان فرهنگی نام نهاده اند، شما به عنوان نماینده ی ارشددولت در این استان چه گام موثری در این زمینه برداشته اید؟ ما در این جهت یک سری مشکلات و ناهماهنگی هایی را داشتیم، ولی از زمانی که حاج آقا حسینی شاهرودی نماینده ی محترم ولی فقیه تشریف آورده اند تلاش کرده ایم که مجموعه ی کارهای فرهنگی را سامان دهیم با توجه به وجود مدیران فرهنگی در استان حرکت های خوبی انجام شده و به سمت وسویی می رود که در آینده امیدهای زیادی داریم که بتوانیم خواسته و نظرمقام معظم رهبری را محقق کنیم . در مساْل فرهنگی، ورزشی، اجتماعی همه می توانند در راستای همان برنامه های فرهنگی فعالیت کنند. جلسات مستمری داریم در ارتباط با سیاست گذاری، برنامه ریزی و هدایت مسائل فرهنگی در سطح استان، مخصوصا از زمانی که به عنوان استاندار کردستان انتخاب شدم،جلسات شورای فرهنگ عمومی را به صورت مرتب برگزار می کنیم. و همه ی ارگان ها و سازمان ها در راستای سیاست های فرهنگی آن در سطح استان فعالیت می کنند.

8-     با توجه به متصدیان فرهنگی در سطح استان و کشور متعدد و گوناگون هستند، یکی از ویژگی های استان کردستان هجمه ی گسترده ی رسانه های خارجی به آن است در این زمینه شما چه کار کرده اید ؟صداو سیما و مطبوعات محلی تا چه اندازه ای تقویت شده اند ؟همانطور که شما هم اشاره کردید در برابر هجمه ی عظیم شبکه های خارج ازکشور و بخصوص آنهایی که دارند در مرز ما در راستای ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی فعالیت می کنند دوستان ما توانستند کارهایی انجام بدهند ولی کامل نیست. ما باید بیشتر تلاش کنیم تا در برابر هجمه ی عظیم شبکه های خبری که معمولاً به صورت 24 ساعته برنامه دارند بتوانیم مقابله کنیم. اعتقاد من این است که کارهای فرهنگی زمانی می توانند نتیجه دهند که مدیران و مسوولان درجه ی اول کشور و بخصوص مسوولان استان به آن عمل کنند. ما باید سعی کنیم، طوری رفتار نماییم که یک حرکت فرهنگی در جامعه به وجود بیاید و اعتماد و اطمینان مردم را بدست بیاوریم. با همدلی، همگامی و هماهنگی که در استان کردستان وجود دارد امیدواریم بتوانیم در سایه ی این وحدت و حرکت های خوبی را در بحث مسائل فرهنگی داشته باشیم .

9-     به عنوان نماینده ی ارشد دولت نهم ،در ارتباط با موضوع نشر کتاب و ایجاد نمایشگاه استانی و کشوری و حمایت از ناشران چه اقداماتی را انجام داده اید ؟ ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با آقای تعدادی از ناشرین استان دارم، وقتی بحث برگزاری نمایشگاه کتاب را در استان البرز منعکس کرد تلاش کردیم این مشکلش را حل کنیم، این نشان دهنده ی آن است که مامصمم هستیم و سعی داریم که این کارها انجام بگیرد. تعدادی کتاب در کردستان توسط نویسندگان طی 4 الی 8 سال تالیف شده و منتظر دریافت مجوز هستند ولی داده نشده و این مساله نشان دهنده ی ضعف در این زمینه است که تلاش می کنیم تا این مشکل برطرف شود. با توجه به اینکه از طریق شمال عراق تشویق می شوند که کتاب هایشان از طریق آنها انتشار پیدا کنداین کار که ضربه ی بزرگی است و نقطه ی ضعف و منفی برای ما ست. ما سعی می کنیم که در راستای تسهیل و کمک کردن به نویسندگان و ناشرین این ضعف را جبران کنیم که از طریق شمال عراق کتاب خود را منتشر نکنند. امیدواریم که از این طریق بتوانیم اعتماد و اطمینان آنها را جلب کنیم .

قسمت آخر:

11-شبکه ی استانی صدا و سیما به لحاظ کمی ، برنامه اش افزایش پیدا کرده ولی بسیاری از کارشناسان و مردم و منتقدان برنامه ها را به لحاظ کیفی موفق نمی دانند، شما در زمینه ارتقای کیفیت برنامه هاچه پیشنهادوبرنامه ای برای صداو سیما دارید ؟  

از نظر کمی قابل تقدیر است خیلی زحمت کشیده اند، بنده نیز به عنوان نماینده ی دولت  و هم خدمت گذار مردم خوب کردستان این را قابل تقدیر و تشکر می دانم ، ولی از نظر کیفی، چه در گذشته و چه اکنون که برنامه های استان افزایش پیدا کرده انتقاد مردم بجاست.خود ما هم انتقاد داریم، خود دوستان و مدیران صداو سیما نیز همین طورفکر می کنند. خودشان نیز تاکید می کنند که از نظر کیفی مشکلاتی وجود دارد. امیدواریم با استفاده از راهنمایی ها ،پیشنهادها و تجربه های همه ی صاحب نظران و مردم کردستان بتوانیم و در راستای کیفی کردن برنامه ها تلاش کنیم. برنامه های که پخش می شود ، مختص استان کردستان باشد مثل برنامه های کودک با زبان کردی ، و مونتاژ کردی و انیمیشن های کردی استفاده شود. کودکانی که در روستاهای کردستان ساکن هستند به زبان فارسی تسلط ندارند، باید کیفیت کار رابالا ببریم و یک کار متفاوت از صدا وسیما انتظار می رود، زیرا کودکان چنانچه بخواهند برنامه های کودک را به زبان فارسی ببینند برنامه ی شبکه های سراسری رامشاهده می کنند ، بنابراین ما باید فراتر از شبکه های دیگر کار کرده و برنامه های را محلی و استانی کنیم .

12-انگیزه ی تاسیس شبکه استانی چه بوده است ؟ آیا غیر از این است که فرهنگ استان کردستان را زنده و پویا نگه دارد ؟

بدون شک همین است و امیدواریم که در این جهت حرکت کنیم. در سفر مقام معظم رهبری همان طور که مستحضر هستید قرار شد تمامی مصوبات ظرف 3 سال اجرایی شود، بحمدالله پروژه ی مربوط به سفر چه اقتصادی ،اجتماعی، فرهنگی و محرومیت زدایی در استان خوبی پیش می رود. امیدواریم ما تا پایان مالی 90 همه ی این پروژه ها اجرایی و عملیاتی شود . به اعتقاد من و براساس اسناد و مدارک و کارهایی که انجام شده                            مصوبات سفر مقام معظم رهبری نسبتاٌ خوب پیش می رود، امیدواریم که ان شاءِالله تا پایان سال مالی 90 این ها همه به بهره برداری و به تنیجه برسد .

13-ما آسیب های اجتماعی فراونی داریم ، یکی از آسیب های جدی در کشور ما طلاق است، متاسفانه این آسیب در استان کردستان بطور جدی خود نمایی می کند، دولت نهم درحوزه های فرهنگی چه برنامه ها و راهکارهایی را برای کاهش آمار طلاق در استان دارد ؟  

این مشکل در سراسر کشور وجود دارد .امروز در یکی از گزارشات می خواندم که طلاق امسال نسبت به سال گذشته در سطح کشورحدود 2/9 درصد افزایش داشته است. این خود زنگ خطر است، در استان کردستان هم کم و بیش این مشکل را داریم، این مشکل در باید در استان حل شود. بنده اعتقاد دارم، همان طور که خود شما مطرح کردید و صاحب نظر هستید و مطالعات و تحقیقات و پژوهش های زیادی هم صورت گرفته، برای طلاق یک عامل نقش ندارد، بلکه عوامل زیادی نقش دارند، مسائل اخلاقی ،مسأل تهاجم فرهنگی- بخصوص در استانهای مثل استان کردستان که مرزی هستند- استفاده از ماهواره  نقش وتاثیر بسزایی دارند. به اعتقاد بنده دخالت هایی که دیگران در مسائل یک زوج جوان به عمل می آورند بی تاثیر نیست بویژه بنده معتقدم که مسائل اقتصادی نقش اساسی دارد. خیلی از گرفتاری ها و مشکلات ما وقتی بررسی می شود بحث اقتصادی و بحث اشتغال است. در زمینه های اشتغال امید داریم با حرکت هایی که در استان انجام می شود بتوانیم این مشکل را سامان دهی کنیم و آمار طلاق را کاهش دهیم.

14- طلاق تبعات زیادی به دنبال دارد ،دانشگاه های استان ،مرکز بزرگ و دیگر نهاد های فرهنگی می توانند با برگزاری همایش هایی در کاهش این معضل تأثیر گذار باشند ،شما در این زمینه چقدر آمادگی برای همکاری دارید ؟  نمی خواهیم دوباره وقت خود را صرف این گونه تحقیقات کنیم که چرا طلاق صورت گرفته است؟ همه ی این ها مشخص است. باید راهکارهای عملی و اجرایی پیدا کرد که بنده پیشنهاد شما را می پسندم که یک همایش اجرایی و عملی بگذاریم برای پیشگیری نه علت یابی ، علت مشخص است .

15-استان کردستان تا یک دهه ی پیش استان پاک تلقی می شد و در رسانه ها نیز مطرح بود متاسفانه در دهه ی اخیر این قضیه بالعکس شد به هر حال مصرف مواد مخدرافزایش یافت و اکنون شاید آمار معتادان آن سایر استان ها برابر باشد ، شما به عنوان نماینده ی ارشد دولت برنامه هایی را برای کاهش و از بین برن این معضل دارید و چه کارهایی فرهنگی در این زمینه انجام داده اید  ؟  

در حال حاضر هم کردستان هم چنان جزو استان های پاک است. یکی از استانهایی هستیم که کمترین مواد مخدر و را داریم . فرهنگ حاکم مردم کردستان معمولا ً مواد مخدر را خیلی زشت دانسته و مایه فساد می داند و همین مسأله باعث شده جزو استان های سالم و پاک کشور محسوب شویم. این امر نشان دهنده ی این است که ما باید حرکت های اساسی انجام دهیم، بحمدالله در این جهت هم اقداماتی صورت گرفته است. دشمنان سعی می کنند جوان ها را منحرف کنند و انرژی و نشاط را از آنها بگیرند این یک برنامه ی استکباری برای ما است. کشور ما در همسایگی افغانستان است که تولید کننده ی بخش عظیمی از مواد مخدر است و به اعتقاد بنده یک مبارزه است که استکبار انجام می دهد و یک جنگی است که برعلیه جوانان ما و فرهنگ ما شروع کرده اند و اگر با انسجام و هماهنگی و همدلی جلو برویم می توانیم موفق شویم و برای مبارزه با این مشکل ما برنامه داریم ان شاءِالله بتوانیم در راستای برنامه های شورای مبارزه با مواد مخدر در سطح استان اقدامات لازم را انجام دهیم. اعتقاد بنده این است که در راستای مسائل اقتصادی ،تولیدی و ایجاد اشتغال بتوانیم قدم برداریم تا در کاهش مصرف مواد مخدر اثر گذار باشیم. تحقیقات و مطالعاتی هم که در سطح استان وهم در خارج از استان  در سال های قبل صورت گرقته بیانگر این است که متاسفانه افزایش اعتیاد با بیکاری و اشتغال ارتباط تنگاتنگ دارد. و ان شاءِالله امیدواریم در این جهت به وظیفه ی خودمان عمل کنیم و این معضل کاهش یابد با پیشنهاد و کمک شما دوستان و صاحب نظرانی که در سطح استان حضور دارند.

16- نظر شما در مورد فعالیت مطبوعاتی چیست ؟  تعداد نشریات موجود فعال دراستان با یک استان فرهنگی همچون کردستان هم خوانی دارد ؟

یک سری کمبود ،نارسایی داریم، هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی که باز در این جهت هم، ما سعی کردیم بیشترین حمایت را از مطبوعات و خبرنگاران داشته باشیم. ما در جلسات به مسوولین و مدیران تذکر دادیم و در جلسات از آنها خواستیم که نسبت به خبرنگاران حساسیت نشان ندهند، چون متاسفانه در این استان به خاطر محدودیت ها و تنگ نظری هایی که وجود داشته، اگر چند دستگاه این ها را تحریم کنند،نمی توانند روی پای خودشان بایستند. ما در این جهت نسبتا موفق بودیم و توانستیم کارهایی انجام دهیم. بنابراین با این بینش و با این اعتقاد در ارتباط با مطبوعات و خبرنگاران در استان برخورد کردند. امید دارم با حرکت و برنامه هایی که داریم بتوانیم مطبوعات را در استان سامان بدهیم. ما اعتقاد مان براین است که ارتباط عاطفی با مجموعه ی مطبوعات و خبرنگاران در استان داشته باشیم و امیدواریم که این روز به روز تقویت شود و مستحکم شود و از مدیران نیز خواستیم که ایرادها ی بی خود نگیرند. حتی اگر اطلاع پیدا کنم که یک مدیر که مورد انتقاد قرار گرفته، بخواهد برخورد کند، خودم با آن مدیر برخورد می کنم، زیرا این ها باعث می شود که مطبوعات ما رشد کند. منتهی از طرف دیگر ما توقع و انتظار داریم که مطبوعات تا آنجایی که مقام معظم رهبری می فرماید انتقاد سازنده باشد انتقاد باید واقعی باشد، همان طور که اشکالات را بیان می کنند، حسن ها را هم مطرح کنند.

17- همه ی دولت ها همواره تاکیدداشته اند به بکارگیری کارشناسان و نیروهای بومی، شما در این راستا چه اقداماتی انجام داده اید؟

من زمانی که آمدم هیچ فردی را با خودم نیاوردم و شاید تنها استانداری در کشور باشم که چه در گذشته و چه در حال تنها آمده ام و هیچ کس را با خودم نیاورده ام ، حتی اتاقم را نیز تغییر نداده ام ،از مردم و دوستان و کارکنان اینجا استفاده کرده ام. اهل سنت محدود به استان کردستان هستند و نمی توانند در شهرها و استان های دیگر راحت باشند و کار کنند، ولی استان های دیگر چنین نیست، بنابراین باید شرایط و زمینه را برای اهالی کردستان فراهم کنیم تا در استان و شهر خود کار کنند و به آنها ظلم نشود، و باید از نیروهای توانمند استان استفاده شود. مقام معظم رهبری می فرمایند هر کسی که در راستای سیاست ها و نظرات نظام حرکت نکند، کسی که وحدت را برقرار نکند نه شیعه است ونه سنی و از ما نیست. ما باید به همه ی اینها عمل بکنیم ما باید  همه ی این مسائل با درایت و با حوصله و بدون اینکه جو ایجاد کنیم انجام دهیم تا رضایت نسبی به وجود بیاید. هدف ما خدمتگذاری و در خدمت مردم بودن است و مردم همین را از ما می خواهند.

18- استان کردستان شاهراهی شده برای ارتباط باچند کشور، استان برای توسعه ی این ارتباطات نیاز به فرودگاه و و غیره دارد در این راستا چه اقداماتی انجام داده اید؟

 در این زمینه هم حرکت های خوبی انجام شده است، هر کسی وارد استان شود می فهمد که استان یک کارگاه بزرگ است، همه جا دارد توسعه پیدا می کند، در عمران شهری راه و ترابری و فرودگاه کار می شود .کارهایی که صورت گرفته همه از نعمت وجود حکومت اسلامی است نه فرد. پرواز تهران، سنندج، سلیمانیه الحمدالله مصوب شده و راه آهن به جد در حال عملیاتی شدن است. ان شاءِالله راه آهن را سریع به کردستان بیاوریم و در مصوبه ی سوم سفر ریاست جمهوری هم داشتیم که به شمال عراق وصل کنیم ، و در مسأله ی بزرگراه جنوب به شمال اقداماتی انجام شده و اعتبارات لازم را مهیا کرده اند  ما هم داریم تلاش می کنیم که این کار ها انجام شود.

10-چرا برای گرفتن مجوز مطبوعات ارتباطات را نهادینه نمی کنید ؟ 

این اشکال از طرف ماست و اعتقاد من این است که ما باید اشکالات خودمان را در مجموعه های مردم و دولت بپذیریم . جایی که یک نویسنده ی کرد می نویسد امام شافعی، فردی که درتهران است انتقاد می کند که امام شافعی ننویسید و این تنگ نظری ما را می رساند، امام شافعی فردی بوده که مورد قبول اهل سنت بوده و هست و کسی است که به آن عشق ورزیده ، علاقه واعتقاد دارند، چه اشکالی دارد. آن شخصی که ایراد می گیرد و منتقد می شود که به جای امام شافعی، آقای شافعی به کار برده شود، فکرش را نمی کند که اگر واژه ی آقای شافعی در کتابی چاپ شود ممکن است ذهن مردم متوجه به آقای شافعی وزیرسابق صنایع و یا دیگران شود !ولی وقتی امام شافعی به کار می بریم می فهمیم که مردم از امام شافعی تبعیت می کنند و به آن عشق و علاقه دارند، افتخار هم است و باید تشویق کنیم، بنابراین سلیقه ای عمل کردن و بد عمل کردن ما باعث می شود که مردم هم اعتماد و اعتقاد نداشته باشند و هم ما نتوانیم خواسته ی آنها را برآورده کنیم. بنابراین وظیفه ی ذاتی ماست که پیگیری کنیم،و بنده معتقدم که اینجا ما باید قاطع عمل کنیم نه اینکه کسی را متقاعد کنیم، مجوز صادر کند، باید بدانیم که این مجوز حق اوست و ایراد و گیر دادن های ما بی خود است. وظیفه ی ذاتی مدیران استان است که از کسانی اینجا هستند و از حقوق آنان دفاع کنند و ما هم وظیفه داریم دفاع کرده ،به وظایف خود عمل کنیم.

 تهیه وتنطیم ازسیدمحمدحسین دریاباری

نشریه تبیان شماره های77و78


( تعداد کل: 116 )
   1       2       3       4       5       ...       8      >>