X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

توطئه استکبار جهانی علیه اسلام

توطئه استکبار جهانی علیه اسلام        

1367

انقلاب اسلامی ایران به دلیل داشتن اصول و موازین رهایی بخش از سلطه بیگانگان همواره مورد تهاجم تبلیغاتی ، اقتصادی و نظامی ، استکبار جهانی و حامیان او در تمام نقاط جهان بوده و می باشد . مقاومت و ایستادگی مردم مسلمان در برابر دشوار ترین تو طئه ها و سر انجام خنثی نمودن آنها در دهه نخست ، انقلاب اسلامی را به صورت یک پدیده شگفت انگیز و دژی شکست ناپذیر در مقابل امریکا و حامیان غربی او متجلی ساخت . جمهوری اسلامی بیست و دوم بهمن اخیر را که نخستین دهه پیروزی بوده با عظمت و شکوه ویژه ای جشن گرفت و دست اوردهای شکوهمند آن که تثبیت نظام و استحکام روز افزون آن بود گرامی داشت و همزمان با این مراسم هجوم تبلیغات در غرب علیه انقلاب رو به افزایش گذارد . به گونه ای که تنها نویسندگان مزدور استکبار جهانی چندین کتاب در کشور های فرانسه ، انگلیس و امریکا به چاپ رسانده و منابه خبری امپریالیسم نیز با ترجمه آن به شکل ماهرانه ای از آن حمایت کرده و مردم را در جریان مفاد ان قرار داده اند .

مهمترین و عمده ترین کتابی که منشاء یک توطئه عظیم و همه جانبه علیه اسلام و مسلمین توسط استکبار جهانی بوده اثر سلمان رشدی موسوم به ایات شیطانی است که در آمریکا و اروپا به طرز بی سابقه ای انتشار یافت . مولف این کتاب تمام مقدسات و اعتقادات مسلمانان را به اهانت و استهزاء گرفت . این حرکت را نمی توان ناشی از یک فرد دانست زیرا وی خود را مسلمان زاده و مسلمان معرفی می کند و به انچه که موجب خشم مسلمان و اهانت به اسلام می شود به خوبی واقف است و همین امر حاکی از شدت جرم او خواهد بود . مضافا بر این ، حمایت فوق تصور از یک شخص هتاک و انتشار کتاب موهن وی در سطح بسیار گسترده به عنوان ازادی بیان حاکی از توطئه استکبار جهانی علیه انقلاب اسلامی و جهان اسلام است . وی با اندیشه و قلم خویش با اطلاع کامل و با پشتیبانی استکبار جهانی قلوب یک میلیارد مسلمان را جریحه دار ساخته و با توهین به مقدسات آنان زمینه یک انتقام جدی را علیه خود و حامیانش فراهم ساخت . ضروری است اندکی مبنای فرمان امام امت مبنی بر قتل مولف  کتاب       ایات شیطانی و ناشران آگاه ان برای افکار عمومی تشریح شود . فتوای امام بسان سایر فتاوی او مبتنی بر اصول اسلامی است که این شیوه تمام فقها است فقیه و رهبر اسلامی که زمام امور را به طور اعم به عهده می گیرد دفاع از اسلام و قر ان و نیز حریم پیامبر و اهلبیت نیز به عهده اوست . تشخیص واجب شرعی براساس کتاب و سنت از آن اوست و همه مسلمانان موظف و مکلفند فرامین او را به عنوان حکم الهی اجرا کنند صدور این فرمان نشان می دهد که توطئه مزبور بسیار عمیق و دارای ابعاد مختلف است زیرا این جانب تا کنون نه به یاد دارم و نه در گزارش خوانده ام و نه شنیده ام که امام مستقیما حکم اعدام احدی را صادر کرده باشد و اگر چنین امری تحقق یافته باشد به دستگاه قضایی محول گردیده . ولی توطئه اخیر خشم مقدس امام را بر انگیخت و یکبار دیگر کفر و شرک و نفاق را مورد هدف قرار داده و خود بر مسند قضاوت که حق اوست نشست و قانون الهی که قرآن باشد گشود و حکم اعدام را علیه مولف کتاب مزبور و ناشران آگاه ان صادر کرده و مجری این فرمان یک میلیارد مسلمان خشمگین خواهند بود . بر اساس پاره ای از گزارشات مولف کتاب مزبور مسلمان و مسلمان زاده است و با نگارش این کتاب و اهانت به ساحت مقدس پیامبر و قرآن عظیم ارتداد او ثابت و خون او مباح است (1) و به اصطلاح فقهاء اسلام این نوع ارتداد و کفر به واسطئه هر فعل و عملی که دلالت صریح بر اهانت و استهزاء دین و رهبران معصوم دینی کند قتل او ضروری است زیرا وی مرتد فطری است (2) و توبه و عذر او پذیرفته نخواهد شد .

اکنون جای تاسف است که سخن از عفو و پوزش سلمان رشدی به میان امده است . در این زمینه باید گفت ارتداء او برای ابد ثابت و نفرت مسلمانان نسبت به وی باقی و مستدام خواهد بود . اگر عذر و پوزش وی پذیرفته شود نسلهای آ تی ما را زیر سئوال نخواهند برد ؟ و نخواهند گفت : پس شما از کجای اسلام دفاع کرده اید ، اگر عفو و پوزش همراه و مقرون با تعهد عدم  نشر کتاب مزبور و جمع اوری تمام نسخ آن در سرتاسر جهان باشد بگونه ای که مسلمانان اکنون و اینده شاهد چنین جسارت و توطئه ای نسبت به مقدسات خویش نخواهند بود طبق موازین شرعی چشم پوشی از قتل او جایز نیست (3) زیرا مجازات شخص مذکور موجب می شود تا احدی مجال تکرار چنین جنایتی را به خود ندهد . از امام باقر (ع) سئوال از کسی شد که به پیامبر دشنام دهد حکم ان شخص چیست ؟ امام فرمود قبل از ان که به حاکم ار جاع دهند قتل او ضروری و واجب است (4) بنابراین اتفاق و اجماع فقها (5) و ظاهر نصوص و آ یات قر آن دلالت بر قتل مرتد فطری و عدم پذیرش توبه او می کند بر خلاف مرتد ملی (6) جا است که به احتمال دیگری پرداخته شود که دور از واقعیت نیست این اثر نا میمون که فاقد ارزش هنری و علمی است و صرفا به منظور آشکار ساختن خصومت دیرینه استکبار جهانی نسبت به اسلام و مسلمین به رشته تحریر در آمده و ان طراحان توطئه نیز از او به شدت حمایت کرده اند و خود را در یک صف و اسلام را در صف دیگر قرار داده تا نتائج حاصله را آینده در یافت کنند به عنوان محارب با خدا و مفسد فی الا رض شنا خته شده باشند وحکم این طیف بی شک اعدام است (7 ) تا کنون فرض آن بود که وی مسلمان و مسلمان زاده باشد اکنون سخن در موردی است که وی مسلمان نبوده و گزارشات رسیده کذب محض باشد حکم شرعی را می توان  به عنوان سب النبی صادر کرد در مباحث گذشته روایتی گذشت مبنی بر اینکه کسی به پیامبر دشنام دهد و یا به ساحت مقدسش توهین کند قتل او بر مسلمانان واجب است در میان سه موضوع مطروحه از جانب ما که عبارتند از : ار تداد ، محارب با خدا و مفسد فی الارض ، و سب النبی و توهین به دیگر مقدسات اسلام که ام اساس و پایه این فرمان می تواند باشد ؟ سومی قویا محتمل است زیرا در این صورت مسلمان و غیر مسلمان علی السواء و یکسان مجازات می شوند (8) فرض نخست نیز می تواند عامل کیفر باشد در صورتی که طرف مسلمان و به عللی که قبلا گذشت مرتد شود به هر حال هر چه که باشد امر ولی فقیه مطاع و اجرای فرمان مزبور بر همه مسلمانان واجب شرعی است . بعد از انتشار پیام امام بر خی از صاحبنظران به مباح بودن خون مولف کتاب مزبور تاکید کرده و به این نکته نیز اشاره کرده اند که در قبل از صدور حکم مباحثات و مناظره علمی صورت می پذیرفت ، مناسب و مطلوب بود . به این افراد ساده اندیش باید هشدار داد که این حرکت جنایتکارانه که اشکال ان از پیش ترسیم شد زمینه هر گونه مذاکرات را منتفی و با توهین و جسارت به مقدسات اسلامی روحیه انتقام جویانه و نحوه تعیین مجازات را تقویت نموده مضافا بر این ، کتاب مزبور ارزش علمی و فرهنگی ندارد تا در پیرامون ان به مذاکرات پرداخت . فرمان و حکم شرعی امام امت قداست ذاتی دارد . زیرا از متون قر ان و سنت اهل بیت استنباط شده است و هرگز مناع دنیا به قداست آن نمی افزاید ولی در کاهش آن چرا ، مسلمانان بر اساس تکلیف و واجب شرعی ما مور اجرای این فرمانند و تعیین جوائز نمی تواند در اجرای ان سرعت ایجاد کند چون مسلمانان تشنه ی آب ضلال شهادت در دنیا و رضوان الهی در روز رستا خیزند اما این پیشنهاد در صورتی مطلوب و مفید است که مجری حکم مزبور فرد یا افراد غیر مسلمان باشند .

فرمان امام امت بازتاب وسیعی در محافل خبری جهان به خود گرفته است شاید استکبار جهانی هرگز تصور چنین واکنشی را از جانب رهبر انقلاب اسلامی برای انهدام و عقیم گذاردن این توطئه پیش بینی نمی کرد . بلا فاصله این فرمان را با حقوق بشر ربط داده اند باید از انان پرسید مدافعان به اصطلاح حقوق بشر ، به مقدسات یک میلیارد مسلمان توهین و قلوب شان جریحه دار شد ولی مجریان اعلامیه جهان حقوق بشر حد اقل ابراز تاسف هم نکرده اند ولی برای حفظ جان یک نویسنده مزدور به مفاد اعلامیه ای دست می یازند که منافع انان را تامین می کند ، واکنش دولتهای جهان در مورد این حکم مختلف بوده کشور های غربی که طراحان توطئه بودند مواضع تند تری اتخاذ کردند ابتدا ان را مغایر حقوق بشر توصیف کرده و سپس قطع روابط دیپلماتیک با ایران را قویا پیشنهاد کردند و به دنبال ان بازار مشترک تصمیماتی اتخاذ خواهد کرد . و سپس منابع خبری انان طبق معمول اقدام به پخش تفاسیر پر پیچ و خم که برای شنونده دشوار است نمودند .

احتمال تیرگی روابط ایران با غرب در صورت اجرای حکم مزبور بسیار قوی است که این حرکت موجب استقلال بیشتر خواهد بود اکنون ما هستیم که باید با تحمل هر گونه فشار مواضع اصولی انقلاب را بر انان تحمیل کنیم و ریشه هر توطئه مخرب را از بیخ وبن بخشکانیم بعید به نظر نمی رسد . ارتباط با غرب با اصول انقلاب توافق داشته باشد باید به این در یافت منطقی توجه شود تلاش انها برای باز سازی کشور دست یابی به سود کلان و سرمایه گذاری در جهت منافع و اهداف خود  است  بنا براین دولت می تواند در شیوه های اقتصادیش بکوشد و قانون اساسی را اصول انقلاب تعبیر و تلقی کند و از استقراض خارجی به شدت ممانعت نماید و خلاصه نشر کتاب مزبور به منظور آزمایش مهمی است که ما چقدر به اصول خود پایبند و معتقد خواهیم ماند اگر به مقدسات و اصول مان توهین شود و غرب از آن پشتیبانی کند و ما در تلاش برای استحکام روابط با انها باشیم مصداق آیه ی 140 (9) ، سوره نساء خواهیم بود . و این هم برای یک مسلمان قابل قبول نیست

پا ورقی:

1-(وسائل الشیعه ،جلد 18 ،ص545

(2)جواهر الکلام ،جلد 41 ،ص601

(3)ادله اربعه در مورد افراد هتاک به پیامبر و امامان معصوم و مرتد فطری جز به قتل و اعدام چیز دیگری دلالت ندارد.

(4)- وسائل الشیعه،جلد 18،ص554

(5) منظور از اجماع و اتفاق همان اجماع اصطلاحی است که صاحب جواهر در مورد قتل مرتد فطری گواهی داده است .

(6) – ممکن است کسی بپرسد مرتد فطری و ملی چه مفهومی دارد این اصطلاح فقهی است کسی که مسلمان متولد می شود .سپس از اسلام برگردد مرتد فطری است کسی که کافر متولد شود و اسلام را بپذیرد و دوباره از اسلام برگردد مرتد ملی است .

(7) نظر اصلی مان  همان مورد اول است منظور از محارب مفهوم عمومی آن نیست.

(8) البته برای مسلمانان اگر چنین مورد پیش آید محکوم به کفر است یا با غیر مسلمان تفاوتی ندارد.

(8)هنگامی که به آیات خدا کفر ورزیده شود و یا آن را به استهزاء می گیرند با آنان هم نشین نباشند در این صورت شما مثل آنان خواهید بود.

چاپ شده در روزنامه رسالت در شماره های 912و913 مورخ یکشنبه 7 اسفند 1367 و دوشنبه 8 اسفند 1367                                           

 

                    سید محمد حسین دریا باری    

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نظر بدهید
نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد